ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 135 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 135 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
92020003
บ้านเกาะเคี่ยม
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 12:57:17
21 
2
92020005
บ้านหาดยาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 11:03:15
3
92020006
บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 18:25:25
4
92020007
บ้านมดตะนอย
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:07:35
13 
5
92020008
บ้านเกาะมุกด์
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:56:31
17 
6
92020009
บ้านเกาะลิบง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 09:17:35
10 
7
92020010
บ้านบาตูปูเต๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:26:55
35 
8
92020011
บ้านคลองชีล้อม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 10:56:12
9
92020012
บ้านหนองเสม็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:48:30
21 
10
92020013
บ้านคลองลุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:47:09
13 
11
92020014
บ้านบางเตา
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 12:10:03
10 
12
92020016
วัดควนธานี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 07:55:44
13
92020018
บ้านโคกยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:25:04
21 
14
92020020
บ้านน้ำฉา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 09:59:55
15
92020021
บ้านท่าโต๊ะเมฆ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:39:54
16
92020022
บ้านพระม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:21:48
17
92020023
บ้านนาเกลือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:35:32
21 
18
92020025
บ้านท่าส้ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 14:31:21
17 
19
92020027
บ้านท่าปาบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:36:46
13 
20
92020029
บ้านบางเป้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:27:02
18 
21
92020030
บ้านป่าเตียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:33:56
22
92020031
วัดสีหราษฎร์ศรัทธา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:44:19
13 
23
92020032
บ้านควนตุ้งกู
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:37:08
10 
24
92020033
บ้านน้ำราบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 21:25:34
11 
25
92020035
บ้านบางสัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 22:54:35
16 
26
92020036
บ้านพรุใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:34:56
15 
27
92020037
บ้านบางหมาก
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:41:05
10 
28
92020038
บ้านตะเคียนหลบฟ้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 07:05:23
10 
29
92020039
บ้านไร่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:58:53
30
92020040
บ้านทุ่งอิฐ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:10:03
10 
31
92020041
บ้านย่านซื่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:23:42
32
92020043
วัดวารีวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 08:19:48
11 
33
92020044
บ้านแหลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 09:27:26
10 
34
92020045
บ้านปาเต
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:14:36
35
92020046
วัดเจริญร่มเมือง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:05:28
30 
36
92020047
บ้านโตน
ยืนยันแล้ว
2019-05-31 21:09:11
37
92020049
บ้านพรุเตย
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:44:02
12 
38
92020050
กมลศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:19:14
14 
39
92020051
บ้านสายควน
ยืนยันแล้ว
2019-05-29 10:38:35
12 
40
92020052
บ้านแหลมไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:29:40
15 
41
92020053
บ้านแหลมมะขาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:25:50
15 
42
92020054
บ้านทุ่งขี้เหล็ก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:00:04
10 
43
92020055
บ้านเขาไม้แก้ว
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 13:49:17
44
92020056
บ้านบางค้างคาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:49:09
45
92020058
บ้านกลิ้งกลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:59:08
12 
46
92020059
บ้านนาเมืองเพชร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:43:35
21 
47
92020060
บ้านห้วยไทร
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 21:04:16
48
92020062
บ้านไร่ออก
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 07:44:27
13 
49
92020063
บ้านบ่อหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 15:12:42
11 
50
92020064
บ้านดุหุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:25:52
13 
51
92020065
บ้านไสต้นวา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:56:11
10 
52
92020066
บ้านหัวหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:43:37
14 
53
92020067
บ้านพรุจูด
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 18:42:17
10 
54
92020068
หาดปากเมง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 20:47:30
21 
55
92020069
บ้านฉางหลาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 11:34:34
13 
56
92020070
วัดไม้ฝาด
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:57:13
12 
57
92020071
บ้านผมเด็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:40:13
58
92020072
บ้านห้วยต่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:22:53
18 
59
92020074
วัดคีรีวิหาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:38:46
19 
60
92020075
บ้านหนองปรือ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 08:49:02
10 
61
92020076
บ้านเขากอบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:22:50
16 
62
92020080
วัดกาญจนบริรักษ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:41:49
63
92020082
บ้านควนตัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:27:52
64
92020084
ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 13:24:28
16 
65
92020085
บ้านไสมะม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:22:23
12 
66
92020086
วัดเขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 20:37:34
15 
67
92020088
บ้านทุ่งต่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 22:01:41
14 
68
92020091
