ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด จังหวัด/ศธจ. ตาก
ลำดับ
รหัส สพท.
สพท.
โรงเรียน
โรงเรียนภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ปรับปรุงข้อมูล
1
100700
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โสตศึกษาจังหวัดตาก
sotetak for the deaf
นายพีรวัส นาคประสงค์
1063160243
63012006
160243
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้านป่ามะม่วง
ป่ามะม่วง
เมืองตาก
ตาก
63000
deaftak@hotmail.com
www.takarea1.com/~sodsuksa
ป่ามะม่วง
055514067
055511031
2513
10
9
type2
Y
17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 23:41:09 น.
2
100700
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 55 จังหวัดตาก
Rajarpajanukroh 55 tak
นายศรยุทธ เรืองน้อย
1063160242
63012007
160242
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้านท่าขาม
แม่ท้อ
เมืองตาก
ตาก
63000
School_director@rpk55.ac.th
www.rpk55.ac.th
แม่ท้อ
055895561
055895560
18 พฤษภาคม 2507
100
15
type3
Y
01 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:32:46 น.
3
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
ตากพิทยาคม
TAKPITTAYAKHOM SCHOOL
นายภูธนภัส พุ่มไม้
1063160237
63012001
160237
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
หมู่ - บ้าน-
ระแหง
เมืองตาก
ตาก
63000
mytakpit@hotmail.com
WWW.TPS.ac.th
เมืองตาก
055511134
055540248
1 พฤจิกายน 2443
63
-
type4
Y
30 มิถุนายน 2560 เวลา 02:56:49 น.
4
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
ผดุงปัญญา
PHADUNGPANYA
นายสนั่น วงษ์ดี
1063160238
63012002
160238
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 บ้านไม้งาม
ไม้งาม
เมืองตาก
ตาก
63000
myphadung@hotmail.com
www.phdaung.ac.th
ไม้งาม
055-515864
055-517829
09/09/2466
3
0.8
type4
Y
25 มิถุนายน 2564 เวลา 16:07:06 น.
5
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
วังหินกิตติวิทยาคม
Wanghinkittiwitthayakhom School
นางศรีรัตน์ อินทนุ
1063160239
63012003
160239
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 13 บ้านตลุกสัก
วังหิน
เมืองตาก
ตาก
63000
mywanghin@hotmail.com
www.wanghinkittischool.com
วังหิน
086-4492986
-
4 พฤษภาคม 2521
112
13
type1
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:09:27 น.
6
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
ถนอมราษฏร์บำรุง
thanomratbumrung
นายมนตรี ใยระย้า
1063160240
63012004
160240
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
หมู่ 0 บ้านหัวเดียด
หัวเดียด
เมืองตาก
ตาก
63000
mythanormrad@hotmail.com
www.tnr.ac.th
เมืองตาก
055-511762
055511762
2501
2
2
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:50:08 น.
7
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
วังประจบวิทยาคม
wangprachopwittayakom
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดใจ อินทน้อย
1063160241
63012005
160241
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านวังประจบ
วังประจบ
เมืองตาก
ตาก
63000
mywangprachop@hotmail.com
www.wangprachop.com
วังประจบ
055891585
086440697
26 กุมภาพันธ์ 2535
60
22
type2
Y
25 กันยายน 2563 เวลา 14:58:05 น.
8
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)
BanTak Pracha Witthayakarn
นายชาคริต คำนวนสินธุ์
1063160244
63012008
160244
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้านบ้านสันป่าลาน
ตากออก
บ้านตาก
ตาก
63120
Prachwit@hotmail.com
www.bpw.ac.th
ตาก
055-591026
055591027
2500
100
2
type3
Y
31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:49:15 น.
9
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
ทุ่งฟ้าวิทยาคม
Thungfawittayakom
ว่าที่ ร.ต.อาคม มาจันทร์
1063160245
63012009
160245
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านใหม่
ท้องฟ้า
บ้านตาก
ตาก
63120
mythungfa@hotmail.com
www.thungfa.in.th
เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะและอบต.ท้องฟ้า
055-030255
055-030255
10/01/2528
200
10
type2
Y
08 กันยายน 2563 เวลา 00:36:28 น.
10
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
สามเงาวิทยาคม
SAMNGAOWITTAYAKHOM
นายใจ ยอดดำเนิน
1063160246
63012010
160246
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 บ้านท่าปุย
สามเงา
สามเงา
ตาก
63130
samngao2514@hotmail.com
www.samngaowit.ac.th
สามเงา
055-599026
055599080
11112514
140
5
type2
Y
09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:24:37 น.
11
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
ยกกระบัตรวิทยาคม
Yokkrabatwitthayakom
นายรัติน์พงษ์ สันตติภัค
1063160247
63012011
160247
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
หมู่ 6 บ้านหนองเชียงคา
ยกกระบัตร
สามเงา
ตาก
63130
ยกกระบัตร
055-597173
055-597174
17 มกราคม 2523
160
20
type2
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 10:34:56 น.
12
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
นาโบสถ์พิทยาคม
Nabotpittayakom
-
1063160257
63012012
160257
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
หมู่ 7 บ้านท่าทองแดง
นาโบสถ์
วังเจ้า
ตาก
63000
mynabot@hotmail.com
www.nabotpit.com
นาโบสถ์
055-895103
055895103
2534
118
15
type2
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:43:40 น.
13
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
วังเจ้าวิทยาคม
Wangchaowitthayakom
นายนุตพล ธรรมลังกา
1063160258
63012013
160258
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำปิง
หมู่ 14 บ้านบ้านสบยม
เชียงทอง
วังเจ้า
ตาก
63180
admin@wangchaowit.ac.th
www.wangchaowit.ac.th
เชียงทอง
055-593009
055-593009
3/2/2538
110
1
type2
Y
20 พฤษภาคม 2561 เวลา 11:03:26 น.
14
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
แม่ระมาดวิทยาคม
MAERAMATWITTHAYAKHOM
นายมานิตย์ เมธานุภาพ
1063160248
63022001
160248
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้านบ้านห้วยนกแล เลขที่ 167
แม่ระมาด
แม่ระมาด
ตาก
63140
maeramad07630401@yahoo.
www.mrw.ac.th
แม่ระมาด
055581238
055581518
17 พฤศจิกายน 2517
199
1
type3
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:22:30 น.
15
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
แม่จะเราวิทยาคม
MaecharaoWitthayakhom
นายอนุสรณ์ เสระศาสตร์
1063160249
63022002
160249
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้าน254
แม่จะเรา
แม่ระมาด
ตาก
63140
mjwit254m3@gmail.com
www.mcrw.ac.th
แม่จะเรา
055585082
055585082
03/03/2536
250
20
type2
Y
08 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:55:50 น.
16
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
ท่าสองยางวิทยาคม
Thasongyangwitthayakhom
นายกฤษณะ เครืออยู่
1063160250
63022003
160250
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้านลำร้อง
แม่ต้าน
ท่าสองยาง
ตาก
63150
tsyschool@gmail.com
www.tswschool.ac.th
เทศบาลตำบลแม่ต้าน
55589101
055589306
16 เมษายน 2518
240
1
type2
Y
07 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:07:42 น.
17
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
สรรพวิทยาคม
Sapphawitthayakhom School
นางสุภัทร เงินดี
1063160251
63022004
160251
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย
หมู่ - บ้าน51 ถนนประสาทวิถี
แม่สอด
แม่สอด
ตาก
63110
sappha@hotmail.com
sappha.moe.go.th
แม่สอด
055531094
055534861
30 พฤษภาคม 2458
164
0
type4
Y
27 มิถุนายน 2561 เวลา 13:21:42 น.
18
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
แม่ปะวิทยาคม
Maepawitthayakhom
นายทวีศักดิ์ คำภีระ
1063160252
63022005
160252
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้านแม่ปะกลาง
แม่ปะ
แม่สอด
ตาก
63110
maepavit@maepa.org
http://www.maepa.org
แม่ปะ
0864464380
055506522
27/02/2524
178
7
type2
Y
04 สิงหาคม 2563 เวลา 09:51:14 น.
19
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
ด่านแม่ละเมาวิทยาคม
danmaelamaowitthayakhom
นายจิระพงษ์ สุริยา
1063160253
63022006
160253
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้านปางส้าน
ด่านแม่ละเมา
แม่สอด
ตาก
63110
mydanmaelamao@hotmail.com
www.dmw.ac.th
ด่านแม่ละเมา
55595186
055595187
23/6/2530
160
30
type2
Y
30 ตุลาคม 2563 เวลา 14:57:46 น.
20
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
แม่กุวิทยาคม
Maekuwitthayakom
นางสาวลาวัลย์ เกติมา
1063160254
63022007
160254
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย
หมู่ 7 บ้านแม่กุน้อย
แม่กุ
แม่สอด
ตาก
63110
mymaegu@hotmail.com
maekuwitthayakom.ac.th
อบต. แม่กุ อบต.แม่ตาว
055030153
055030153
2 กุมภาพันธ์ 2537
170
13
type2
Y
31 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:46:55 น.
21
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
พบพระวิทยาคม
Phobphra Wittayakom
นายวิเชษ เย็นฉ่ำ
1063160255
63022008
160255
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 3 บ้าน-
พบพระ
พบพระ
ตาก
63160
pohpra_M@hotmail.com
www.labschools.net/pobr
พบพระ
055569081
055569081
16 พฤษภาคม 2522
208
0.2
type3
Y
07 เมษายน 2564 เวลา 10:33:32 น.
22
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
อุ้มผางวิทยาคม
Umphang Wittayakhom School
นายสาโรช เกตุสาคร
1063160256
63022009
160256
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านอุ้มผาง
อุ้มผาง
อุ้มผาง
ตาก
63170
umphangs@hotmail.com
umphangwit.ac.th/
อุ้มผาง
55561005
055561005
29/11/2545
318
2
type3
Y
03 สิงหาคม 2563 เวลา 09:42:35 น.
23
101738
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)
โมโกรวิทยาคม
Mogrowittayakhom
-
1063022010
63022010
302201
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 3 บ้านโมโกร
โมโกร
อุ้มผาง
ตาก
63170
mokro@gmail.com
อบต.โมโกร
-
-
6 สิงหาคม 2563
293
33
type1
Y
22 มกราคม 2564 เวลา 08:40:40 น.
24
6301
สพป.ตาก เขต 1
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
tak education
-
1063160000
63010000
160000
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ไม่มี
หมู่ 0 บ้าน0
ระแหง
เมืองตาก
ตาก
63000
takesa01@gmail.com
www.takesa1.go.th
-
055512537
055512887
07 กรกฎาคม 2546
type1
Y
17 มกราคม 2562 เวลา 09:56:59 น.
25
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านตลุกกลางทุ่ง
Bantalukklangtung
นายศุภกฤต บุญจินนา
1063160024
63010001
160024
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 5 บ้านตลุกกลางทุ่ง
ตลุกกลางทุ่ง
เมืองตาก
ตาก
63000
bantalukklangtung@gmail.com
www.bantaluk.tak1.org/
ตลุกกลางทุ่ง
055-508710
055-508709
1 มิถุนายน 2482
14
14
type2
Y
09 มิถุนายน 2560 เวลา 15:45:04 น.
26
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านเนินมะลื่น
Nernmaluen
-
1063160026
63010002
160026
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านเนินมะลื่น
ตลุกกลางทุ่ง
เมืองตาก
ตาก
63000
nernmaluen.school@gmail.com
ตลุกกลางทุ่ง
055-508900
2512
17
17
type1
Y
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:48:16 น.
27
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านลานมะคร้อ
Ban Lanmacro
-
1063160027
63010003
160027
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนทุ่งวังน้ำแดง
หมู่ 7 บ้านลานมะคร้อ
น้ำรึม
เมืองตาก
ตาก
63000
น้ำรึม
055-560122
1 พฤษภาคม 2500
15
16
type1
Y
04 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:04:19 น.
28
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านคลองสัก
Banklongsak
นายธัชญ์นันท์ธร รัตนโชติปภาพร
1063160022
63010004
160022
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านคลองสัก
น้ำรึม
เมืองตาก
ตาก
63000
น้ำรึม
0643011841
1 พ.ค. 2467
6
7
type1
Y
04 มิถุนายน 2564 เวลา 09:47:07 น.
29
6301
สพป.ตาก เขต 1
อนุบาลบ้านบ่อไม้หว้า
Anubanbanbomaiwa
นายชัชวาลย์ ทองกรณ์
1063160023
63010005
160023
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบ่อไม้หว้า
น้ำรึม
เมืองตาก
ตาก
63000
63010005@takesa1.go.th
http://www.bomaiwa.ac.th/
น้ำรึม
055-892650
055892650
26 กรกฎาคม 2479
8.4
8.4
type2
Y
21 ธันวาคม 2563 เวลา 09:13:27 น.
30
6301
สพป.ตาก เขต 1
ชุมชนบ้านป่ามะม่วง
banpamamuang
นางอัญชัญ ครุธแก้ว
1063160042
63010006
160042
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านป่ามะม่วง
ป่ามะม่วง
เมืองตาก
ตาก
63000
63010006@takesa.go.th
ป่ามะม่วง
055-513578
055-513578
5 พฤษภาคม 2466
1
1
type1
Y
01 มกราคม 2564 เวลา 13:52:03 น.
