ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 117 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 5 (4.27%)
ครู/บุคลากร
1
96020001
บ้านปูยู
ยังไม่ยืนยัน
20 
2
96020002
บ้านศรีพงัน
ยังไม่ยืนยัน
15 
3
96020003
บ้านตะเหลี่ยง
ยังไม่ยืนยัน
36 
4
96020004
บ้านเกาะสะท้อน
ยังไม่ยืนยัน
58 
5
96020005
บ้านปะลุกา
ยังไม่ยืนยัน
18 
6
96020006
บ้านสะหริ่ง
ยังไม่ยืนยัน
15 
7
96020007
บ้านโคกมือบามิตรภาพที่ 223
ยังไม่ยืนยัน
29 
8
96020008
บ้านปลักปลา
ยังไม่ยืนยัน
15 
9
96020009
วัดชลธาราสิงเห(เสาร์ศึกษาคาร)
ยังไม่ยืนยัน
52 
10
96020010
บ้านตาบา
ยังไม่ยืนยัน
54 
11
96020011
บ้านหัวคลอง
ยังไม่ยืนยัน
50 
12
96020012
บ้านแฆแบ๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
16 
13
96020013
บ้านปะดะดอ
ยังไม่ยืนยัน
14 
14
96020014
วัดเกษตรธิการาม
ยังไม่ยืนยัน
13 
15
96020015
บ้านโคกงู
ยังไม่ยืนยัน
10 
16
96020016
บ้านบางขุนทอง
ยังไม่ยืนยัน
28 
17
96020018
ราชประชานุเคราะห์ 44 วัดฉัททันต์สนาน
ยืนยันแล้ว
2020-11-25 12:41:16
17 
18
96020019
วัดโคกมะม่วง
ยังไม่ยืนยัน
13 
19
96020020
วัดพระพุทธ
ยังไม่ยืนยัน
13 
20
96020021
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
ยังไม่ยืนยัน
14 
21
96020022
บ้านกูบู
ยังไม่ยืนยัน
23 
22
96020023
บ้านสะปอม
ยังไม่ยืนยัน
14 
23
96020024
บ้านโคกยามู
ยังไม่ยืนยัน
21 
24
96020025
บ้านไพรวัน
ยังไม่ยืนยัน
14 
25
96020026
วัดเกาะสวาด
ยังไม่ยืนยัน
11 
26
96020027
วัดทรายขาว
ยังไม่ยืนยัน
10 
27
96020028
บ้านตอหลัง
ยังไม่ยืนยัน
28
96020029
วัดโคกมะเฟือง
ยังไม่ยืนยัน
12 
29
96020030
บ้านปูลาเจ๊ะมูดอ
ยังไม่ยืนยัน
15 
30
96020031
บ้านคลองตัน
ยังไม่ยืนยัน
26 
31
96020032
บ้านศาลาใหม่
ยังไม่ยืนยัน
73 
32
96020033
บ้านสามแยก
ยังไม่ยืนยัน
16 
33
96020034
บ้านบาโง
ยังไม่ยืนยัน
15 
34
96020036
บ้านไม้ฝาด
ยังไม่ยืนยัน
18 
35
96020037
บ้านศาลาอูมา
ยังไม่ยืนยัน
15 
36
96020038
บ้านตอออ
ยังไม่ยืนยัน
11 
37
96020039
บ้านจะมาแกะ
ยังไม่ยืนยัน
19 
38
96020040
บ้านบางขุด
ยังไม่ยืนยัน
16 
39
96020041
บ้านตําเสาพัฒนา
ยังไม่ยืนยัน
20 
40
96020042
นิคมสร้างตนเองแว้ง
ยังไม่ยืนยัน
36 
41
96020043
บ้านแม่ดง
ยังไม่ยืนยัน
19 
42
96020044
บ้านตอแล
ยังไม่ยืนยัน
13 
43
96020045
บ้านยะหอ
ยังไม่ยืนยัน
17 
44
96020046
บ้านบูเกะตา
ยังไม่ยืนยัน
48 
45
96020047
นิคมสร้างตนเองแว้งสายโท2
ยังไม่ยืนยัน
14 
46
96020048
บ้านนูโร๊ะ
ยืนยันแล้ว
2020-12-21 21:06:26
15 
47
96020049
บ้านเจ๊ะยอ
ยังไม่ยืนยัน
16 
48
96020050
เทพประทาน(บ้านเจ๊ะเด็ง)
ยังไม่ยืนยัน
18 
49
96020051
เทพประทานไทยยืนยง
ยังไม่ยืนยัน
50
96020052
บ้านฆอเลาะทูวอ
ยังไม่ยืนยัน
18 
51
96020053
บ้านกูวา
ยังไม่ยืนยัน
27 
52
96020054
บ้านกรือซอ
ยังไม่ยืนยัน
23 
53
96020055
บ้านเจ๊ะเหม
ยังไม่ยืนยัน
22 
54
96020056
บ้านแว้ง
ยังไม่ยืนยัน
77 
55
96020057
บ้านแอแว
ยังไม่ยืนยัน
16 
56
96020058
บ้านตือมายู
ยืนยันแล้ว
2021-01-23 08:26:50
21 
57
96020059
