ยินดีต้อนรับ

ตรวจสอบการรายงานและยืนยันข้อมูลครูและบุคลากร โรงเรียนในสังกัด จำนวน 75 แห่ง
ลำดับ
รหัส Smis
โรงเรียน
ยืนยันแล้ว 75 (100.00%)
ครู/บุคลากร
1
96010093
บ้านกาลิซา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:24:06
52 
2
96010094
บ้านกาหนั๊วะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:17:58
48 
3
96010095
บ้านฮูลู
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:58:27
18 
4
96010096
บ้านกาเด็ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:35:19
25 
5
96010097
บ้านสะโล
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:35:26
18 
6
96010098
บ้านลูโบ๊ะกาเยาะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 17:03:48
38 
7
96010099
บ้านบาโง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:35:42
15 
8
96010100
บ้านสิโป
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:59:19
19 
9
96010101
บ้านกูจิงลือปะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:35:51
15 
10
96010102
บ้านทํานบ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:53:03
17 
11
96010103
อนุบาลระแงะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:35:57
39 
12
96010104
บ้านเขาพระ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 16:36:43
15 
13
96010105
วัดร่อน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:40:53
12 
14
96010106
บ้านบือนังกือเปาะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:29:54
16 
15
96010107
บ้านบ่อทอง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:36:00
20 
16
96010108
บ้านกอแนะเหนือ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:15:04
19 
17
96010109
วัดตันติการามมิตรภาพที่ 109
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:36:01
15 
18
96010110
บ้านตะโละ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:45:09
18 
19
96010111
บ้านแกแม
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 23:08:49
13 
20
96010112
บ้านไอปาเซ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:50:15
11 
21
96010113
บ้านตันหยงลิมอ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:51:38
15 
22
96010114
บ้านลูโบ๊ะดีแย
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:01:25
13 
23
96010115
ชุมชนสหพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:59:42
49 
24
96010116
บ้านบองอ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:36:08
19 
25
96010117
บ้านบาโงกูโบ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:36:53
18 
26
96010118
บ้านสาเมาะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:15:15
44 
27
96010119
บ้านลาไม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:36:11
16 
28
96010120
บ้านปาเซ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 19:36:39
12 
29
96010121
ประชาบํารุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 15:21:12
12 
30
96010122
บ้านบละแต
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:58:18
13 
31
96010123
บ้านลูโบ๊ะบาตู
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:36:18
17 
32
96010124
บ้านเจ๊ะเก
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 11:31:26
32 
33
96010125
บ้านเขาน้อย
ยืนยันแล้ว
2020-11-03 21:25:42
15 
34
96010126
บ้านบาโงสะโต
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 14:52:03
19 
35
96010127
บ้านตราแด๊ะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 06:27:51
18 
36
96010128
ไอยรานุสรณ์
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:18:40
19 
37
96010129
บ้านบระเอ็ง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:27:04
18 
38
96010130
บ้านเขาแก้ว
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:14:05
18 
39
96010131
บ้านมะรือโบตก
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:28:46
42 
40
96010132
บ้านบาโงระนะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:36:22
24 
41
96010133
บ้านนิบง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:12:18
14 
42
96020121
บ้านจะแนะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:36:27
77 
43
96020122
บ้านตือกอ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:12:22
13 
44
96020123
บ้านละหาร
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 12:17:30
18 
45
96020124
บ้านปารี
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:03:03
21 
46
96020125
บ้านไอกรอส
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:22:45
19 
47
96020126
บ้านยะออ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:36:32
12 
48
96020127
บ้านน้ำวน
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:36:49
19 
49
96020128
พิทักษ์วิทยากุมุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 15:01:54
30 
50
96020129
ร่วมจิตต์ประชา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:23:18
17 
51
96020130
บ้านไอร์โซ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:36:57
26 
52
96020131
บ้านน้ำหอม
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 11:58:39
17 
53
96020132
บ้านรือเปาะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:19:00
15 
54
96020133
บ้านกาแย
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:49:38
35 
55
96020134
บ้านดุซงยอ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:01:38
35 
56
96020135
บ้านแมะแซ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 13:28:09
19 
57
96020136
บ้านบูเก๊ะบือแต
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 13:57:31
17 
58
96020137
บ้านริแง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 19:49:35
31 
59
96020138
ผดุงมาตร
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:59:19
30 
60
96020139
บ้านยานิง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:37:03
42 
61
96020140
บ้านเจาะไอร้อง
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 18:28:13
28 
62
96020141
บ้านโคก
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:55:45
31 
63
96020142
บ้านบาโงดุดุง
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:02:29
17 
64
96020143
บ้านลูโบ๊ะเยาะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:08:51
18 
65
96020144
บ้านบูกิต
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:31:11
17 
66
96020145
บ้านไอสะเตียร์
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:48:47
19 
67
96020146
บ้านบาตาปาเซ
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:36:50
22 
68
96020147
บ้านบำรุงวิทย์
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 10:18:29
18 
69
96020148
บ้านเจาะเกาะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 10:21:31
36 
70
96020149
บ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 15:07:42
37 
71
96020150
บ้านมะรือโบออกมิตรภาพที่ 199
ยืนยันแล้ว
2020-11-06 14:04:14
33 
72
96020151
บ้านจูโวะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 09:05:09
15 
73
96020152
ราชพัฒนา
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 16:37:13
20 
74
96020153
ราชประสงค์
ยืนยันแล้ว
2020-11-04 12:10:58
16 
75
96020154
บ้านตาโงะ
ยืนยันแล้ว
2020-11-05 14:57:05
20 
     
75 (100.00%)