31
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านชะลาด
BANCHALAD
-
1063160043
63010007
160043
อนุบาล-ประถมศึกษา
0
หมู่ 5 บ้านชะลาด
ป่ามะม่วง
เมืองตาก
ตาก
63000
bossaunchan@gmail.com
ป่ามะม่วง
-
2 กรกฎาคม 2511
6
6
type1
Y
21 ตุลาคม 2560 เวลา 04:26:32 น.
32
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านลานห้วยเดื่อ
Ban Lan Huai Duea
นายปิยสิทธิ์ เดชะวงษ์
1063160006
63010008
160006
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป ตาก 1
หมู่ 1 บ้านลานห้วยเดื่อ
โป่งแดง
เมืองตาก
ตาก
63000
โป่งแดง
055-560127
1 มิถุนายน 2466
30
30
type2
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 14:41:31 น.
33
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านตลุกป่าตาล
Bantalukpatan
-
1063160007
63010009
160007
อนุบาล-ประถมศึกษา
ทุ่งวังน้ำแดง
หมู่ 5 บ้านตลุกป่าตาล
โป่งแดง
เมืองตาก
ตาก
63000
63010009@takesa1.go.th
โป่งแดง
-
2509
35
35
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 19:25:09 น.
34
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านโป่งแดง
Banpongdang
นายไพศาล จันทร์สายทอง
1063160008
63010010
160008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านโป่งแดง
โป่งแดง
เมืองตาก
ตาก
63000
pongdang2009@hotmail.com
โป่งแดง
0918379862
๑๗ พฤศจิกายน ๒๔๗๘
34
34
type2
Y
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08:38:06 น.
35
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านหนองนกปีกกา
Bannongnokpikka
นายดิเรก มั่นเมือง
1063160009
63010011
160009
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านหนองนกปีกกา
โป่งแดง
เมืองตาก
ตาก
63000
nongnokpeekka.tak@gmail.com
http://gg.gg/nongnokpeekka
โป่งแดง
055-039228
2503
45
45
type2
Y
20 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:07:12 น.
36
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านหนองกระทุ่ม
BANNONGKRATOOM
นางนลินี อาสารักไพร
1063160010
63010012
160010
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 บ้านบ้านหนองกระทุ่ม
โป่งแดง
เมืองตาก
ตาก
63000
bannongkratoom@gmail.com
โป่งแดง
-
-
ปี 2513
46
46
type1
Y
19 สิงหาคม 2562 เวลา 10:48:18 น.
37
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านโพรงตะเข้
Banprongthakhea
-
1063160012
63010013
160012
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านโพรงตะเข้
โป่งแดง
เมืองตาก
ตาก
63000
โป่งแดง
-
-
16/07/2519
50
48
type1
Y
29 มิถุนายน 2562 เวลา 20:48:41 น.
38
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านชะลาดระฆัง
banchaladrakang
-
1063160020
63010014
160020
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
MOENet
หมู่ 4 บ้านชะลาดระฆัง
โป่งแดง
เมืองตาก
ตาก
63000
63010014@takesa1.go.th
อบต.โป่งแดง
055-560123
-
2500
45
45
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:38:54 น.
39
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านมูเซอ
Banmusor
นายคธาวุธ ประเสริฐผล
1063160037
63010015
160037
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านบ้านแม้วใหม่พัฒนา
แม่ท้อ
เมืองตาก
ตาก
63000
63010015@takesa1.go.th
-
อบต.แม่ท้อ
-
-
08/06/2485
37.5
37
type2
Y
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:38:24 น.
40
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านลานสาง
Banlansang
นายสมหมาย ศรีเมฆ
1063160038
63010016
160038
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 11 บ้านลานสาง
แม่ท้อ
เมืองตาก
ตาก
63000
www.lansang2.tak1.org/
แม่ท้อ
055-560129
05 / 09 / 2477
20
19
type1
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 21:31:52 น.
41
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านห้วยเหลือง
huayIueng
-
1063160041
63010017
160041
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านห้วยเหลือง
แม่ท้อ
เมืองตาก
ตาก
63000
Huayleuang@hotmail.com
แม่ท้อ
055-577216
-
9 พฤษภาคม 2539
60
60
type2
N
20 พฤษภาคม 2560 เวลา 20:37:17 น.
42
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านหนองแขม
-
1063160039
63010018
160039
อนุบาล-ประถมศึกษา
ไม่มี
หมู่ 8 บ้านหนองแขม
แม่ท้อ
เมืองตาก
ตาก
63000
saangtamee@gmail.com
-
แม่ท้อ
055-505084
พ.ศ.2481
15
15
type1
Y
27 มิถุนายน 2559 เวลา 12:10:21 น.
43
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านห้วยนึ่ง
huaynung school
นายสมหมาย ศรีเมฆ
1063160040
63010019
160040
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ตาก เขต 1
หมู่ 3 บ้านห้วยนึ่ง
แม่ท้อ
เมืองตาก
ตาก
63000
แม่ท้อ
055-513587
พ.ศ.2495
type1
Y
27 มิถุนายน 2559 เวลา 15:59:11 น.
44
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านวังม่วง
banwangmuang
นางจุรีลักษณ์ สุวรรณวงษ์
1063160004
63010020
160004
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านไม้งาม
ไม้งาม
เมืองตาก
ตาก
63000
Wangmung_school@hotmail.com
www.takesa1.go.th/~wang
ไม้งาม
0894336566
-
16/05/2481
17
17
type1
Y
15 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:06:44 น.
45
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านหนองกระโห้
nongkraho
นายธนู จำปานิล
1063160005
63010021
160005
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 บ้านหนองกระโห้
ไม้งาม
เมืองตาก
ตาก
63000
ืnkh_2554@hotmail.co.th
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1063160005
ไม้งาม
055890721
055890721
6 กรกฎาคม 2513
3
3
type2
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 14:48:27 น.
46
6301
สพป.ตาก เขต 1
ชุมชนบ้านไม้งาม
chumchonbanmaingam
-
1063160003
63010022
160003
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านไม้งาม
ไม้งาม
เมืองตาก
ตาก
63000
chumchonbanmaingam9@gmail.com
ไม้งาม
055-890232
-
2464
5
5
type1
Y
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:52:55 น.
47
6301
สพป.ตาก เขต 1
ทรัพย์สมบูรณ์พิทยาคม
SUBSOMBOONPITTAYAKOM
นายมงคล เมธีธรรม
1063160021
63010023
160021
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 13 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ใหม่
วังประจบ
เมืองตาก
ตาก
63000
-
-
วังประจบ
089-8565897
-
2529
40
40
type2
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 21:27:06 น.
48
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านลานเต็ง
Banlanteng
นายสุทน ใจคำ
1063160018
63010024
160018
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มทุ่งวังน้ำแดง
หมู่ 9 บ้านลานเต็ง
วังประจบ
เมืองตาก
ตาก
63000
วังประจบ
055-560131
10 เมษายน 2517
31
34
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:39:54 น.
49
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านหนองร่ม
Bannongrom
นายชุติพงศ์ อโนทัย
1063160019
63010025
160019
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านลานสอ
วังประจบ
เมืองตาก
ตาก
63000
bnr_school@hotmail.com
วังประจบ
0-5550-8723
2510
34
34
type2
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 15:57:27 น.
50
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านวังประจบ
BANWANGPRACHOP
นางสาวดอกอ้อ สมศรี
1063160013
63010026
160013
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านวังประจบ
วังประจบ
เมืองตาก
ตาก
63000
63010026@takesa1.go.th
วังประจบ
055-891541
-
พ.ศ.2482
24
24
type1
Y
03 สิงหาคม 2563 เวลา 13:29:45 น.
51
6301
สพป.ตาก เขต 1
น้ำดิบพิทยาคม
Namdippittayakom
-
1063160014
63010027
160014
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบ้านน้ำดิบ
วังประจบ
เมืองตาก
ตาก
63000
-
-
วังประจบ
-
-
2515
30
31
type2
Y
06 มิถุนายน 2559 เวลา 13:18:15 น.
52
6301
สพป.ตาก เขต 1
หนองเสือพิทยาคม
Nongsure School
นางสมพิศ เกิดนวล
1063160015
63010028
160015
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านบ้านหนองเสือ
วังประจบ
เมืองตาก
ตาก
63000
nongsue@gmail.com
nongsuer.wordpress.com/
วังประจบ
055-030595
-
2511
38
38
type2
Y
08 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:06:26 น.
53
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านสะแกเครือ
Sakaekrua
นายอดุลย์ ธนะขว้าง
1063160017
63010029
160017
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนทุ่งวังน้ำแดง
หมู่ 3 บ้านสะแกเครือ
วังประจบ
เมืองตาก
ตาก
63000
วังประจบ
055-560133
พ.ศ. 2500
25
25
type2
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 20:44:23 น.
54
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านเกาะอ้ายด้วน
ban-koh-i-duan
นางสาววรินทร์ทิพย์ หมี้แสน
1063160031
63010030
160031
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านเกาะอ้ายด้วน
วังหิน
เมืองตาก
ตาก
63000
bankidschool@yahoo.co.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1063160031
วังหิน
055-039236
-
5 พฤษภาคม 2482
24
24
type1
Y
19 มีนาคม 2563 เวลา 13:48:32 น.
55
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านน้ำด้วน
Bannamduan School
-
1063160032
63010031
160032
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ตาก เขต1
หมู่ 8 บ้านวังเจ้า
วังหิน
เมืองตาก
ตาก
63000
namduan_tak1@hotmail.com
วังหิน
055-039237
-
1 เม.ย. 2514
28
28
type1
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 19:40:53 น.
56
6301
สพป.ตาก เขต 1
ชุมชนบ้านวังหิน
Chomchonbanwanghin
นายประยุทธ ครุธแก้ว
1063160028
63010033
160028
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านน้ำโจน
วังหิน
เมืองตาก
ตาก
63000
banwanghin@hotmail.com
www.wanghin.takesa1.go.th/
วังหิน
055-893602
-
-
11
15
type1
Y
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:01:28 น.
57
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านท่าไม้แดง
THAMAIDANG
นายธีระ ม่วงไตรรัตน์
1063160029
63010034
160029
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านวังหิน
วังหิน
เมืองตาก
ตาก
63000
http://www.madaeng.tak1.org/
วังหิน
055-893658
10 กันยายน พ.ศ. 2477
13.5
12
type1
Y
27 มิถุนายน 2562 เวลา 09:56:28 น.
58
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านหนองบัวใต้
bannongbuatai
นางศิริลักษณ์ บุญชู
1063160034
63010036
160034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านหนองบัวใต้
หนองบัวใต้
เมืองตาก
ตาก
63000
nongbuatai_school@hotmail.com
-
หนองบัวใต้
055-558479
-
พ.ศ.2476
10
10
type1
Y
29 มิถุนายน 2562 เวลา 13:12:36 น.
59
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านคลองห้วยทราย
Bankhlonghuaisai
-
1063160035
63010037
160035
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 3 บ้านคลองห้วยทราย
หนองบัวใต้
เมืองตาก
ตาก
63000
63010037@gmail.com
sites.google.com/a/takesa1.go.th/2559/
หนองบัวใต้
055-506060
-
01/10/2499
13
13
type1
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 14:03:44 น.
60
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านท่าเล่
Banthaley
นายเกรียงศักดิ์ ลำจะเรา
1063160036
63010038
160036
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านท่าเล่
หนองบัวใต้
เมืองตาก
ตาก
63000
banthaleyschool2557@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1063160036
หนองบัวใต้
-
-
2515
15
15
type1
Y
20 ธันวาคม 2563 เวลา 11:22:16 น.
61
6301
สพป.ตาก เขต 1
เด่นวิทยา
Denwittaya
-
1063160044
63010039
160044
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านเด่น
หนองบัวเหนือ
เมืองตาก
ตาก
63000
prawitj60@gmail.com
หนองบัวเหนือ
055-880587
2464
5
6
type1
Y
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:09:20 น.
62
6301
สพป.ตาก เขต 1
วัดปากห้วยไม้งาม
watpakhuaimaingam
นายสมศักดิ์ ใจจันทร์
1063160045
63010040
160045
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านปากห้วยไม้งาม
หนองบัวเหนือ
เมืองตาก
ตาก
63000
63010040@takesa1.go.th
หนองบัวเหนือ
084-8117689
10 กันยายน 2494
15
14
type1
Y
07 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11:37:28 น.
63
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านหนองบัวเหนือ
นายสุภาพ เหล็กบุญเพชร
1063160046
63010041
160046
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านหนองบัวเหนือ
หนองบัวเหนือ
เมืองตาก
ตาก
63000
www.nongbuanue.tak1.org/
หนองบัวเหนือ
055-505567
1 พฤษภาคม 2478
18
17
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:57:30 น.
