ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 67 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 39 (58.21%)
ครู/บุคลากร
1
94010057
บ้านปายอ
ยืนยันแล้ว
2021-05-14 14:07:16
14 
2
94010058
บ้านโตะบาลา
ยังไม่ยืนยัน
31 
3
94010059
บ้านละอาร์
ยืนยันแล้ว
2021-05-17 13:44:45
12 
4
94010060
บ้านแซะโมะ
ยืนยันแล้ว
2021-05-16 11:07:32
5
94010061
บ้านลานช้าง
ยืนยันแล้ว
2021-05-24 13:18:05
18 
6
94010062
บ้านเจาะกือแย
ยังไม่ยืนยัน
31 
7
94010063
บ้านตะบิ้ง
ยืนยันแล้ว
2021-05-14 12:51:09
23 
8
94010064
บ้านกะลาพอ
ยังไม่ยืนยัน
31 
9
94010065
บ้านสือดัง
ยังไม่ยืนยัน
18 
10
94010066
บ้านชะเมาสามต้น
ยังไม่ยืนยัน
13 
11
94010067
บ้านบาโงมูลง
ยืนยันแล้ว
2021-05-23 14:55:06
19 
12
94010068
บ้านพอเหมาะ
ยังไม่ยืนยัน
13 
13
94010069
ชุมชนบ้านทุ่งคล้า (บุญเพชรประชานุสรณ์)
ยังไม่ยืนยัน
11 
14
94010070
ชุมชนบ้านบางเก่า
ยืนยันแล้ว
2021-05-24 09:59:49
29 
15
94010071
บ้านป่าทุ่ง
ยังไม่ยืนยัน
20 
16
94010072
บาโงยือริง
ยืนยันแล้ว
2021-05-14 11:25:09
18 
17
94010073
บ้านบือเระ
ยังไม่ยืนยัน
20 
18
94010074
บ้านบน
ยืนยันแล้ว
2021-05-21 11:17:08
18 
19
94010075
บ้านบาเลาะ
ยืนยันแล้ว
2021-05-25 12:29:17
18 
20
94010076
บ้านทุ่งเค็จ
ยืนยันแล้ว
2021-05-12 16:59:27
15 
21
94010077
บ้านจ่ากอง
ยืนยันแล้ว
2021-05-16 13:37:00
11 
22
94010078
ชุมชนวัดถัมภาวาส (เสาร์อุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
26 
23
94010079
บ้านจะเฆ่
ยืนยันแล้ว
2021-05-14 11:54:24
32 
24
94010080
วัดโบกขรณี
ยืนยันแล้ว
2021-05-18 10:06:59
10 
25
94010081
ชุมชนบ้านแป้น
ยืนยันแล้ว
2021-05-14 12:31:15
26
94010082
บ้านละหาร
ยืนยันแล้ว
2021-05-18 11:32:34
27
94010083
บ้านกาหงษ์
ยืนยันแล้ว
2021-05-16 22:17:48
11 
28
94010084
บ้านทุ่งกินนร
ยังไม่ยืนยัน
15 
29
94010085
ชุมชนบ้านมะนังดาลำ
ยืนยันแล้ว
2021-05-14 11:04:51
18 
30
94010086
บ้านป่าม่วง
ยังไม่ยืนยัน
42 
31
94010087
ชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113
ยังไม่ยืนยัน
35 
32
94010088
บ้านช่องแมว
ยืนยันแล้ว
2021-05-21 10:36:01
27 
33
94010089
บ้านวังไชย
ยืนยันแล้ว
2021-05-12 15:16:48
12 
34
94010090
บ้านป่าไหม้
ยังไม่ยืนยัน
20 
35
94010091
บ้านละเวง
ยืนยันแล้ว
2021-05-17 20:54:54
19 
36
94010092
บ้านรังมดแดง
ยังไม่ยืนยัน
19 
37
94010093
บ้านตะโละไกรทอง
ยืนยันแล้ว
2021-05-19 12:33:22
34 
38
94010094
บ้านท่าช้าง
ยังไม่ยืนยัน
12 
39
94010095
วัดสารวัน
ยังไม่ยืนยัน
14 
40
94010096
บ้านโคกนิบง
ยืนยันแล้ว
2021-05-19 09:25:50
16 
41
94010097
บ้านปลักแตน
ยืนยันแล้ว
2021-05-17 10:10:56
21 
42
94010098
วัดโชติรส
ยืนยันแล้ว
2021-05-18 13:02:16
11 
43
94010100
บ้านกระจูด
ยืนยันแล้ว
2021-05-12 20:09:12
17 
44
94010141
บ้านวังกะพ้อ(เพียรอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2021-05-25 12:03:38
20 
45
94010142
บ้านกะรุบี
ยืนยันแล้ว
2021-05-15 23:04:48
22 
46
94010143
บ้านบาโงยือแบ็ง
ยังไม่ยืนยัน
14 
47
94010144
บ้านอุแตบือราแง
ยังไม่ยืนยัน
13 
48
94010145
บ้านตะโละดารามัน
ยังไม่ยืนยัน
16 
49
94010146
บ้านบีติง
ยืนยันแล้ว
2021-05-14 14:21:33
11 
50
94010147
บ้านบือแต
ยังไม่ยืนยัน
19 
51
94010148
บ้านปล่องหอย
ยังไม่ยืนยัน
14 
52
94010149
บ้านมือลอ (มะ อาแดอุทิศ)
ยังไม่ยืนยัน
14 
53
94010150
บ้านมะกอ
ยังไม่ยืนยัน
11 
54
94010151
บ้านมะแนดาแล
ยืนยันแล้ว
2021-05-15 19:29:59
17 
55
94010152
บ้านโลทู
ยืนยันแล้ว
2021-05-14 20:17:32
27 
56
94020115
บ้านแลแวะ
ยืนยันแล้ว
2021-05-25 13:33:21
19 
57
94020116
บ้านตะโละแมะนา
ยืนยันแล้ว
2021-05-17 07:43:44
17 
58
94020117
บ้านน้ำดำ
ยังไม่ยืนยัน
30 
59
94020118
บ้านปากู (มีนาประชาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
16 
60
94020119
พระราชประสงค์บ้านทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
15 
61
94020120
ชุมชนบ้านปาแดปาลัส
ยังไม่ยืนยัน
17 
62
94020121
บ้านมะนังยง
ยืนยันแล้ว
2021-05-16 12:56:19
18 
63
94020122
บ้านเขาดิน
ยืนยันแล้ว
2021-05-26 10:26:16
19 
64
94020123
บ้านพิเทน(วันครู 2502)
ยืนยันแล้ว
2021-05-24 14:58:58
22 
65
94020124
บ้านโต๊ะชูด
ยืนยันแล้ว
2021-05-17 09:48:18
19 
66
94020125
บ้านตือเบาะ
ยืนยันแล้ว
2021-05-24 12:28:45
18 
67
94020126
บ้านบือจะ
ยืนยันแล้ว
2021-05-16 10:20:15
21 
     
39 (58.21%)