ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 136 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 136 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
94010001
บ้านกาแลบือซา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:32:58
13 
2
94010002
ชุมชนบ้านกะมิยอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:14:44
35 
3
94010003
บ้านสระมาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:05:24
14 
4
94010004
บ้านคลองมานิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:07:25
19 
5
94010005
ชุมชนบ้านตะลุโบะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:09:43
23 
6
94010006
บ้านจะรังบองอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 08:25:37
19 
7
94010007
บ้านตันหยงลุโละ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 11:00:27
33 
8
94010008
ชุมชนบ้านกรือเซะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:40:50
27 
9
94010009
เมืองปัตตานี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 22:12:45
51 
10
94010010
บ้านกูวิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:59:56
12 
11
94010011
ชุมชนบ้านยูโย
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 20:59:29
22 
12
94010012
บ้านบานา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:38:39
13 
13
94010013
บ้านจือโระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 14:27:54
14 
14
94010014
บ้านปาเระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 22:33:06
19 
15
94010015
ชุมชนบ้านสะนิง
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 17:17:36
22 
16
94010016
บ้านลดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:29:02
16 
17
94010017
บ้านกาฮง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:18:18
25 
18
94010018
บ้านปะกาลิมาปุโระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 09:43:10
11 
19
94010019
บ้านกือยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:33:26
13 
20
94010020
บ้านกอแลบีเละ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:47:05
21 
21
94010021
บ้านปะกาฮะรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:43:44
30 
22
94010022
บ้านบาราเฮาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:33:38
17 
23
94010023
ชุมชนบ้านปูยุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 13:59:45
45 
24
94010024
บ้านรามง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:16:30
11 
25
94010025
บ้านรูสะมิแล
ยืนยันแล้ว
2019-06-09 00:25:42
26 
26
94010026
อนุบาลปัตตานี
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 16:19:43
84 
27
94010027
บ้านบางปลาหมอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:36:50
12 
28
94010028
บ้านสะบารัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:24:15
37 
29
94010029
วัดควน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 13:56:12
30
94010030
วัดมหิงษาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:46:21
10 
31
94010032
บ้านดอน (นุ้ยนิธยาคาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:32:22
13 
32
94010033
บ้านราวอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:22:57
15 
33
94010035
บ้านทุ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 14:41:33
11 
34
94010036
บ้านท่าข้าม
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 10:27:40
17 
35
94010037
บ้านท่าน้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-05-21 15:36:53
17 
36
94010038
บ้านท่าน้ำตะวันออก
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 10:22:35
27 
37
94010039
บ้านท่าน้ำตะวันตก
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:58:58
38
94010040
บ้านบางมะรวด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:09:16
46 
39
94010041
บ้านท่าชะเมา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 14:20:46
40
94010042
บ้านบ่ออิฐ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:04:40
12 
41
94010043
วัดศรีสุดาจันทร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:19:56
11 
42
94010044
บ้านกลาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:51:06
13 
43
94010045
บ้านนอก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:58:48
13 
44
94010046
บ้านปุลามาวอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:18:30
11 
45
94010047
บ้านหัวคลอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:00:39
13 
46
94010048
บ้านน้ำบ่อ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 08:37:15
27 
47
94010049
บ้านเตราะหัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 21:54:22
16 
48
94010050
บ้านท่าสู
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 07:24:39
15 
49
94010051
บ้านบางหมู
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:07:19
13 
50
94010052
บ้านคลองต่ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:21:05
51
94010053
บ้านปะนาเระ (รัฐอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:21:55
39 
52
94010054
บ้านคาโต
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:12:35
27 
53
94010055
บ้านพ่อมิ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 09:33:16
15 
54
94010056
บ้านเคียน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:16:55
13 
55
94010101
บ้านมะปริง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:29:04
28 
56
94010102
บ้านจะรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:40:35
57
94010103
บ้านตูเวาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 07:07:07
20 
58
94010104
บ้านดูซงปาแย
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 11:19:55
15 
59
94010105
บ้านตะโละ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:38:26
14 
60
94010106
ชุมชนวัดป่าศรี
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:30:43
15 
61
94010107
ชุมชนวัดปิยาราม
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:44:30
18 
62
94010108
ชุมชนบ้านปาตา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:46:57
34 
63
94010109
บ้านท่ากุน
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 14:09:40
10 
64
94010110
บ้านท่าด่าน
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 09:52:41
18 
65
94010111
บ้านท่าพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 11:09:40
17 
66
94010112
บ้านยือริง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:15:25
67
94010113
บ้านตันหยงดาลอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 21:26:28
17 
68
94010114
บ้านตือระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 21:01:12