64
6301
สพป.ตาก เขต 1
ตากสินราชานุสรณ์
taksin
นายฉัตรชัย งาเนียม
1063160002
63010042
160002
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 45 บ้าน-
หนองหลวง
เมืองตาก
ตาก
63000
taksinschool@hotmail.com
taksinschool@hotmail.com
หนองหลวง
055514070
-
4 ก.ค.2465
0.5
0.5
type1
Y
26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:47:07 น.
65
6301
สพป.ตาก เขต 1
อนุบาลตาก
ANUBANTAK
-
1063160001
63010043
160001
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 บ้าน-
น้ำรึม
เมืองตาก
ตาก
63000
anubantak@hotmail.com
www.anubantak.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลนำ้รึม
055-513600
055-513610
24/06/2486
1
1
type3
Y
26 กันยายน 2560 เวลา 07:33:19 น.
66
6301
สพป.ตาก เขต 1
ศรีวิทยา
SRIWITTHAYA
นายประยูร คุณนาม
1063160065
63010044
160065
อนุบาล-ประถมศึกษา
--
หมู่ 2 บ้านศรีค้ำ
เกาะตะเภา
บ้านตาก
ตาก
63120
http://www.siwitya.tak1.org/
เกาะตะเภา
055-898225
1 สิงหาคม 2482
25
4
type1
Y
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:24:51 น.
67
6301
สพป.ตาก เขต 1
ชูวิชาราษฎร์
CHUWICHARAT SCHOOL
นางสาววิจิตรา ยศหลวงฝั้น
1063160066
63010045
160066
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านวังหม้อ
เกาะตะเภา
บ้านตาก
ตาก
63120
www.choowicharat.org
เกาะตะเภา
055-550197
055-550197
03/07/2457
30
7
type2
Y
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:07:11 น.
68
6301
สพป.ตาก เขต 1
ชุมชนบ้านแม่ยะ
chumchonbanmaeya
-
1063160067
63010046
160067
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบ้านปูน
เกาะตะเภา
บ้านตาก
ตาก
63120
chumchonbanmaeya@hotmail.com
www.banmaeya2.tak1.org/
เกาะตะเภา
055-550162
-
1 มีนาคม 2476
45
5
type1
Y
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 12:50:13 น.
69
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านแม่พะยวบ
Maephayuap
นายสิรภพ หลอมทอง
1063160068
63010047
160068
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านแม่พะยวบ
เกาะตะเภา
บ้านตาก
ตาก
63120
Mpy550101@gmail.com
www.phayuap2.tak1.org/index
เกาะตะเภา
055-550101
-
1 สิงหาคม 2482
35
14
type1
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:35:43 น.
70
6301
สพป.ตาก เขต 1
สว่างวิทยา
Sawangwitthaya
นางศศิรฐา แข็งเขตกรณ์
1063160063
63010048
160063
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านแพะ
ตากตก
บ้านตาก
ตาก
63120
ตากตก
055-898552
1 สิงหาคม 2482
25
4
type2
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 08:33:18 น.
71
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านตากประถมวิทยา
Bantakprathomvittaya
นายแสวง แสนฟ้างาม
1063160064
63010049
160064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านใต้ห้วย
ตากตก
บ้านตาก
ตาก
63120
btps_webmaster@hotmail.com
www.btps.ac.th
ตากตก
055591031
055591778
29/11/2442
25
3
type2
Y
01 มิถุนายน 2561 เวลา 10:57:14 น.
72
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านหนองชะลาบ
Bannongchalab
-
1063160061
63010050
160061
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนพระบรมธาตุบ้านตาก
หมู่ 1 บ้านหนองชะลาบ
ตากตก
บ้านตาก
ตาก
63120
nongchalab_school@hotmail.com
www.chalap2.tak1.org/
ตากตก
-
-
1 มกราคม 2495
30
12
type1
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:15:32 น.
73
6301
สพป.ตาก เขต 1
วัดพระธาตุน้อย
Watphrathatnoi
-
1063160062
63010051
160062
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองงิ้ว
ตากตก
บ้านตาก
ตาก
63120
stak_1031@hotmail.com
ตากตก
-
2478
32
5
type1
Y
26 พฤษภาคม 2560 เวลา 14:25:30 น.
74
6301
สพป.ตาก เขต 1
ชุมชนวัดสันป่าลาน
chumchonwatsanpalan
นายอดุลย์ พิมพรม
1063160047
63010052
160047
ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสันป่าลาน
ตากออก
บ้านตาก
ตาก
63120
63010052@takesa1.go.th
http://www.sanpalanschool.ac.th/
บ้านตาก
055-591005
055-591005
2482
21
1
type2
Y
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:36:13 น.
75
6301
สพป.ตาก เขต 1
อนุบาลรอดบำรุง
anubanrodbumrung
นายวิทยา เอี่ยมทุเรียน
1063160048
63010053
160048
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 บ้านตากออก
ตากออก
บ้านตาก
ตาก
63120
www.bamrung2.tak1.org/
ตากออก
055-591032
1 เมษายน 2466
22
2
type2
Y
29 มิถุนายน 2559 เวลา 12:26:06 น.
76
6301
สพป.ตาก เขต 1
ประชาพัฒนา
PRACHA PATTANA
-
1063160049
63010054
160049
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านสองกอง
ตากออก
บ้านตาก
ตาก
63120
pracha_ptn@hotmail.com
pracha228.takesa1.go.th/
ตากออก
055-548019
1 มิถุนายน 2519
25
6
type1
Y
11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09:35:14 น.
77
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านวังไม้ส้าน
banwangmaisan
-
1063160050
63010055
160050
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านวังไม้ส้าน
ตากออก
บ้านตาก
ตาก
63120
ตากออก
055-898052
31.1
5.7
type1
Y
18 มกราคม 2560 เวลา 15:43:36 น.
78
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านปากวัง
Banpakwan
นางสาววาสนา สาเลิศ
1063160051
63010056
160051
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านปากวัง
ตากออก
บ้านตาก
ตาก
63120
pakwan_s@hotmail.com
http://www.pakwang.tak1.org/
ตากออก
0873064798
-
พ.ศ 2485
30
12
type1
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:18:12 น.
79
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านฉลอม
banchalom
-
1063160071
63010057
160071
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านฉลอม
ท้องฟ้า
บ้านตาก
ตาก
63120
banchalom@hotmail.com
ท้องฟ้า
055-899028
-
2474
39
15
type1
Y
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:00:56 น.
80
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านห้วยพลู
Banhuaiplue
นางมาลินี อโนทัย
1063160072
63010058
160072
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบ้านห้วยพลู
ท้องฟ้า
บ้านตาก
ตาก
63120
Ban_Huai_Plue@hotmail.com
ท้องฟ้า
055-560174
2518
50
25
type2
Y
01 กรกฎาคม 2560 เวลา 02:19:29 น.
81
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านท้องฟ้า
-
1063160074
63010059
160074
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบ้านท้องฟ้า
ท้องฟ้า
บ้านตาก
ตาก
63120
ท้องฟ้า
-
35
35
type1
Y
13 มิถุนายน 2561 เวลา 14:26:46 น.
82
6301
สพป.ตาก เขต 1
ขุนห้วยตากพัฒนาศึกษา
Khunhuaitak Pattanasuksa
นายพิภพ โพนสาลี
1063160075
63010060
160075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านบ้านแม้วตีนตก ( บ้านม้งขุนห้วยตาก)
ท้องฟ้า
บ้านตาก
ตาก
63120
www.Khunhuai2.tak.org/index.php
องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า
พ.ศ. 2526
65
40
type2
N
03 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15:48:32 น.
83
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านใหม่
banmai
-
1063160073
63010061
160073
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านใหม่
ท้องฟ้า
บ้านตาก
ตาก
63120
plantpomo@hotmail.com
055-555259
055-555259
2489
35
12
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 09:27:03 น.
84
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านดงยาง
Bandongyang school
-
1063160069
63010062
160069
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านดงยาง
ทุ่งกระเชาะ
บ้านตาก
ตาก
63120
bandongyang bantak@gmail.com
ทุ่งกระเชาะ
055591256
1 สิงหาคม 2482
32
10
type1
Y
09 พฤศจิกายน 2563 เวลา 11:00:56 น.
85
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านทุ่งกระเชาะ
Banthungkracho school
-
1063160070
63010063
160070
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านล้อง
ทุ่งกระเชาะ
บ้านตาก
ตาก
63120
ทุ่งกระเชาะ
055-555255
1 มิ.ย. 2464
34
10
type1
Y
08 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:18:25 น.
86
6301
สพป.ตาก เขต 1
ยางโองน้ำวิทยาคม
yangongnamwittayakom
นายสุทิน หมูยา
1063160059
63010064
160059
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพฐ
หมู่ 5 บ้านยางโองน้ำ
แม่สลิด
บ้านตาก
ตาก
63120
-
-
แม่สลิด
055-587182
-
6 พฤศจิกายน 2466
40
18
type2
Y
30 มิถุนายน 2560 เวลา 16:31:55 น.
87
6301
สพป.ตาก เขต 1
เด่นไม้ซุงวิทยาคม
Denmaisungwittayakom
ดร.บรรดิษฐ์ ม่วงอ่อง
1063160060
63010065
160060
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านเด่นไม้ซุง
แม่สลิด
บ้านตาก
ตาก
63120
แม่สลิด
-
พ.ศ.2482
64
43
type2
Y
27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 16:18:41 น.
88
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านห้วยแม่บอน
Banhuaimaebon
นายชัยรัตน์ ถาวรงามยิ่งสกุล
1063160055
63010066
160055
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนอาทิตย์อุทัย
หมู่ 10 บ้านบ้านห้วยแม่บอน
แม่สลิด
บ้านตาก
ตาก
63120
63010066@takesa1.go.th
www.maebon2.tak1.org/
แม่สลิด
055-030-513
-
13 มิถุนายน 2500
30
10
type1
Y
05 มิถุนายน 2562 เวลา 15:34:23 น.
89
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านแม่สลิด
Ban Mae Salid
นางสาววทัญชลี สอนกอง
1063160056
63010067
160056
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแม่สลิด
แม่สลิด
บ้านตาก
ตาก
63120
63010067@takesa1.go.th
-
แม่สลิด
055-587186
055-587186
พ.ศ.2476
35
10
type1
Y
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:22:36 น.
90
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านสันกลาง
Bansankrang
-
1063160057
63010068
160057
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 บ้านสันกลาง
แม่สลิด
บ้านตาก
ตาก
63120
bansanklang@mail.hunsa
www.takarea1.com/~sankl
แม่สลิด
055-587185
1 มิถุนายน 2499
40
17
type1
Y
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:32:10 น.
91
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านยางโองนอก
banyangongnok
นายนภดล ปราจันทร์
1063160058
63010069
160058
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านยางโองนอก
แม่สลิด
บ้านตาก
ตาก
63120
www.yangongnok.tak1.org
แม่สลิด
055-587184
1 สิงหาคม 2482
44
17.7
type2
Y
06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:46:31 น.
92
6301
สพป.ตาก เขต 1
เสริมปัญญา
นางเสาวนีย์ หลอมต้น
1063160052
63010070
160052
ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสมอโคน
สมอโคน
บ้านตาก
ตาก
63120
สมอโคน
055-587810
20
20
type1
Y
05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:34:29 น.
93
6301
สพป.ตาก เขต 1
ชุมชนบ้านสมอโคน
ChumchonBansamokhon School
นางเสาวนีย์ หลอมต้น
1063160053
63010071
160053
ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านสมอโคน
สมอโคน
บ้านตาก
ตาก
63120
http://www.gg.gg/4n4k1
สมอโคน
055-592039
2477
17
5
type1
Y
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09:41:09 น.
94
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านน้ำดิบ
bannumdib
นางจงกล งาเนียม
1063160054
63010072
160054
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านบ้านน้ำดิบ
สมอโคน
บ้านตาก
ตาก
63120
สมอโคน
055-580-544
10กันยายน2510
25
25
type2
Y
24 ธันวาคม 2563 เวลา 13:14:41 น.
95
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านสันป่าป๋วย
bansunpapouy school
-
1063160078
63010073
160078
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านสันป่าป๋วย
บ้านนา
สามเงา
ตาก
63130
บ้านนา
055-039263
9 พฤษภาคม 2509
83
30
type1
N
17 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13:58:42 น.
96
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านโสมง
bansamongschool
นางเอื้อมพร ศรีดารา
1063160079
63010074
160079
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มเจ้าพ่อเขาแก้ว
หมู่ 4 บ้านบ้านโสมง
บ้านนา
สามเงา
ตาก
63130
-
www.takesa1.go.th
บ้านนา
055-039614
-
19 ก.ย.2509
109
39
type1
Y
26 มิถุนายน 2559 เวลา 14:30:59 น.
97
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านอูมวาบ
Banaumwb school
-
1063160080
63010075
160080
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 1 บ้านอูมวาบ
บ้านนา
สามเงา
ตาก
63130
บ้านนา
-
1 ก.ค.2527
96
43
type1
N
23 มิถุนายน 2562 เวลา 11:52:31 น.