บ้านหนองหมอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:07:12
14 
69
92020092
บ้านป่ากอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:26:21
70
92020093
บ้านไสบ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 12:01:43
71
92020095
ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า)
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:45:15
16 
72
92020096
บ้านทุ่งศาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:35:57
19 
73
92020097
บ้านควนพญา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 18:57:41
15 
74
92020098
วัดนาวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:58:48
11 
75
92020099
บ้านเหนือคลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:23:07
11 
76
92020103
บ้านควนอารี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:03:04
13 
77
92020104
บ้านทุ่งยางงาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:34:34
13 
78
92020105
วัดบางดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 08:06:56
20 
79
92020106
บ้านซา
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 14:13:37
12 
80
92020107
บ้านน้ำพราย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:51:49
81
92020108
วัดควนไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 18:51:59
11 
82
92020110
วัดปากแจ่ม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:08:54
83
92020111
บ้านท่ามะปราง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 14:46:08
84
92020112
บ้านคลองคุ้ย
ยืนยันแล้ว
2019-06-05 14:59:06
21 
85
92020113
บ้านลำแพะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:19:20
11 
86
92020114
บ้านลำภูรา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:54:46
24 
87
92020115
วัดสิทธิโชค
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:20:11
88
92020116
บ้านวังลำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 18:30:41
18 
89
92020117
บ้านเขาพรุเสม็ด
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:27:36
90
92020118
วัดไตรสามัคคี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:19:53
20 
91
92020120
วัดศรีรัตนาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 08:06:50
13 
92
92020121
บ้านห้วยน้ำเย็น
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:19:15
93
92020122
บ้านหนองสองพี่น้อง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:30:29
17 
94
92020123
บ้านควนเลียบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:43:34
14 
95
92020124
บ้านวังหลาม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:40:47
15 
96
92020125
บ้านหนองราโพ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:23:43
11 
97
92020126
วัดห้วยนาง (วันครู2501)
ยืนยันแล้ว
2019-05-25 12:55:10
14 
98
92020127
ห้วยยอด (กลึงวิทยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:01:30
45 
99
92020128
วัดเขาวิเศษ
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:19:43
28 
100
92020129
บ้านเขาโอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:41:10
12 
101
92020130
บ้านคลองโตน
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 17:22:05
15 
102
92020131
บ้านหนองคล้า
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:30:06
12 
103
92020132
บ้านหน้าเขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:39:32
10 
104
92020133
บ้านหลังเขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:48:11
24 
105
92020134
บ้านทุ่งยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:15:35
106
92020135
วัดทุ่งใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 16:42:03
10 
107
92020136
บ้านจิจิก
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 18:07:34
108
92020138
สวนป่าประชาอุปถัมภ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 10:28:22
10 
109
92020139
วัดน้ำฉ่า
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 08:57:38
110
92020140
บ้านบางพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:24:20
20 
111
92020141
บ้านช่องลม
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 22:44:01
12 
112
92020142
บ้านช่องหาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:35:35
10 
113
92020143
บ้านต้นปรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:36:19
51 
114
92020144
บ้านไชยภักดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 17:39:23
21 
115
92020145
บ้านบางคราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 09:23:56
14 
116
92020146
บ้านในปง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 17:12:54
13 
117
92020147
บ้านหนองชุมแสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:58:09
31 
118
92020148
บ้านทอนเหรียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:50:20
14 
119
92020149
บ้านลำช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:16:03
12 
120
92020150
บ้านโพธิ์น้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:26:15
121
92020151
วัดโคกเลียบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:58:28
15 
122
92020152
วัดเขาพระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 18:53:56
17 
123
92020153
บ้านควนหนองกก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:10:28
124
92020154
บ้านทุ่งสมอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:33:25
125
92020155
บ้านหนองมวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:31:37
10 
126
92020156
วัดควนเมา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:49:30
24 
127
92020157
บ้านไร่ใหญ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:21:44
128
92020158
บ้านหนองบัว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:05:25
13 
129
92020159
วัดถ้ำพระพุทธ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 21:06:15
11 
130
92020160
บ้านหนองศรีจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:45:52
13 
131
92020161
บ้านต้นไทร
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 12:45:24
15 
132
92020162
บ้านควนหนองยาง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 14:53:21
133
92020163
บ้านหนองบัวน้อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:03:52
134
92020164
บ้านคลองมวน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:12:42
34 
135
92020165
บ้านไทรบ่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:36:14
12 
     
135 (100.00%)