ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 148 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 148 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
96010001
วัดกําแพง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:14:23
11 
2
96010002
บ้านยาบี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:18:46
14 
3
96010003
บ้านไร่พญา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:46:48
24 
4
96010004
บ้านกาแนะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 11:36:42
17 
5
96010006
บ้านกูแบสาลอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 13:31:59
16 
6
96010007
บ้านโคกศิลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 09:26:09
11 
7
96010008
บ้านบางมะนาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:05:19
16 
8
96010009
บ้านค่าย
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:51:06
29 
9
96010010
บ้านปูลากาป๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 05:41:45
16 
10
96010011
บ้านเขาตันหยง(มิตรภาพที่ 153)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:57:42
33 
11
96010012
บ้านหัวเขา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:08:32
10 
12
96010013
ไทยรัฐวิทยา10(บ้านใหม่)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:19:22
18 
13
96010014
บ้านโคกสยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 00:30:17
16 
14
96010015
บ้านเปล
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:42:39
12 
15
96010016
วัดพนาสณฑ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:35:43
21 
16
96010018
บ้านโคกพะยอม
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:45:02
21 
17
96010019
บ้านบือราเป๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:16:29
18 
18
96010020
บ้านฮูแตทูวอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:30:01
17 
19
96010021
บ้านทอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:03:39
45 
20
96010022
บ้านทรายขาว
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:52:49
14 
21
96010023
อนุบาลนราธิวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:20:55
102 
22
96010024
เมืองนราธิวาส
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:45:54
56 
23
96010025
บ้านทุ่งโต๊ะดัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:19:40
15 
24
96010026
บ้านจืองา
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 14:26:37
14 
25
96010027
บ้านตะโละแน็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 22:51:42
26
96010028
บ้านยารอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:37:42
19 
27
96010029
บ้านโคกตีเต
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 19:25:36
28
96010030
บ้านโคกสุมุ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 19:56:56
16 
29
96010031
บ้านแคนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 14:46:32
27 
30
96010032
บ้านโต๊ะนอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 11:50:45
14 
31
96010033
บ้านจูดแดง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 16:27:24
15 
32
96010034
บ้านโคกแมแน
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:17:40
17 
33
96010035
บ้านจะแลเกาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:48:54
12 
34
96010036
บ้านมะนังกาหยี
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:12:35
25 
35
96010037
บ้านสุไหงบาลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-23 15:13:45
18 
36
96010038
วัดโคกโก
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 13:48:38
25 
37
96010039
บ้านรามา
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:04:05
15 
38
96010040
บ้านทําเนียบ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:05:22
12 
39
96010041
บ้านปลักปลา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:09:03
20 
40
96010042
วัดลําภู
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 11:01:09
17 
41
96010043
บ้านยะลูตง(ประชุมวิทยาสาร)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 11:36:15
18 
42
96010044
บ้านกาเยาะมาตี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:17:27
19 
43
96010045
บ้านยือลอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 10:30:37
13 
44
96010046
บ้านแป๊ะบุญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:06:47
77 
45
96010047
บ้านบือเจ๊าะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-15 20:35:04
16 
46
96010048
น้ำตกปาโจ (วันครู 2501)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 10:59:02
17 
47
96010049
บ้านปะลุกานากอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:18:51
13 
48
96010050
บ้านดูกู
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:56:42
17 
49
96010051
บ้านบือเระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:29:36
15 
50
96010052
บ้านบูเกะสูดอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 15:29:58
21 
51
96010053
บ้านคลอแระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 20:29:30
16 
52
96010054
บ้านตันหยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:05:04
23 
53
96010055
บ้านฮูแตยือลอ
ยืนยันแล้ว
2019-07-10 10:23:25
15 
54
96010056
บ้านกะลูแป
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 12:17:16
18 
55
96010057
บ้านอีโยะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:26:13
18 
56
96010058
บ้านอาตะบือเระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 09:30:27
17 
57
96010059
บ้านบือแนปีแย
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:36:24
18 
58
96010060
บ้านปะลุกาสาเมาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:12:51
25 
59
96010061
วัดเชิงเขา(แดงอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 15:06:59
15 
60
96010062
บ้านมะยูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 15:34:08
16 
61
96010063
บ้านบาตูฯ มิตรภาพที่ 66
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:06:45
47 
62
96010064
บ้านปะลุกาแปเราะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:28:25
15 
63
96010065
บ้านตะโละบาลอ
ยืนยันแล้ว
2019-05-28 08:22:49
14 
64
96010066
บ้านสุไหงบาตู
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 11:21:25
15 
65
96010067
ราชประชานุเคราะห์ 9
ยืนยันแล้ว
2019-07-02 15:03:34
28 
66
96010068
บ้านปูซูตีฆอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 09:10:12
18 
67
96010069
ราชประชานุเคราะห์ 10
ยืนยันแล้ว
2019-06-19 13:52:26
11 
68
96010070
บ้านต้นตาล
ยืนยันแล้ว
2019-07-11 12:08:06
16 
69
96010071
บ้านแยะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 15:28:21
18 
70
96010072
บ้านนากอ(มะดากะอุทิศ)
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:05:38
16 
71
96010073
บ้านลุโบะปาเระ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:07:55
17 
72
96010074
บ้านจอเบาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:49:27
10 
73
96010075