98
6301
สพป.ตาก เขต 1
หินลาดนาไฮวิทยาคม
hinlardnahaiwittayakomschool
นายอภิเกียรติ ไก่แก้ว
1063160081
63010076
160081
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านบ้านหินลาด
บ้านนา
สามเงา
ตาก
63130
บ้านนา
-
15/04/2516
121
80
type2
N
03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:28:09 น.
99
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านหนองเชียงคา
ฺBannongchaingkha
นางไกรวรรณ จันทร์ยิ้ม
1063160089
63010077
160089
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพฐ
หมู่ 6 บ้านหนองเชียงคา
ยกกระบัตร
สามเงา
ตาก
63130
ยกกระบัตร
055-597188
2482
87
16
type2
Y
31 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:07:18 น.
100
6301
สพป.ตาก เขต 1
ชุมชนบ้านแม่ระวานสองแคว
ChoomchonBanmaerawanSongqaeSchool
-
1063160090
63010078
160090
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านบ้านสองแควพัฒนา
ยกกระบัตร
สามเงา
ตาก
63130
maerwskschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1063160090
ยกกระบัตร
055-811154
055-811154
24/11/2442
75
20
type2
Y
12 ตุลาคม 2563 เวลา 10:03:05 น.
101
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านท่าไผ่
Banthaphai
นายพัฒนา สุขหล้า
1063160092
63010080
160092
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านท่าไผ่
ยกกระบัตร
สามเงา
ตาก
63130
ยกกระบัตร
-
-
22 ต.ค. 2447
75
15
type1
Y
17 มีนาคม 2564 เวลา 11:31:58 น.
102
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านคลองไม้แดง
ฺฺBanklongmaidang
นางกฤษณา เชียงแก้ว
1063160093
63010081
160093
อนุบาล-ประถมศึกษา
การจัดการเรียนการสอนบูรณาการคละชั้น
หมู่ 1 บ้านบ้านคลองไม้แดง
ยกกระบัตร
สามเงา
ตาก
63130
bkmdschool@hotmail.com
www.bkmd117.takesa1.go.th
ยกกระบัตร
055-560130
0
1 สิงหาคม 2499
76
15
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:35:15 น.
103
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านใหม่สามัคคี
banmaisamakkee
นางสาวสกุณา อินอยู่
1063160094
63010082
160094
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านบ้านใหม่สามัคคีเหนือ
ยกกระบัตร
สามเงา
ตาก
63130
bms_2554@hotmail.com
ยกกระบัตร
055-881543
1 พฤษภาคม 2517
68
8
type2
Y
29 ตุลาคม 2562 เวลา 11:48:02 น.
104
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านวังโพ
Banwangpho
นางกิตติยา จอกทอง
1063160087
63010083
160087
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านวังโพ
วังจันทร์
สามเงา
ตาก
63130
63010083@takesa1.go.th
www.banwangpho.tak1.org
วังจันทร์
0909644854
พ.ศ.2498
ุุ60
10
type2
Y
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13:57:30 น.
105
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านดงลาน
Bandonglan Shool
-
1063160088
63010084
160088
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สายน้ำวัง
หมู่ 5 บ้านดงลาน
วังจันทร์
สามเงา
ตาก
63130
schoolbandonglan@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1063160088
วังจันทร์
0819937055
พ.ย.2523
60
20
type1
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:50:02 น.
106
6301
สพป.ตาก เขต 1
หมู่บ้านตัวอย่าง
moobantuayang school
นายธีรภาพ จันทร์ชุ่ม
1063160085
63010085
160085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านศานติ
วังจันทร์
สามเงา
ตาก
63130
bantuayang2522@gmail.com
-
วังจันทร์
093-2830636
-
14/05/2522
55
15
type2
Y
02 มิถุนายน 2563 เวลา 11:09:52 น.
107
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านนาตาโพ
Bannatapo
-
1063160086
63010086
160086
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านนาตาโพ
วังจันทร์
สามเงา
ตาก
63130
วังจันทร์
-
2514
60
18
type1
Y
30 มิถุนายน 2562 เวลา 06:50:00 น.
108
6301
สพป.ตาก เขต 1
วังหวายวิทยาคม
wangwaiwittayakom
นางอัญชนา เกตกลมเกลา
1063160083
63010087
160083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนดี ศรีตำบล
หมู่ 6 บ้านบ้านวังหวาย
วังหมัน
สามเงา
ตาก
63130
wangwai-school@hotmail.com
www.wangwai.tak1.org
วังหมัน
055-599130
-
1 สิงหาคม 2482
54
12
type2
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 12:47:31 น.
109
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านปากทางเขื่อนภูมิพล
Banpaktang Khuean Bhumibol School
ส.ต.ท.เฉลี่ย เจริญวงศ์
1063160084
63010088
160084
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ตาก 1
หมู่ 1 บ้านบ้านปากทางเขื่อนภูมิพล
วังหมัน
สามเงา
ตาก
63130
bbanpaktang@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1063160084
วังหมัน
0811813680
-
1 พฤษภาคม 2509
49
15
type1
Y
11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16:57:40 น.
110
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านวังไคร้มิตรภาพที่ 102
banwangkhrai
นายณัฐวัฒน์ สมมะโน
1063160082
63010089
160082
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มสายน้ำวัง
หมู่ 3 บ้านวังไคร้
วังหมัน
สามเงา
ตาก
63130
wangkhraischool@gmail.com
http://www.wangkhai.tak1.org/
วังหมัน
055-800143
055-800143
15 กันยายน 2477
60
3
type1
Y
21 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:40:13 น.
111
6301
สพป.ตาก เขต 1
อนุบาลบ้านท่าปุย
anubanbanthapui school
นางปิยนันท์ ใจแก้ว
1063160077
63010090
160077
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านท่าปุย
สามเงา
สามเงา
ตาก
63130
ab-tp@hotmail.co.th
เทศบาลตำบลสามเงา
055-599089
-
1 สิงหาคม พ.ศ.2482
60
6
type2
Y
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:47:20 น.
112
6301
สพป.ตาก เขต 1
เขื่อนภูมิพล
Khuean Bhumibol School
นายปรีชา ปัญญาดี
1063160076
63010091
160076
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านเขื่อนภูมิพล
สามเงา
สามเงา
ตาก
63130
bhumiboldamschool@gmail.com
http://khueanbhumibolschool.ac.th/
สามเงา
055881225
055881226
17052502
60
10
type2
Y
11 ตุลาคม 2562 เวลา 11:23:23 น.
113
6301
สพป.ตาก เขต 1
ชุมชนชลประทานรังสรรค์
Choumchonchonprathanrungsan
ดร.ไชยนิเวศน์ ยิ้มขาว
1063160095
63010092
160095
อนุบาล-ประถมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
หมู่ 3 บ้านจัดสรร
สามเงา
สามเงา
ตาก
63130
cpr_shool@hotmail.com
www.chonpratha.tak1.org/
เทศบาลตำบลสามเงา
055-800683
-
17 พฤษภาคม 2507
72
3
type2
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 14:48:05 น.
114
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านสามเงา
Bansamngao
นายวิวัฒน์ รวมเจริญ
1063160096
63010093
160096
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านสามเงา
สามเงา
สามเงา
ตาก
63130
63010093@takesa1.go.th
www.samngao2.tak1.org/
บ้านสามเงา
055-800603
-
1 พฤศจิกายน 2485
60
4
type1
Y
02 มิถุนายน 2564 เวลา 15:08:13 น.
115
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านป่ายางใต้
banpayangtai
-
1063160097
63010094
160097
อนุบาล-ประถมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
หมู่ 1 บ้านบ้านป่ายางใต้
สามเงา
สามเงา
ตาก
63130
63010094@takesa1.go.th
-
สามเงา
055-881096
-
20 มกราคม 2478
42
12
type1
Y
28 มิถุนายน 2562 เวลา 15:24:56 น.
116
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านป่ายางตะวันตก
banpayangtawantok
นางสาววรัฉรีย์ เกตุขำ
1063160098
63010095
160098
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านป่ายางเหนือ
ย่านรี
สามเงา
ตาก
63130
banpayangtawontok@gmail.com
ย่านรี
-
-
พ.ศ. 2482
60
12
type2
Y
22 มิถุนายน 2564 เวลา 22:08:30 น.
117
6301
สพป.ตาก เขต 1
วัดสามเงา
Watsamngaoschool
-
1063160099
63010096
160099
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านสามเงา
ย่านรี
สามเงา
ตาก
63130
watsamngaoschool@hotmail.com
www.watsam2.or.th
ย่านรี
-
-
26/10/2498
58
3
type1
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 15:22:34 น.
118
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านท่าปุยตก
Banthapuitok
-
1063160100
63010097
160100
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าปุย
หมู่ 5 บ้านท่าปุยตก
ย่านรี
สามเงา
ตาก
63130
banthapuitokschool@hotmail.com
ย่านรี
055-599320
6 กันยายน 2499
60
5
type1
Y
21 พฤษภาคม 2560 เวลา 12:55:04 น.
119
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านสบยม(น้อมมิตรอนุกูล)
bansobyom
-
1063160222
63010098
160222
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนวังเจ้า
หมู่ 2 บ้านสบยม
เชียงทอง
วังเจ้า
ตาก
63000
เชียงทอง
ปี พ.ศ. 2477
27
1
type1
Y
02 มิถุนายน 2560 เวลา 12:11:49 น.
120
6301
สพป.ตาก เขต 1
อนุบาลวังเจ้า
anubanwangchao
นางวาสนา คมเฉลียว
1063160223
63010099
160223
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนบ้านสบยมน้อมมิตรอนุกูล
หมู่ 1 บ้านวังเจ้า
เชียงทอง
วังเจ้า
ตาก
63000
anubnawangchao@hotmail.com
null
เทศบาล อำเภอวังเจ้า
055-556065
055556065
พ.ศ.2482
37
5
type2
Y
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 21:00:32 น.
121
6301
สพป.ตาก เขต 1
เด่นวัวราษฎร์รังสรรค์
Denwuaratrangson
-
1063160224
63010100
160224
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 12 บ้านเด่นวัว
เชียงทอง
วังเจ้า
ตาก
63000
denwua@takarea1.com
เชียงทอง
055-039954
-
25/04/2519
38
10
type2
Y
04 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:21:19 น.
122
6301
สพป.ตาก เขต 1
ดงซ่อมพิทยาคม
Dongsompittayakom
นายอนันต์ กาวินำ
1063160225
63010101
160225
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านดงซ่อม
เชียงทอง
วังเจ้า
ตาก
63180
dspkschool@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1063160225
เชียงทอง
055-030239
055-030239
11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2511
45
27
type2
Y
16 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:22:08 น.
123
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านใหม่เสรีธรรม
ฺBanmaisereetam
-
1063160226
63010102
160226
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านใหม่เสรีธรรม
เชียงทอง
วังเจ้า
ตาก
63180
63010102@takesa1.go.th
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1063160226&Area_CODE=6301
เชียงทอง
055-039259
055-039259
01122526
53
21
type1
Y
05 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10:04:54 น.
124
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านหนองปลาไหล
bannongplalai
-
1063160227
63010103
160227
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนวังเจ้า
หมู่ 8 บ้านหนองปลาไหล
เชียงทอง
วังเจ้า
ตาก
63000
เชียงทอง
055-560100
2536
37
15
type1
Y
30 พฤษภาคม 2562 เวลา 13:55:11 น.
125
6301
สพป.ตาก เขต 1
ผาผึ้งวิทยาคม
phaphungwittayakom
นางสาวณัฐชา อัครทรงพล
1063160228
63010104
160228
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1
หมู่ 6 บ้านบ้านผาผึ้ง
เชียงทอง
วังเจ้า
ตาก
63000
phaphungwittayakom@gmail.com
http://www.phaphungwittayakom.com
เชียงทอง
055-577230,055--39256
-
มิถุนายน 2525
75
40
type2
N
20 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:34:17 น.
126
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านตะเคียนด้วน
takhiandounschool
-
1063160232
63010105
160232
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านตะเคียนด้วน
นาโบสถ์
วังเจ้า
ตาก
63000
takhiantotak1@gmail.com
www.takhian.tak1.org/
นาโบสถ์
-
-
3 มิถุนายน 2506
27
8
type1
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 20:59:12 น.
127
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านวังตำลึง
Banwangtumlung
-
1063160233
63010106
160233
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 5 บ้านวังตำลึง
นาโบสถ์
วังเจ้า
ตาก
63000
นาโบสถ์
055-517137
พ.ศ.2512
30
15
type1
Y
05 มิถุนายน 2562 เวลา 09:55:15 น.
128
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านนาโบสถ์(น้อมมิตรอนุกูล)
Bannabot School
นายนรินทร์ บัวลอย
1063160234
63010107
160234
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ตาก1
หมู่ 4 บ้านนาโบสถ์
นาโบสถ์
วังเจ้า
ตาก
63000
bannabot_1234@hotmail.com
http://www.bannabot2.tak1.org/
นาโบสถ์
055895085
055895085
4 มิถุนายน 2482
32
15
type2
Y
30 มิถุนายน 2559 เวลา 07:23:38 น.
