ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 32 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 32 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
95020001
บ้านจาเราะปะไต
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 15:44:55
13 
2
95020002
ไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 13:54:31
26 
3
95020003
บ้านตาเนาะแมเราะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:39:46
16 
4
95020004
บ้านด่านสันติราษฎร์
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 09:50:08
20 
5
95020005
บ้านจาเราะซูซู
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:32:44
6
95020006
บ้านบาแตตูแง
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 20:10:47
19 
7
95020007
บ้านธารน้ำทิพย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:32:41
8
95020009
อนุบาลเบตง (สุภาพอนุสรณ์)
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 09:33:47
63 
9
95020010
บ้านมาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 13:12:06
17 
10
95020011
สังวาลย์วิท 5
ยืนยันแล้ว
2019-06-02 08:38:29
17 
11
95020012
บ้านยะรม
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 10:15:53
22 
12
95020013
บ้านธารน้ำใส
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:17:53
13 
13
95020014
บ้านราโมง
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 11:29:37
31 
14
95020015
บ้านนาข่อย
ยืนยันแล้ว
2019-06-01 14:57:23
19 
15
95020016
บ้านอัยเยอร์เวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 11:36:12
57 
16
95020017
บ้านใหม่ (วันครู 2503)
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:23:55
41 
17
95020018
บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519)
ยืนยันแล้ว
2019-05-22 18:39:27
18 
18
95020019
บ้านธารมะลิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 07:12:54
20 
19
95020053
บ้านศรีนคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-04 14:11:51
13 
20
95020054
บ้านไทยพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-06 13:46:53
21
95020055
บ้านนิคมสร้างตนเองธารโต
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 15:15:59
60 
22
95020056
นิคมสร้างตนเองธารโต 5
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:36:04
17 
23
95020057
บ้านศรีท่าน้ำ
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 13:09:01
24
95020058
นิคมสร้างตนเองธารโต 6
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 14:02:46
25
95020059
บ้านแหร
ยืนยันแล้ว
2019-06-03 22:33:30
26 
26
95020060
บ้านวังศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:18:05
12 
27
95020061
บ้านบัวทอง
ยืนยันแล้ว
2019-06-10 09:07:22
17 
28
95020062
บ้านบ่อหิน
ยืนยันแล้ว
2019-06-08 10:05:01
11 
29
95020063
บ้านปะเด็ง
ยืนยันแล้ว
2019-05-23 15:06:43
12 
30
95020064
บ้านเยาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 21:37:02
44 
31
95020065
บ้านโต
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:02:29
29 
32
95020066
บ้านจุโป
ยืนยันแล้ว
2019-06-07 10:04:22
23 
     
32 (100.00%)