14 
69
94010115
บ้านเฑียรยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:05:41
14 
70
94010116
บ้านฝาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:10:34
29 
71
94010117
บ้านบากง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 20:23:52
27 
72
94010118
บ้านใหม่
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 23:23:12
11 
73
94010119
บ้านตาลีอายร์
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:41:48
10 
74
94010120
ชุมชนบ้านตาแกะ
ยืนยันแล้ว
2019-05-27 11:29:11
18 
75
94010121
บ้านบางปู
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:28:57
39 
76
94010122
บ้านบือเจาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:49:54
14 
77
94010123
บ้านจาแบปะมิตรภาพที่ 197
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:52:32
20 
78
94010124
บ้านโต๊ะตีเต
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 08:55:35
12 
79
94010125
บ้านบาโลย
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 15:01:53
12 
80
94010126
บ้านตาหมน
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 15:07:03
23 
81
94010127
บ้านปุลากง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:38:31
14 
82
94010128
บ้านตันหยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 21:13:05
23 
83
94010129
บ้านดาลอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:25:53
16 
84
94010130
บ้านชะเอาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:33:18
17 
85
94010131
ยะหริ่ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 16:36:11
47 
86
94010132
บ้านยามูเฉลิม
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 11:18:16
17 
87
94010133
บ้านมูหลง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:47:06
13 
88
94010134
ชุมชนบ้านสาบัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 19:49:20
20 
89
94010135
บ้านหนองแรต
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 13:54:18
27 
90
94010136
บ้านแบรอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:42:59
10 
91
94010137
บ้านลางา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:45:20
10 
92
94010138
บ้านบูดี
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:21:46
53 
93
94010139
บ้านตะโละสะมีแล
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:11:50
14 
94
94010140
บ้านดาโต๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:36:45
17 
95
94010153
พระราชดำริ (ศูนย์ครูใต้) จังหวัดปัตตานี
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 10:46:29
96
94020042
บ้านเกาะเปาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:28:54
28 
97
94020043
บ้านใหม่พัฒนวิทย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:02:42
15 
98
94020044
บ้านคอลอตันหยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 07:59:01
29 
99
94020045
บ้านกาแลกุมิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:42:06
12 
100
94020047
บ้านโคกโตนด
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:09:41
27 
101
94020048
บ้านดอนรัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 18:50:37
29 
102
94020049
บ้านปะกาจินอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:19:53
10 
103
94020050
บ้านเปียะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:15:18
19 
104
94020051
บ้านบาโงกาเซาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 21:04:18
13 
105
94020052
บ้านโคกหมัก
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:40:31
18 
106
94020053
วัดมุจลินทวาปีวิหาร (เพชรานุกูลกิจ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:00:58
40 
107
94020054
ประชาอุทิศบ้านโคกม่วง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:51:50
16 
108
94020055
บ้านปะกาลือสง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:52:19
13 
109
94020056
บ้านปากบางตาวา
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:03:36
14 
110
94020057
บ้านปรัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 16:49:34
11 
111
94020058
บ้านเกาะหม้อแกง
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 08:49:45
13 
112
94020059
บ้านท่ายามู
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 11:17:56
113
94020060
บ้านบางราพา
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:04:02
14 
114
94020061
บ้านท่ากำชำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 14:22:34
12 
115
94020062
บ้านตันหยงเปาว์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 11:07:23
28 
116
94020063
วัดสุวรรณากร
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 12:50:16
19 
117
94020064
บ้านควนดิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 17:53:02
20 
118
94020065
บ้านปะแดลางา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 12:54:12
14 
119
94020066
บ้านไผ่มัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:54:39
11 
120
94020067
กองทัพบกอุทิศบ้านดอนยาง
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:06:59
20 
121
94020068
บ้านควนคูหา
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 09:44:44
18 
122
94020069
บ้านบางทัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:46:18
20 
123
94020070
บ้านดอนนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 22:02:01
11 
124
94020071
รัชดาภิเษก
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 13:42:01
17 
125
94020072
บ้านตลาดนัดคลองขุด
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:02:53
13 
126
94020073
บ้านสายหมอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:39:15
13 
127
94020074
บ้านแคนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 09:12:41
11 
128
94020075
วัดสถิตย์ชลธาร
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 13:56:10
21 
129
94020076
บ้านกาหยี
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 16:09:26
12 
130
94020077
พัฒนศึกษา
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:17:25
17 
131
94020078
บ้านค่าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:42:39
16 
132
94020079
บ้านยาบี
ยืนยันแล้ว
2019-06-16 18:48:47
22 
133
94020080
บ้านน้ำดำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:30:56
23 
134
94020082
บ้านคลองช้าง
ยืนยันแล้ว
2019-05-30 11:08:52
17 
135
94020083
บ้านมะพร้าวต้นเดียว
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 10:12:26
11 
136
94020084
บ้านทุ่งโพธิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:36:02
16 
     
136 (100.00%)