129
6301
สพป.ตาก เขต 1
ตชด.ค่ายพระเจ้าตากสงเคราะห์ 2
Kai Prachao Tak Songkhor2 Border Petrol Police School
นายบุญช่วย คำปิวทา
1063160235
63010108
160235
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.อนุบาลต้นแบบ ร.ร.วิถีพุทธ ร.ร.คุณธรรม ร.ร.นำรุ่อง EBE ร.ร.สุจริต ร.ร.นำร่องการงานอาชีพ
หมู่ 2 บ้านเพชรชมภู
นาโบสถ์
วังเจ้า
ตาก
63000
kai_tak2@hotmail.com
www.keiprachou.tak.org
นาโบสถ์
055508876
19 เมษายน 2519
29
25
type2
Y
29 มิถุนายน 2562 เวลา 21:23:20 น.
130
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านประดาง(บุญธรรมจำปาอุปถัมภ์)
BANPRADANG SCHOOL
-
1063160230
63010109
160230
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านประดาง
ประดาง
วังเจ้า
ตาก
63180
63010109@takesa1.go.th
ประดาง
0848228856
-
พ.ศ. 2482
25
10
type1
Y
06 มิถุนายน 2564 เวลา 12:16:12 น.
131
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านทุ่งกง
bantungkong
-
1063160231
63010110
160231
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านทุ่งกง
ประดาง
วังเจ้า
ตาก
63000
ประดาง
055-560169
25
5
type1
Y
12 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:38:50 น.
132
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านท่าตะคร้อ
BANTHATAKRO
นายวิสิทธิ์ สืบมี
1063160229
63010111
160229
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านท่าตะคร้อ
ประดาง
วังเจ้า
ตาก
63180
bantatakro@gmail.com
www.thatakhro2.tak1.org
ประดาง
-
17/05/2481
15
8
type1
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:15:03 น.
133
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านวังน้ำเย็น
BANWANGNUMYEN
นายชัยวรรธน์ ชูสุวรรณ์
1063160263
63010112
160263
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ตากเขต 1
หมู่ 333 บ้านบ้านวังน้ำเย็น
นาโบสถ์
วังเจ้า
ตาก
63180
null
null
-
-
null
04/05/2550
40
22
type2
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 14:12:04 น.
134
6301
สพป.ตาก เขต 1
บ้านศรีคีรีรักษ์
ฺBan Srikhirirak School
-
1063160264
63010113
160264
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 95 บ้านบ้านศรีคีรีรักษ์
เชียงทอง
วังเจ้า
ตาก
63180
bansrischool@hotmail.com
www.sikhirirak.tak1.org/
เชียงทอง
055039258
-
30/11/2549
60
30
type2
N
08 มกราคม 2564 เวลา 21:04:53 น.
135
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านป่าไร่
Banparai
นางสมพิศ วงษ์อำนาจ
1063160141
63020001
160141
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านบ้านป่าไร่
แม่ระมาด
แม่ระมาด
ตาก
63140
-
-
ขะเนจื้อ
55507063
-
2482
43
6
type1
Y
26 มิถุนายน 2558 เวลา 13:55:04 น.
136
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่ระมาดน้อย
Banmaeramadnoi
นายอลงกรณ์ ถาแก้ว
1063160142
63020002
160142
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านแม่ระมาดน้อย
ขะเนจื้อ
แม่ระมาด
ตาก
63140
Maeramadnoi@gmail.com
mnoi.takesa2.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลขะเนจื้อ
055802535
-
2475
45
7
type2
Y
18 มิถุนายน 2564 เวลา 12:41:38 น.
137
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านจกปก
Banjokpok school.
นายณัฐพล ทองดีนอก
1063160143
63020003
160143
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านจกปก
ขะเนจื้อ
แม่ระมาด
ตาก
63140
jokpok2013@outlook.co.th
-
ขะเนจื้อ
55507067
-
พ.ศ. 2501
40
8
type1
Y
27 มิถุนายน 2561 เวลา 08:01:28 น.
138
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านพะละ
banpala
นางสมบูรณ์ ภูยางตูม
1063160145
63020005
160145
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่ระมาด
หมู่ 3 บ้านพะละ
ขะเนจื้อ
แม่ระมาด
ตาก
63140
baanpala@gmail.com
ขะเนจื้อ
055560139
2526
50
15
type1
Y
06 มีนาคม 2559 เวลา 15:40:45 น.
139
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านขะเนจื้อ
Bankhanejue
นายธีรโชติ คงคำ
1063160155
63020007
160155
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านขะเนจื้อ
ขะเนจื้อ
แม่ระมาด
ตาก
63140
www.facebook.com/schoolkj/
ขะเนจื้อ
55507020
2500
38
8
type3
Y
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 08:32:40 น.
140
6302
สพป.ตาก เขต 2
กลาโหมราชเสนา
karahomratchasana
นายสมฤกษ์ ทิมขาว
1063160156
63020008
160156
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหม่องวา
ขะเนจื้อ
แม่ระมาด
ตาก
63140
karahomratchasana_school@hotmail.com
-
ขะเนจื้อ
-
-
2511
43.5
10.3
type2
Y
27 สิงหาคม 2563 เวลา 09:13:10 น.
141
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านป่าไร่เหนือ
Banparainue
นายองอาจ สีใจ
1063160157
63020009
160157
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 3 บ้านป่าไร่เหนือ
พระธาตุ
แม่ระมาด
ตาก
63140
bpn_school@hotmail.com
bprn.thai.ac
พระธาตุ
55585420
-
01012501
41
30
type2
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 08:34:32 น.
142
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านขุนห้วยนกแล
khoonhuaynoklae
นายพงษ์ศักดิ์ ดวงสุภา
1063160154
63020010
160154
อนุบาล-ประถมศึกษา
แม่จะเรา
หมู่ 1 บ้านห้วยนกแลเหนือ
พระธาตุ
แม่ระมาด
ตาก
63140
nikomnam@gmail.com
พระธาตุ
055031858
15/11/2526
43
22
type1
Y
22 มีนาคม 2561 เวลา 10:03:52 น.
143
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านทุ่งมะขามป้อม
Banthungmakampom
นายทองหล่อ ห่อทอง
1063160150
63020011
160150
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านทุ่งมะขามป้อม
พระธาตุ
แม่ระมาด
ตาก
63140
banthungmakampom@hotmail.co.th
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1063160150&Area_CODE=6302
พระธาตุ
55585206
-
9 พฤษภาคม 2485
35
5
type2
Y
15 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:54:15 น.
144
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านสันป่าไร่
Bansanparai school
นายเกษม บูลย์ประมุข
1063160151
63020012
160151
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านสันป่าไร่
พระธาตุ
แม่ระมาด
ตาก
63140
sanparai01@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1063160151
พระธาตุ
055585205
055585205
1 สิงหาคม 2482
37
13
type2
Y
22 สิงหาคม 2563 เวลา 20:48:18 น.
145
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านวังผา
Wangpha
นายพงษ์อนันต์ คำน่าน
1063160152
63020014
160152
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านวังผา
แม่จะเรา
แม่ระมาด
ตาก
63140
wangpha@hotmail.com
แม่จะเรา
-
-
10/08/2516
20
25
type2
Y
01 กันยายน 2563 เวลา 12:34:54 น.
146
6302
สพป.ตาก เขต 2
ชุมชนบ้านแม่จะเราบ้านทุ่ง
choomchonbanmaecharaobantung
นางสาวนริศราภรณ์ ชุ่มเชย
1063160147
63020016
160147
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านแม่จะเรา
แม่จะเรา
แม่ระมาด
ตาก
63140
banthungsc2019@gmail.com
www.banthungsc.ac.th/
แม่จะเรา
55585169
-
1/05/2517
30
7
type2
Y
18 กันยายน 2562 เวลา 23:17:24 น.
147
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่จะเราสองแคว
Banmaejaraosongkaew
นายอังคาร เบ้านี
1063160148
63020017
160148
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ตาก เขต 2
หมู่ 3 บ้านแม่จะเราสองแคว
แม่จะเรา
แม่ระมาด
ตาก
63140
banmaejaraosongkwae2560@gmail.com
เทศบาลตำบลแม่จะเรา
055585170
055585155
1/5/2481
30
8
type2
Y
05 กันยายน 2561 เวลา 10:00:38 น.
148
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านห้วยบง
banhouybong school
นายชนะพงษ์ คงบำรุง
1063160149
63020018
160149
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านบ้านห้วยบง
แม่จะเรา
แม่ระมาด
ตาก
63140
banhuaibongschool@gmail.com
www.huaibong.ac.th/
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
055802118
055802118
10 สิงหาคม 2510
22
15
type2
Y
06 กรกฎาคม 2564 เวลา 12:16:33 น.
149
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านห้วยโป่ง
Ban Huaipong
นายสมบูรณ์ เป็งงา
1063160159
63020019
160159
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านห้วยโป่ง
แม่ตื่น
แม่ระมาด
ตาก
63140
huaipongschool.tak@gmail.com
-
แม่ตื่น
-
-
2531
104
60
type1
Y
01 มิถุนายน 2562 เวลา 19:08:01 น.
150
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านน้ำหอม
BANNAMHOM
นายอนุศักดิ์ เครืออยู่
1063160160
63020020
160160
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านทีนามู
แม่ตื่น
แม่ระมาด
ตาก
63140
s.nomhom@hotmail.com
แม่ตื่น
55560143
2536
80
46
type2
Y
07 กรกฎาคม 2564 เวลา 19:03:05 น.
151
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านต้นผึ้ง
Bantonpung
นางอินทิรา ยศหล้า
1063160140
63020021
160140
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านต้นผึ้ง
แม่ระมาด
แม่ระมาด
ตาก
63140
tpschool1@gmail.com
แม่ระมาด
055585166
1สิงหาคม 2482
31
2.5
type2
Y
27 สิงหาคม 2563 เวลา 10:29:04 น.
152
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่ระมาดราษฎร์บำรุง
Banmaeramatratbamrung
นายนุดนัย อ้นอำไพ
1063160138
63020022
160138
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านแม่ระมาด
แม่ระมาด
แม่ระมาด
ตาก
63140
mmrbtakesa2@gmail.com
www.mmrb.ac.th
แม่ระมาด
055581165
055581165
1 พ.ค. 2467
37
1
type2
Y
29 มกราคม 2564 เวลา 10:41:25 น.
153
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านห้วยนกแล
Huaynoklae
นางรุณี ห่อทอง
1063160139
63020023
160139
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านห้วยนกแล
แม่ระมาด
แม่ระมาด
ตาก
63140
huaynoklae@hotmail.com
แม่ระมาด
55581167
-
1 พฤศจิกายน พ.ศ.2481
33
1
type2
Y
01 กรกฎาคม 2562 เวลา 17:31:48 น.
154
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านขุนห้วยแม่ท้อ
Ban Khun Huai Mae Tho
นางสาวกฤติยา เครือแดง
1063160161
63020024
160161
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านกะแนเลทะ
สามหมื่น
แม่ระมาด
ตาก
63140
khmtschool2020@gmail.com
http:www.hmtschool.th.g
สามหมื่น
0959045679
-
2531
89
56
type2
N
15 กรกฎาคม 2564 เวลา 15:29:34 น.
155
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านสามหมื่น
bansammuen
-
1063160158
63020025
160158
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแพ่แฮ
สามหมื่น
แม่ระมาด
ตาก
63140
สามหมื่น
55560146
2523
80
50
type2
Y
02 กันยายน 2563 เวลา 13:55:06 น.
156
6302
สพป.ตาก เขต 2
ท่านผู้หญิงพรสม กุลฑลจินดา
pornsom kuntonjinda
-
1063160163
63020026
160163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านหนองหลวง
สามหมื่น
แม่ระมาด
ตาก
63140
psschool.63news@gmail.com
-
สามหมื่น
-
-
16 พฤษภาคม 2530
55
25
type2
Y
21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:25:00 น.
157
6302
สพป.ตาก เขต 2
ชุมชนบ้านท่าสองยาง
chumchonbanthasongyang
นายชนมงคล นอนา
1063160177
63020027
160177
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมือเหล็ก
หมู่ 9 บ้านบ้านสวนอ้อย
ท่าสองยาง
ท่าสองยาง
ตาก
63150
ctyschool@hotmail.com
www.cty.ac.th
ท่าสองยาง
55560103
-
1 พฤษภาคม 2467
150
60
type3
Y
26 มิถุนายน 2558 เวลา 12:43:01 น.
158
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่ตื่น
BANMAETUEN
นายมณี พัดขำ
1063160181
63020028
160181
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านแม่ตื่น
ท่าสองยาง
ท่าสองยาง
ตาก
63150
banmaetuenschool.mt@hotmail.com
bmt.ac.th
ท่าสองยาง
0656641504
-
18 ตุลาคม 2531
141
53
type2
Y
22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:26:33 น.
159
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านทุ่งถ้ำ
Bantungthamschool
นางสาวหัสยา คงแก้ว
1063160179
63020029
160179
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบ้านทุ่งถ้ำ
แม่ต้าน
ท่าสองยาง
ตาก
63150
bantungtham.school@gmail.com
แม่ต้าน
0650109976
-
16 พฤษภาคม 2528
90
7
type2
Y
30 มิถุนายน 2564 เวลา 10:20:31 น.