เพลินพิศ
ยังไม่ยืนยัน
15 
58
96020060
บ้านแขยง
ยังไม่ยืนยัน
11 
59
96020061
นิคมพัฒนา2
ยังไม่ยืนยัน
24 
60
96020062
บ้านน้ำใส
ยังไม่ยืนยัน
13 
61
96020063
รักไทย
ยังไม่ยืนยัน
19 
62
96020064
บ้านภูเขาทอง
ยังไม่ยืนยัน
11 
63
96020065
สุคิริน
ยังไม่ยืนยัน
22 
64
96020066
นิคมพัฒนา 4
ยังไม่ยืนยัน
15 
65
96020067
นิคมพัฒนา10
ยังไม่ยืนยัน
55 
66
96020068
บ้านน้ำทุเรียน
ยังไม่ยืนยัน
15 
67
96020069
บ้านบาลูกายาอิง
ยังไม่ยืนยัน
37 
68
96020070
บ้านร่วมใจ
ยังไม่ยืนยัน
18 
69
96020071
นิคมพัฒนา5
ยังไม่ยืนยัน
14 
70
96020072
นิคมพัฒนา 6
ยังไม่ยืนยัน
13 
71
96020073
บ้านจุฬาภรณ์ 12
ยังไม่ยืนยัน
10 
72
96020074
นิคมพัฒนา7
ยังไม่ยืนยัน
13 
73
96020075
นิคมพัฒนา9
ยังไม่ยืนยัน
13 
74
96020076
บ้านซรายอ
ยังไม่ยืนยัน
42 
75
96020077
บ้านตือระ มิตรภาพที่ 172
ยังไม่ยืนยัน
38 
76
96020078
บ้านลูโบ๊ะซามา
ยังไม่ยืนยัน
17 
77
96020079
บ้านกวาลอซีรา
ยังไม่ยืนยัน
15 
78
96020080
บ้านมือบา
ยังไม่ยืนยัน
19 
79
96020081
บ้านลาแล
ยังไม่ยืนยัน
38 
80
96020082
บ้านโต๊ะเวาะ
ยังไม่ยืนยัน
20 
81
96020083
บ้านกูแบอีแก
ยืนยันแล้ว
2020-12-07 11:39:59
15 
82
96020084
บ้านมูโนะ
ยังไม่ยืนยัน
45 
83
96020085
บ้านปาดังยอ
ยังไม่ยืนยัน
13 
84
96020086
บ้านลูโบ๊ะลือซง
ยังไม่ยืนยัน
15 
85
96020087
บ้านปูโป๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
31 
86
96020088
บ้านสุไหงโก-ลก
ยังไม่ยืนยัน
113 
87
96020089
บ้านกาวะ
ยังไม่ยืนยัน
14 
88
96020090
บ้านสายะ
ยังไม่ยืนยัน
14 
89
96020091
ไทยรัฐวิทยา 89 (บ้านโคกสยา)
ยังไม่ยืนยัน
18 
90
96020092
บ้านบาโงฮูมอ
ยังไม่ยืนยัน
14 
91
96020093
บ้านเปาะเจ๊ะเต็ง
ยังไม่ยืนยัน
16 
92
96020094
บ้านไอบาตู
ยังไม่ยืนยัน
20 
93
96020095
บ้านบือราแง
ยังไม่ยืนยัน
10 
94
96020097
โรงเรียนบ้านโผลง
ยังไม่ยืนยัน
17 
95
96020098
บ้านโต๊ะเด็ง
ยังไม่ยืนยัน
16 
96
96020099
อิสลามบํารุง
ยังไม่ยืนยัน
19 
97
96020100
บ้านปะลุรู
ยังไม่ยืนยัน
17 
98
96020101
บ้านปอเนาะ
ยังไม่ยืนยัน
14 
99
96020102
บ้านละหาน
ยืนยันแล้ว
2020-12-02 14:56:47
15 
100
96020103
บ้านโคกตา
ยังไม่ยืนยัน
51 
101
96020104
บ้านตาเซะใต้
ยังไม่ยืนยัน
18 
102
96020105
บ้านกูวา
ยังไม่ยืนยัน
24 
103
96020106
บ้านดอเฮะ
ยังไม่ยืนยัน
10 
104
96020107
บ้านบาโงกือเต
ยังไม่ยืนยัน
17 
105
96020108
บ้านตะโละบูเก๊ะ
ยังไม่ยืนยัน
16 
106
96020109
บ้านสากอ
ยังไม่ยืนยัน
37 
107
96020110
บ้านไม้แก่น
ยังไม่ยืนยัน
25 
108
96020111
บ้านกลูบี
ยังไม่ยืนยัน
16 
109
96020112
บ้านจือแร
ยังไม่ยืนยัน
19 
110
96020113
บ้านบอเกาะ
ยังไม่ยืนยัน
16 
111
96020114
บ้านบาโงมาแย
ยังไม่ยืนยัน
19 
112
96020115
บ้านตาเซะเหนือ
ยังไม่ยืนยัน
19 
113
96020116
วัดโบราณสถิตย์
ยังไม่ยืนยัน
10 
114
96020117
วัดประดิษฐ์บุปผา
ยังไม่ยืนยัน
12 
115
96020118
บ้านตลิ่งสูง
ยังไม่ยืนยัน
16 
116
96020119
ราชภักดี
ยังไม่ยืนยัน
14 
117
96020120
วัดประชุมชลธารา
ยังไม่ยืนยัน
16 
     
5 (4.27%)