บ้านตะโละมีญอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:53:39
18 
74
96010076
บ้านบูเกะบากง
ยืนยันแล้ว
2019-07-01 14:07:42
33 
75
96010077
บ้านบลูกาสนอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 08:34:23
20 
76
96010078
บ้านกูยิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:38:54
17 
77
96010079
บ้านยี่งอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 08:28:51
28 
78
96010080
บ้านกูเล็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 11:28:08
18 
79
96010081
บ้านบูเกะกอตอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:52:31
17 
80
96010082
บ้านกาบุ๊
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:43:00
14 
81
96010083
บ้านกาเด็ง
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:33:49
18 
82
96010084
บ้านศาลาลูกไก่
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 14:11:50
11 
83
96010085
บ้านทุ่งคา
ยืนยันแล้ว
2019-06-12 21:49:25
14 
84
96010086
บ้านปูตะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 10:41:52
15 
85
96010087
บ้านกูแว
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:25:25
11 
86
96010088
บ้านลูโบะบายะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 08:43:31
15 
87
96010089
บ้านปาลอบาต๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:59:02
16 
88
96010090
บ้านกําปงปีแซ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 20:40:40
16 
89
96010091
บ้านลุโบะดาโต๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:01:38
20 
90
96010092
บ้านกาแร
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:02:37
19 
91
96010134
บ้านบาโงปะแต
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 14:07:34
29 
92
96010135
บ้านสายน้ำทิพย์
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:46:21
11 
93
96010136
บ้านสวนพลู
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 10:38:32
26 
94
96010137
บ้านธรรมเจริญ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 09:57:06
13 
95
96010138
บ้านบลูกาฮีเล
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 06:34:43
18 
96
96010139
ประชาพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:07:27
15 
97
96010140
บ้านพนาทักษิณ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 12:18:35
26 
98
96010141
บ้านบาตง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 13:31:39
15 
99
96010142
วัดราษฎร์สโมสร(ไพโรจน์วิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:08:50
25 
100
96010143
บ้านนาดา
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 09:44:30
20 
101
96010144
บ้านรือเสาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 20:59:15
16 
102
96010145
บ้านยาแลเบาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-11 14:00:23
11 
103
96010146
บ้านบากง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 12:03:30
16 
104
96010147
บ้านนาโอน
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 14:08:20
105
96010148
บ้านบูกิ๊ตยือแร
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 09:54:32
28 
106
96010149
บ้านบลูกา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 10:45:57
15 
107
96010150
บ้านยะบะ(อุปการวิทยา)
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 17:59:08
26 
108
96010151
บ้านกาโดะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 12:01:31
18 
109
96010152
บ้านลาเมาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 10:20:47
18 
110
96010153
บ้านลาเมาะฮีเล
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 06:48:37
13 
111
96010154
บ้านสะแนะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 12:43:24
11 
112
96010155
บ้านสุเป๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 20:13:06
16 
113
96010156
บ้านซือเลาะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-29 21:15:23
17 
114
96010157
บ้านลูโบะบูโละ
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 22:12:08
20 
115
96010158
บ้านอีนอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:43:44
17 
116
96010159
บ้านกูยิ
ยืนยันแล้ว
2019-06-17 09:16:45
22 
117
96010160
บ้านบริจ๊ะ
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 15:04:19
23 
118
96010161
บ้านบือแรง
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 19:23:35
13 
119
96010162
โรงเรียนชุมชนสัมพันธ์บ้านลาโละ
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 15:25:33
18 
120
96010163
บ้านมะนังปันยัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-30 10:49:40
27 
121
96010164
บ้านบาโงปูโละ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 21:36:07
33 
122
96010165
บ้านละหาน
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 11:45:45
15 
123
96010166
บ้านดือแย
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 12:06:01
10 
124
96010167
บ้านสาวอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 10:42:23
13 
125
96010168
บ้านจือแร
ยืนยันแล้ว
2019-06-13 08:53:15
17 
126
96010169
บ้านมือและห์
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:47:05
17 
127
96010170
บ้านตายา
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 18:10:35
17 
128
96010171
บ้านยือลาแป
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 10:17:54
27 
129
96010172
บ้านดือแยหะยี
ยืนยันแล้ว
2019-06-21 08:05:00
19 
130
96010173
บ้านบือเล็งใต้
ยืนยันแล้ว
2019-06-20 10:57:38
16 
131
96010174
ประชาวิทยรังสรรค์
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 13:57:25
16 
132
96010175
บ้านป่าไผ่
ยืนยันแล้ว
2019-06-14 14:03:50
11 
133
96010176
บ้านคีรีราษฎร์รังสฤษดิ์
ยืนยันแล้ว
2019-06-18 12:06:31
11 
134
96010177
บ้านลาเวง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 15:34:36
16 
135
96010178
บ้านตามุง
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 09:37:59
15 
136
96010179
สว่างวัฒนา
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 11:14:06
15 
137
96010180
บ้านดาฮง
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 19:51:20
15 
138
96010181
บ้านสาคร
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 01:41:05
21 
139
96010182
บ้านกลูบี
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:19:16
31 
140
96010183
ชุมชนบ้านซากอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-27 11:43:23
47 
141
96010184
บ้านตะมะยูง
ยืนยันแล้ว
2019-06-26 13:18:22
15 
142
96010185
สามัคคีวิทยา
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 19:26:14
10 
143
96010186
บ้านตอหลัง
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 13:26:13
14 
144
96010187
บ้านบือแนนากอ
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 15:52:16
11 
145
96010188
บ้านลูโบ๊ะบาตู
ยืนยันแล้ว
2019-06-24 12:02:43
13 
146
96010189
บ้านไอร์แยง
ยืนยันแล้ว
2019-06-28 21:12:19
18 
147
96010190
บ้านปาหนัน
ยืนยันแล้ว
2019-06-22 20:21:55
29 
148
96010191
บ้านคอลอกาเว
ยืนยันแล้ว
2019-06-25 15:39:29
78 
     
148 (100.00%)