160
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่โพ
maepho
นายนพดล จันทร์เทพ
1063160166
63020030
160166
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 บ้านบ้านแม่โพ
แม่ต้าน
ท่าสองยาง
ตาก
63150
-
-
แม่ต้าน
55560172
2513
85
7
type2
N
29 มิถุนายน 2561 เวลา 22:38:17 น.
161
6302
สพป.ตาก เขต 2
โรงเรียนบ้านอู่หู่
Ban Uhu School
-
1063160171
63020031
160171
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านอู่หู่
แม่ต้าน
ท่าสองยาง
ตาก
63150
auhu2556@hotmail.com
-
แม่ต้าน
0650179295
-
30/11/2521
80
8
type2
Y
05 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:29:19 น.
162
6302
สพป.ตาก เขต 2
ชุมชนบ้านแม่ต้านราษฎรบำรุง
Maetanschool
นายสุเชษฐ์ รัตนเสถียร
1063160164
63020032
160164
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแม่ต้าน
แม่ต้าน
ท่าสองยาง
ตาก
63150
Maetan2466@hotmail.com
www.Thai.net/maetanschool
เทศบาลตำบลแม่ต้าน
55589002
055589196
10 ม.ค.2466
80
0.50
type2
Y
29 มิถุนายน 2564 เวลา 19:58:57 น.
163
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านขุนห้วยแม่ต้าน
BANKHUNHUAYMAETAN
-
1063160165
63020033
160165
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านขุนห้วยแม่ต้าน
แม่ต้าน
ท่าสองยาง
ตาก
63150
khunhuay@hotmail.co.th
แม่ต้าน
-
2514
90
8
type2
Y
10 มิถุนายน 2559 เวลา 20:32:12 น.
164
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่วะหลวง
Ban Maewaluang
นายอดุลย์ เทศสาย
1063160180
63020034
160180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 3 บ้านแม่วะหลวง
แม่วะหลวง
ท่าสองยาง
ตาก
63150
mwl_school@hotmail.com
http://www.maewaluang.ac.th
แม่วะหลวง
0931787686
-
8 มีนาคม 2528
180
100
type2
Y
28 มิถุนายน 2561 เวลา 14:30:22 น.
165
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่อมกิ
Ban Maeomki
-
1063160182
63020035
160182
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ตาก2
หมู่ 4 บ้าน131 หมู่ 4 บ้านแม่อมกิ
แม่วะหลวง
ท่าสองยาง
ตาก
63150
maeomkischool@hotmail.com
-
แม่วะหลวง
0910329264
-
พ.ศ.2528
180
90
type3
Y
12 มิถุนายน 2562 เวลา 15:06:11 น.
166
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่สลิดหลวงวิทยา
Banmaesalidluangwittaya
นางณัฏฐ์ พชรกันย์สกุล
1063160175
63020036
160175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้านแม่สลิดหลวง
แม่สอง
ท่าสองยาง
ตาก
63150
maesalid@hotmail.com
www.mslw.ac.th
แม่สอง
055039935
10 พฤษภาคม 2511
125
35
type4
Y
14 กรกฎาคม 2564 เวลา 17:33:49 น.
167
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่ระเมิง
Banmaeramoeng
นายณัฐพล ทองดีนอก
1063160176
63020037
160176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 บ้านแม่ระเมิง
แม่สอง
ท่าสองยาง
ตาก
63150
banmaerameongschool.ac.th/
แม่สอง
055577439
2516
146
63
type3
N
07 กันยายน 2563 เวลา 14:04:34 น.
168
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่ระเมิงสาขาตะพิเดอ
-
1063160183
63020038
160183
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบ้านตะพิเดอ
แม่สอง
ท่าสองยาง
ตาก
63150
www.Banmaeramoeng.com
แม่สอง
55560108
2540
185
105
type1
N
17 มิถุนายน 2562 เวลา 21:43:54 น.
169
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่สละเหนือ
Banmaesaranuer
นางสาวจิราพร คำเชื้อ
1063160168
63020039
160168
อนุบาล-ประถมศึกษา
โมกขละ
หมู่ 2 บ้านแม่หละยาง
แม่หละ
ท่าสองยาง
ตาก
63150
maesaranuer@gmail.com
แม่หละ
55508085
20 กันยายน 2503
70
26
type2
Y
10 มิถุนายน 2559 เวลา 08:39:38 น.
170
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่ออกผารู
BANMAE OK PHA RU
-
1063160169
63020040
160169
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านแม่ออกผารู
แม่หละ
ท่าสองยาง
ตาก
63150
Pha_ru@windowlive.com
แม่หละ
0932849789
2493
70
25
type2
Y
06 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:35:46 น.
171
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่สละ
Banmaesara
-
1063160170
63020041
160170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ตาก เขต 2
หมู่ 1 บ้านแม่หละไทย
แม่หละ
ท่าสองยาง
ตาก
63150
maesara2552@hotmail.com
แม่หละ
055560107
2515
80
30
type2
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 16:53:56 น.
172
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านห้วยนกกก สาขาบ้านจ่อคี
banhuainokkok sakhabanjorkee
-
1063160172
63020042
160172
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านจ่อคี
แม่หละ
ท่าสองยาง
ตาก
63150
nokkok2550@hotmail.com
-
แม่หละ
-
-
15/05/2542
89
36
type2
Y
04 กันยายน 2563 เวลา 00:54:32 น.
173
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านห้วยนกกก
banhuainokkok
นายประหยัด อุสาห์รัมย์
1063160167
63020043
160167
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านห้วยนกกก
แม่หละ
ท่าสองยาง
ตาก
63150
nokkokschool2559@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1063160167
แม่หละ
0862042358
-
15/05/2515
67
14
type3
Y
11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13:47:59 น.
174
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่อุสุวิทยา
maeousu
นายมานะ โตสมบัติ
1063160173
63020044
160173
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สพป.ตาก เขต 1
หมู่ 4 บ้านตะวอซอ
แม่อุสุ
ท่าสองยาง
ตาก
63150
maeousu_school@hotmail.com
www.ousu.ac.th
แม่อุสุ
0895686208
055577469
1 พฤศจิกายน 2505
102
13
type3
Y
30 มิถุนายน 2558 เวลา 17:25:57 น.
175
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านหนองบัว
Bannongbua
นายสิทธิพน แก่นเมือง
1063160174
63020045
160174
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านหนองบัว
แม่อุสุ
ท่าสองยาง
ตาก
63150
แม่อุสุ
55560173
พ.ศ.2512
130
33
type3
Y
01 กรกฎาคม 2558 เวลา 21:32:26 น.
176
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่พลู
Ban Maeplu
นายวรพงษ์ มั่นคง
1063160178
63020046
160178
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ข้อมือเหล็ก
หมู่ 6 บ้านแม่พลู
แม่อุสุ
ท่าสองยาง
ตาก
63150
maeplu@hotmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ
55560111
-
1 กันยายน 2526
110
30
type2
Y
21 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:45:46 น.
177
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านปางส้าน
Banpangsanschool
นางสาวอนงค์ ศึกษา
1063160133
63020047
160133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านปางส้าน
ด่านแม่ละเมา
แม่สอด
ตาก
63110
watcharin432@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1063160133
ด่านแม่ละเมา
55595216
055595216
11 ตุลาคม 2471
43
43
type2
Y
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:20:30 น.
178
6302
สพป.ตาก เขต 2
ไทยรัฐวิทยา 61 (บ้านห้วยยะอุ)
Thairathwittaya61(Banhuaiyaou)
นายอลงกต เทอดโยธิน
1063160134
63020048
160134
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านบ้านห้วยยะอุ
ด่านแม่ละเมา
แม่สอด
ตาก
63110
tr61tak@gmail.com
ด่านแม่ละเมา
55808048
1 มิถุนายน 2483
40
40
type2
Y
01 กรกฎาคม 2561 เวลา 21:58:22 น.
179
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านห้วยปลาหลด
Hoayplalod
นายอุทิศ สมอบ้าน
1063160135
63020049
160135
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
พะวอ-ด่านแม่ละเมา
หมู่ 8 บ้านห้วยปลาหลด
ด่านแม่ละเมา
แม่สอด
ตาก
63110
Hoayplalod@gmail.com
ด่านแม่ละเมา
55560150
26 มกราคม 2517
67
67
type2
N
26 เมษายน 2562 เวลา 00:20:31 น.
180
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านธงชัย
Banthongchai
นายจารึก แดงดี
1063160136
63020050
160136
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านธงชัย
ด่านแม่ละเมา
แม่สอด
ตาก
63110
banthongchai@hotmail.com
ด่านแม่ละเมา
055-039250
055-039250
พ.ศ.2525
77
76
type2
N
16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 21:44:16 น.
181
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านห้วยม่วง
Houymoungschool
นายพิษณุพงษ์ อิ่มเอิบ
1063160103
63020051
160103
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านห้วยม่วง
ท่าสายลวด
แม่สอด
ตาก
63110
bmschool9@gmail.com
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
55563216
055563216
02052483
8
8
type1
Y
01 กรกฎาคม 2558 เวลา 21:30:49 น.
182
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านท่าอาจ
Bantaaad
นายกิชสณพนธ์ เฉลิมวิสุตม์กุล
1063160104
63020052
160104
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านท่าอาจ
ท่าสายลวด
แม่สอด
ตาก
63110
taaad@hotmail.co.th
www.thaaadschool.com
ท่าสายลวด
055563299
055563299
1 พ.ค. 2483
10
10
type3
Y
13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:28:52 น.
183
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านวังตะเคียน
Banwangtakian school
นายธงชัย คงอมรคีรี
1063160105
63020053
160105
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านวังตะเคียน
ท่าสายลวด
แม่สอด
ตาก
63110
www.wtk-school.com
ท่าสายลวด
55563011
055563011
พ.ศ. 2476
10
10
type1
Y
24 มิถุนายน 2558 เวลา 13:45:36 น.
184
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่ตาว
Banmaetao
นายเศรษฐพงษ์ ศรีสุวรรณ
1063160102
63020054
160102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านแม่ตาว
ท่าสายลวด
แม่สอด
ตาก
63110
banmaetaoschool@gmail.com
BANMAETAO.com
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
055563447
055544252
6 ก.ค. 2466
8
8
type3
Y
30 กันยายน 2563 เวลา 16:29:01 น.
185
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านหัวฝาย
Banhuafai
นางกรรณิการ์ แสนนรินทร์
1063160118
63020055
160118
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านหัวฝาย
พระธาตุผาแดง
แม่สอด
ตาก
63110
ิbaanhuafaischool284@gmail.com
-
พระธาตุผาแดง
0810371487
-
พ.ศ.2474
5
5
type2
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 14:46:38 น.
186
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านค้างภิบาล
Bankangphiban
นายศตพร เผื่อนงูเหลือม
1063160119
63020056
160119
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านค้างภิบาล
พระธาตุผาแดง
แม่สอด
ตาก
63110
พระธาตุผาแดง
55533798
2473
3.5
3.5
type2
Y
05 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:23:09 น.
187
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่ตาวใหม่
BANMAETAWMAI
นางรุ่งนภา ศรีสุข
1063160120
63020057
160120
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านแม่ตาวใหม่
พระธาตุผาแดง
แม่สอด
ตาก
63110
maetawmai@gmail.com
พระธาตุผาแดง
055583107
1 พฤษภาคม 2483
10
10
type2
Y
02 กันยายน 2563 เวลา 14:12:25 น.
188
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านพะเด๊ะ
Banphadeh
นางอุไร วงษ์พีระพัฒน์
1063160121
63020058
160121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านพะเด๊ะ
พระธาตุผาแดง
แม่สอด
ตาก
63110
pds2555@hotmail.com
www.padehschool.ac.th
พระธาตุผาแดง
086-4497545
086-4497545
2 กุมภาพันธ์ 2502
15
15
type2
Y
11 มิถุนายน 2563 เวลา 10:01:08 น.
189
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านปูแป้
Banpupae school
นายเชษฐ์ชัย จำปาศรี
1063160137
63020059
160137
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 3 บ้านปูแป้
พะวอ
แม่สอด
ตาก
63110
Banpupaeschool@gmail.com
www.thai-school.net/pupae
พะวอ
055039253
-
2530
40
40
type1
Y
30 มิถุนายน 2561 เวลา 21:42:38 น.
190
6302
สพป.ตาก เขต 2
ญาณวิศิษฎ์
yanvisit
นายประเสริฐ เอนกลาง
1063160236
63020060
160236
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านเลโคะ
พะวอ
แม่สอด
ตาก
63110
63020060@takesa2.go.th
yanvisitschool.go.th
พะวอ
0968514200
20 ธันวาคม 2540
62
62
type2
Y
02 กันยายน 2563 เวลา 14:30:51 น.
191
6302
สพป.ตาก เขต 2
วัดสว่างอารมณ์
Watsawangarom
นางสาวกชกร ยอดเมือง
1063160132
63020061
160132
อนุบาล-ประถมศึกษา
อบต.พะวอ
หมู่ 9 บ้านแม่ละเมาสามัคคี
พะวอ
แม่สอด
ตาก
63110
watsawhangarom_school@h
http://vatsavang.th.gs
พะวอ
55595214
055595214
01/05/2482
43
42
type1
Y
29 มิถุนายน 2558 เวลา 14:36:34 น.
192
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่ละเมา
maelamao
นายธงชาติ สอนคำ
1063160131
63020062
160131
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพฐ.
หมู่ 1 บ้านแม่ละเมา
พะวอ
แม่สอด
ตาก
63110
maelamaoschool@hotmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1063160131
พะวอ
55595213
055595213
24 มิ.ย. 2467
33
40
type2
Y
15 กรกฎาคม 2559 เวลา 13:53:13 น.
193
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านม่อนหินเหล็กไฟ
monhinhlekfai school
นายระพิน เกษแก้ว
1063160130
63020063
160130
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านม่อนหินเหล็กไฟ
มหาวัน
แม่สอด
ตาก
63110
monhinschool@hotmail.com
monhinhlekfai.blogspot.com
มหาวัน
15/05/27
23
24
type2
Y
15 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:15:38 น.
194
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านเจดีย์โคะ
BANJEDEEKHO
นายเอกณริน ไชยพล
1063160129
63020064
160129
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 บ้านเจดีย์โคะ
มหาวัน
แม่สอด
ตาก
63110
jksschool@gmail.com
www.banjadeekhoschool.com/
มหาวัน
055567119
055567119
1 พฤษภาคม 2516
30
30
type3
Y
30 มิถุนายน 2564 เวลา 14:21:53 น.
195
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านห้วยไม้แป้น
huaimaipaen
นายณัฐพล เตชะพลี
1063160126
63020065
160126
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มแม่กุ-มหาวัน
หมู่ 5 บ้านห้วยไม้แป้น
มหาวัน
แม่สอด
ตาก
63110
hmpschool.com
มหาวัน
055-559148
14 สิงหาคม 2482
19.5
19
type1
Y
08 ธันวาคม 2558 เวลา 19:37:42 น.
196
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่โกนเกน
ban mae kon ken
ว่าที่ร้อยตรีธวัชชัย แสงแปลง
1063160127
63020066
160127
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 9 บ้านแม่โกนเกน
มหาวัน
แม่สอด
ตาก
63110
mkk2552@hotmail.com
banmaekonken.in.th
มหาวัน
055566096
055566096
27 ตุลาคม พ.ศ.2477
20
19
type1
Y
09 มิถุนายน 2559 เวลา 15:51:09 น.
197
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182
Ban Mae Kuang Luang Khanchai Mittaphap 182 School
นายสมยศ ยิ่งยงเมธี
1063160111
63020067
160111
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านแม่กื้ดหลวง
แม่กาษา
แม่สอด
ตาก
63110
khanchai182@hotmail.com
www.kc182.com
แม่กาษา
055030166
055030166
2448
10
10
type2
Y
30 มิถุนายน 2561 เวลา 10:50:48 น.
198
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่กื้ดสามท่า
banmaekuedsamtha
ว่าที่ร้อยโทภิเษก ดอยแก้วขาว
1063160112
63020068
160112
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หมู่ 5 บ้านแม่กื้ดสามท่า
แม่กาษา
แม่สอด
ตาก
63110
samthaschool@gmail.com
thai-school/net/maekuesamthasch
แม่กาษา
082-1640448
-
2485
15
14
type2
Y
01 พฤษภาคม 2562 เวลา 10:05:16 น.
199
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่กาษา
Maekasa
นายวรรณชัย เหล่าทรัพย์
1063160113
63020069
160113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 99 หมู่ 16 บ้านแม่กาษานุสรณ์
แม่กาษา
แม่สอด
ตาก
63110
maekasa001@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view_history.php?School_ID=1063160113&page=history
แม่กาษา
065-5913854
-
01/06/2476
25
25
type2
Y
12 กันยายน 2563 เวลา 13:35:43 น.
200
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านน้ำดิบ
Bannamdip
นายอาทิตย์ จงบริบูรณ์
1063160114
63020070
160114
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านน้ำดิบ
แม่กาษา
แม่สอด
ตาก
63110
Artit38@hotmail.com.com
แม่กาษา
55577302
055577302
20
20
type2
Y
30 มิถุนายน 2558 เวลา 12:45:22 น.
201
6302
สพป.ตาก เขต 2
ชุมชนบ้านแม่กุน้อย
Choomchonbanmaekunoi
นายทศพล พรมดี
1063160122
63020071
160122
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านแม่กุน้อย
แม่กุ
แม่สอด
ตาก
63110
maekunoi1@gmail.com
-
เทศบาลตำบลแม่กุ
055583106
-
5 เม.ย. 2471
12
11.5
type2
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 10:18:46 น.
202
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่กุเหนือ
Maekunure
นางทองเพียร วาทา
1063160123
63020072
160123
อนุบาล-ประถมศึกษา
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่กุน้อย
หมู่ 8 บ้านแม่กุเหนือ
แม่สอด
แม่สอด
ตาก
63110
maekunure@gmail.com
เทศบาลตำบลแม่กุ
55551022
11 เมษายน 2511
10
10
type1
Y
21 มิถุนายน 2561 เวลา 14:36:57 น.
203
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่กุหลวง
maekuluang
นางธนันญดา ปวงคำใจ
1063160124
63020073
160124
อนุบาล-ประถมศึกษา
กลุ่มโรงเรียนแม่กุ-มหาวัน
หมู่ 1 บ้านแม่กุหลวง
แม่กุ
แม่สอด
ตาก
63110
maekuluang@hotmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กุ
055551185
055551185
2477
20
20
type1
Y
28 พฤษภาคม 2562 เวลา 07:43:50 น.
204
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านปูเต้อ
banputer
นายเสฎฐวุฒิ ยศวงค์
1063160128
63020075
160128
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านปูเต้อ
แม่กุ
แม่สอด
ตาก
63110
banputer@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index_view_stu.php?School_ID=1063160128
แม่กุ
0926638056
29/11/2545
17
17
type2
Y
08 ธันวาคม 2563 เวลา 11:11:27 น.
205
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่ตาวแพะ
Maetaophae School
นางศศิประภา อินริราย
1063160116
63020076
160116
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านแม่ตาวแพะ
แม่ตาว
แม่สอด
ตาก
63110
Maetaophae.school@gmail.com
แม่ตาว
055802744
พ.ศ.2497
4
4
type2
Y
27 สิงหาคม 2563 เวลา 10:57:55 น.
206
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่ตาวใต้
Banmaetowtai
-
1063160117
63020077
160117
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 1 บ้านแม่ตาวใต้
แม่ตาว
แม่สอด
ตาก
63110
tawtaischool@gmail.com
-
แม่ตาว
55542541
055542650
04/01/2494
8
7
type2
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:06:38 น.
207
6302
สพป.ตาก เขต 2
ชุมชนบ้านแม่ตาวกลางมิตรภาพที่ 26
choomchonbanmaetaoklangmittapap26
นางอัมพร ศิริขวัญ
1063160115
63020078
160115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สปช.เดิม
หมู่ 5 บ้านสันโรงเรียน
แม่ตาว
แม่สอด
ตาก
63110
mtk26school@gmail.com
www.mtk26.ac.th
แม่ตาว
055030136
055030136
30/11/2466
7
7
type2
Y
28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:23:09 น.
208
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่ปะ
Banmaepa
นายกิตติคุณ เทพคำอ้าย
1063160106
63020079
160106
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านแม่ปะกลาง
แม่ปะ
แม่สอด
ตาก
63110
banmaepa@hotmail.com
www.maepa.ac.th
แม่ปะ
555-47139
055-547139
30 พฤศจิกายน 2442
10
5
type2
Y
18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14:15:26 น.
209
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่ปะเหนือ
maephanuer
นายวิรัตน์ เพ็งสอน
1063160107
63020080
160107
อนุบาล-ประถมศึกษา
ประถม
หมู่ 8 บ้านบ้านแม่ปะเหนือ
แม่ปะ
แม่สอด
ตาก
63110
maephanuer@hotmail.co.th
www.maephanuer.ac.th
แม่ปะ
055534827
1 มกราคม 2500
7
6.5
type1
Y
18 ธันวาคม 2560 เวลา 12:54:47 น.
210
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่ปะใต้
Banmaebatai
นายอนุชิต เชษฐตระกูล
1063160108
63020081
160108
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านแม่ปะใต้
แม่ปะ
แม่สอด
ตาก
63110
banmaepataischool@gmail.com
http://www.banmaepatai.com/
แม่ปะ
55506500
-
2500
7.5
7
type2
Y
13 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:17:30 น.
211
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านห้วยกะโหลก
Banhuaykalok
นายมานพ ติ๊บสุก
1063160109
63020082
160109
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านห้วยกะโหลก
แม่ปะ
แม่สอด
ตาก
63110
huaykalok@hotmail.com
แม่ปะ
055500021
15 กรกฎาคม 2499
12
12
type2
Y
24 มกราคม 2562 เวลา 07:50:34 น.
212
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านห้วยหินฝน
Banhuaihinfon
นายวิจิตร แก้วเล่อ
1063160110
63020083
160110
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านห้วยหินฝน
แม่ปะ
แม่สอด
ตาก
63110
banhuaihinfonschool@gmail.com
bhhfs.ac.th
แม่ปะ
0810421375
14/05/2508
10
8
type2
Y
01 กันยายน 2563 เวลา 13:41:01 น.
213
6302
สพป.ตาก เขต 2
แม่สอด
Maesod
นางกุหลาบ แกมเงิน
1063160101
63020084
160101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
แม่สอด-ท่าสายลวด
หมู่ 0 บ้าน144 ถนนชิดวนา-
แม่สอด
แม่สอด
ตาก
63110
maesodschool01@gmail.com
www.maesodschool.ac.th
แม่สอด
55531115
055540930
1 กรกฏาคม 2497
2
2
type3
Y
26 มิถุนายน 2558 เวลา 10:04:00 น.
214
6302
สพป.ตาก เขต 2
ป่าไม้อุทิศ 4
pamaiutid4
นายศักดิ์ดนัย พฤกษ์เจริญ
1063160215
63020085
160215
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
http://www.pamaiutid4.ac.th/
หมู่ 4 บ้านบ้านป่าคา
คีรีราษฎร์
พบพระ
ตาก
63160
pamaiutid4@thaimail.com
http://www.pamaiutid4.ac.th
เทศบาลตำบลคีรีราษฎร์
055805573
055805573
4 สิงหาคม 2518
50
50
type3
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00:33 น.
215
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านร่มเกล้า 2
romklao 2 school
ว่าที่ร้อยตรีวรวิทย์ เรืองโรจนชัย
1063160212
63020086
160212
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านบ้านร่มเกล้าสหมิตร
คีรีราษฎร์
พบพระ
ตาก
63160
romklao_2@hotmail.com
www.romklao2.org/
ตำบลคีราษฎร์
055805096
055805096
2524
52
35
type3
Y
17 ธันวาคม 2562 เวลา 20:30:25 น.
216
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านร่มเกล้า 3
banromklaow3
นายบูรพา กองพร
1063160213
63020087
160213
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านบ้านห้วยไผ่
คีรีราษฎร์
พบพระ
ตาก
63160
romklaow3school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1063160213
-
-
-
14 มิถุนายน 2526
53
20
type2
Y
18 สิงหาคม 2563 เวลา 15:00:59 น.
217
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านร่มเกล้า 4
Banromklaow4
นายดำรงค์ โตใย
1063160214
63020088
160214
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ร.ร.บ้านร่มเกล้า 4
หมู่ 1 บ้านบ้านอุ้มเปี้ยม
คีรีราษฎร์
พบพระ
ตาก
63160
romklaow4@gmail.com
www.romklaow4.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
055560117
9 มิถุนายน 2525
87
68
type3
Y
02 พฤษภาคม 2562 เวลา 20:07:50 น.
218
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านป่าคาใหม่
Banpakamaischool
นายอัครพงษ์ รักสีขาว
1063160216
63020089
160216
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบ้านป่าคาใหม่
คีรีราษฎร์
พบพระ
ตาก
63160
pakamaischool120@gmail.com
www.pakamai.thai.ac
องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์
0916190645
-
25 มีนาคม 2526
56
39
type2
Y
24 พฤษภาคม 2564 เวลา 15:57:05 น.
219
6302
สพป.ตาก เขต 2
รวมไทยพัฒนา 3
ruamthaipattana3
นายนพพร แก้วทอง
1063160219
63020090
160219
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านบ้านชิบาโบ
คีรีราษฎร์
พบพระ
ตาก
63160
ruamthaipattana๓@gmail.com
คีรีราษฎร์
055-577509
055-577509
27/04/2532
50
29
type3
Y
11 มิถุนายน 2562 เวลา 12:19:13 น.
220
6302
สพป.ตาก เขต 2
ไทยราษฎร์คีรี
Thairatkeeree
นางศิรภัสสร ชุมภูเทพ
1063160210
63020091
160210
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านเสรีราษฎร์
ช่องแคบ
พบพระ
ตาก
63160
thairatkeeree@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1063160210
ช่องแคบ
055508828
055508828
5 เมษายน 2522
40
15
type3
Y
12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:04:33 น.
221
6302
สพป.ตาก เขต 2
รวมไทยพัฒนา 6
RuamthaiPattana 6
นายสมชาย โตเหี้ยม
1063160211
63020092
160211
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 บ้านบ้านทรัพย์อนันต์,บ้าน18,บ้าน19
ช่องแคบ
พบพระ
ตาก
63160
ruamthai.rt6@gmail.com
ช่องแคบ
0655010081
-
16 พฤษภาคม 2538
47.2
14.9
type2
Y
12 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:32:19 น.
222
6302
สพป.ตาก เขต 2
อรุณเมธา
Aroonmetha
นางจันยา วงจันทร์งาม
1063160206
63020093
160206
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านบ้านซอโอ
ช่องแคบ
พบพระ
ตาก
63160
aroonmathatak2@gmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
0647322334
-
2500
36
20
type2
Y
21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08:49:52 น.
223
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านช่องแคบ
BANCHONGKHAEB
นายเกิดผล แสนพรม
1063160207
63020094
160207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 1 บ้านบ้านช่องแคบ
ช่องแคบ
พบพระ
ตาก
63160
ckschool2560@gmail.com
-
อบต.ช่องแคบ
0956600197
-
23 ตุลาคม 2476
45
25
type2
Y
30 สิงหาคม 2560 เวลา 04:19:48 น.
224
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านขุนห้วยช่องแคบ
khunhuaichongkab
-
1063160208
63020095
160208
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านขุนห้วยช่องแคบ
ช่องแคบ
พบพระ
ตาก
63160
khunhuai_khc@hotmail.com
อบต.ตำบลช่องแคบ
0857302869
53
13
type1
Y
30 มิถุนายน 2558 เวลา 20:22:00 น.
225
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านทีกะเป่อ
banteekaper
นายยุทธจักร์ ผาแสนเถิน
1063160209
63020096
160209
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านทีกะเป่อ
ช่องแคบ
พบพระ
ตาก
63160
teekaper@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแคบ
07/06/2526
36
23
type1
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 11:02:52 น.
226
6302
สพป.ตาก เขต 2
ชุมชนบ้านพบพระ
Chumchonbanphobphra
นายภูรินท์ ชนิลกุล
1063160199
63020097
160199
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านพบพระ
พบพระ
พบพระ
ตาก
63160
chplover138@gmail.com
sites.google.com/site/chumchonbanphbphra/home
เทศบาลตำบลพบพระ
055569095
055569095
พ.ศ.2478
50
3
type3
Y
24 ธันวาคม 2563 เวลา 17:16:20 น.
227
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านหมื่นฤาชัย
BANMUNLUCHAI
นางสาวสุจิรา ยอคุณ
1063160203
63020098
160203
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านหมื่นฤาชัย
พบพระ
พบพระ
ตาก
63160
mcs_tak2@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1063160203
องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
055-039220
055-039220
2499
58
5
type2
Y
12 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:09:16 น.
228
6302
สพป.ตาก เขต 2
ห้วยน้ำนักวิทยา
Huaynamnak Wittaya
นายอดิเรก คำเป็กเครือ
1063160204
63020099
160204
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านบ้านห้วยน้ำนัก
พบพระ
พบพระ
ตาก
63160
hnn.witthaya@gmail.com
hnnws.ac.th/
องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
0932367020
-
1 มีนาคม 2501
55
5
type3
Y
31 สิงหาคม 2563 เวลา 12:33:47 น.
229
6302
สพป.ตาก เขต 2
รวมไทยพัฒนา 1
Ruamthai Pattana 1
นายสรวิชญ์ เรือนแก้ว
1063160217
63020100
160217
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป.ตาก เขต 2
หมู่ 10 บ้านห้วยน้ำเย็น
รวมไทยพัฒนา
พบพระ
ตาก
63160
ruamthai1@hotmail.co.th
rth1.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
55577336
-
1 กันยายน 2530
52
19
type3
Y
26 กรกฎาคม 2561 เวลา 19:05:06 น.
230
6302
สพป.ตาก เขต 2
รวมไทยพัฒนา 2
Ruamthaipattana 2
นายวิชิต ศรีจันทร์ตรา
1063160218
63020101
160218
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 9 บ้านรวมไทยพัฒนา 6
รวมไทยพัฒนา
พบพระ
ตาก
63160
ruamthaipattana2@hotmail.com
www.rth2.ac.th
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
055806248
055806248
1 กรกฏาคม 2531
57
25
type3
Y
22 มีนาคม 2561 เวลา 06:16:47 น.
231
6302
สพป.ตาก เขต 2
รวมไทยพัฒนา 4
RUAMTHAI4
ว่าที่ร้อยเอกนิคม สิงทยม
1063160220
63020102
160220
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านบ้านทหารผ่านศึก
รวมไทยพัฒนา
พบพระ
ตาก
63160
ruamthai4@hotmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
0987472869
3/9/2533
53.8
16.6
type2
Y
01 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:45:27 น.
232
6302
สพป.ตาก เขต 2
รวมไทยพัฒนา 5
ruamthaipattana5
นายสุวิทย์ นกเที่ยง
1063160221
63020103
160221
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบ้านผ่านศึกพัฒนา
วาเล่ย์
พบพระ
ตาก
63160
ruamthai-5@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1063160221
องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลวาเล่ย์
055-508928
055-508928
2535
57
20
type2
Y
05 มิถุนายน 2562 เวลา 14:30:34 น.
233
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านวาเล่ย์
banvalley
นางอมรรัตน์ พรหมขัติแก้ว
1063160201
63020104
160201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 3 บ้านบ้านวาเล่ย์
วาเล่ย์
พบพระ
ตาก
63160
banvalley@hotmail.com
www.bvl.ac.th
วาเล่ย์
55807040
055807040
2497
62
11
type2
Y
12 ธันวาคม 2561 เวลา 10:50:30 น.
234
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านมอเกอ
Banmorger
นายมานพ ธาราดรุณีกุล
1063160202
63020105
160202
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านมอเกอ
วาเล่ย์
พบพระ
ตาก
63160
banmorger_school@hotmail.com
www.morger.org
องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
55507608
1 พฤษภาคม 2504
57
7.5
type2
Y
31 สิงหาคม 2563 เวลา 09:02:49 น.
235
6302
สพป.ตาก เขต 2
ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่ออกฮู
Ban Maeookhu School
นางสุมาลี ใจรังกา
1063160205
63020106
160205
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านแม่ออกฮู
วาเล่ย์
พบพระ
ตาก
63160
mae00kh00@hotmail.com
www.facebook.com/โรงเรียน ตชด.บ้านแม่ออกฮู
อบต.วาเล่ย์
0899573686
1 มกราคม 2501
60
15
type2
Y
16 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:20:26 น.
236
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านยะพอ
Ban Yaphor
นางสุวิชชาภรณ์ ชนิลกุล
1063160200
63020107
160200
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านบ้านยะพอ
วาเล่ย์
พบพระ
ตาก
63160
yaphor_sc@hotmail.com
www.yaphoredu.com
องค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์
055-508960
055-508960
12 มีนาคม 2501
65
14
type2
Y
28 มีนาคม 2563 เวลา 15:29:07 น.
237
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่กลองใหม่
Banmaeklongmai
นายสมพงษ์ ฟั่นสาย
1063160193
63020108
160193
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านแม่กลองใหม่
แม่กลอง
อุ้มผาง
ตาก
63170
แม่กลอง
55809136
2512
175
5
type2
Y
09 กันยายน 2563 เวลา 10:36:25 น.
238
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่กลองเก่า
Meaklongkao
นางเปล่งฉวี ช่างเงิน
1063160185
63020109
160185
อนุบาล-ประถมศึกษา
ร.ร.ชุมชุนบ้านอุ้มผาง
หมู่ 2 บ้านแม่กลองเก่า
แม่กลอง
อุ้มผาง
ตาก
63170
Meaklongkow.co.th
แม่กลอง
55809049
พ.ศ.2485
165
9
type1
Y
29 พฤษภาคม 2562 เวลา 17:22:01 น.
239
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านกล้อทอ
BANKLOTHOR
นายอดิศร บุญปาล
1063160196
63020110
160196
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 2 บ้านบ้านกล้อทอ
แม่จัน
อุ้มผาง
ตาก
63170
-
www.banklothor.ac.th
เทศบาลตำบลแม่จัน
0819628754
-
2529
204
39
type3
Y
06 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:24:39 น.
240
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านนุเซะโปล้
nuseplo
นายภูมินทร์ จันทรา
1063160197
63020111
160197
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านนุเซะโปล้
แม่จัน
อุ้มผาง
ตาก
63170
nuseploschool123@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1063160197
แม่จัน
-
-
พ.ศ 2515
208
40
type2
Y
25 มีนาคม 2564 เวลา 14:31:50 น.
241
6302
สพป.ตาก เขต 2
ท่านผู้หญิงวิไล อมาตยกุล (บ้านเปิงเคลิ่ง)
Tanpuyingwilai
นายสิปปนนท์ มั่งอะนะ
1063160198
63020112
160198
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สพป.ตาก 2
หมู่ 9 บ้านเปิงเคลิ่ง
แม่จัน
อุ้มผาง
ตาก
63170
wilai_school@hotmail.co.th
-
แม่จัน
055577313
-
29/11/2545
249
87
type3
N
06 เมษายน 2561 เวลา 20:37:43 น.
242
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่ละมุ้งวิทยา
banmaelamungwittaya
นายจิระวิน พุ่มนวล
1063160189
63020113
160189
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 1 บ้านปะหละทะ
แม่ละมุ้ง
อุ้มผาง
ตาก
63170
palata_school@hotmail.com
-
แม่ละมุ้ง
55577303
-
1 พฤษภาคม 2500
205
25
type2
Y
21 มิถุนายน 2561 เวลา 10:56:53 น.
243
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านปรอผาโด้
prophado school
นายไมตรี ศิริบุญรอด
1063160187
63020114
160187
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านปรอผาโด้
โมโกร
อุ้มผาง
ตาก
63170
porphado_school@hotmail.com
www.porphado.ac.th
โมโกร
055577746
-
2508
151
14.6
type2
Y
12 กรกฎาคม 2564 เวลา 14:06:18 น.
244
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านไม้กะพง
Maikaphong School
นางสาวอชิรญา เฝือจู
1063160188
63020115
160188
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านวะคริโคะ
โมโกร
อุ้มผาง
ตาก
63170
maikaphong-school@hotmail.com
www.maikaphong.ac.th
โมโกร
0871991009
22 กรกฎาคม 2492
139
25
type2
Y
05 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:09:27 น.
245
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่กลองน้อย
maekongnoi
-
1063160190
63020116
160190
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านแม่กลองน้อย
โมโกร
อุ้มผาง
ตาก
63170
-
-
โมโกร
055030134
-
2531
96
96
type2
N
17 มิถุนายน 2562 เวลา 12:11:14 น.
246
6302
สพป.ตาก เขต 2
ขุนห้วยบ้านรุ่ง
khunhouibanrung
นายพีรพงศ์ โพธาชัย
1063160195
63020117
160195
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านขุนห้วยบ้านรุ่ง
หนองหลวง
อุ้มผาง
ตาก
63170
Delorkee1@gmail.com
แม่กลอง
0862045504
-
1/05/2523
180
15
type2
Y
05 กรกฎาคม 2564 เวลา 09:48:52 น.
247
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านหนองหลวง
bannongluang
นายคณาธิป สอนเทศ
1063160192
63020118
160192
ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
ทีลอซู
หมู่ 1 บ้านหนองหลวง
หนองหลวง
อุ้มผาง
ตาก
63170
bnl747@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1063160192
แม่กลอง
-
-
2477
176
16
type2
Y
17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:06:57 น.
248
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านเซอทะ
bansertha
นายสุรศักดิ์ กานดา
1063160194
63020119
160194
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านเซอทะ
หนองหลวง
อุ้มผาง
ตาก
63170
sertha.school12@hotmail.co.th
หนองหลวง
0931833273
55577301
28/04/2519
179
15
type2
Y
28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:03:59 น.
249
6302
สพป.ตาก เขต 2
ชุมชนบ้านอุ้มผาง
chumchonbanumphangschool
นางสาวรุจิรา เรือนเหมย
1063160184
63020121
160184
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านอุ้มผาง
อุ้มผาง
อุ้มผาง
ตาก
63710
chumchon280@gmail.com
www.chumchonbanumphang.ac.th/
อุ้มผาง
055561006
-
ปี พ.ศ. 2476
205
1.1
type2
Y
28 สิงหาคม 2563 เวลา 09:53:58 น.
250
6302
สพป.ตาก เขต 2
สามัคคีวิทยา
Samakkee wittaya
นายวัลลภ โตวรานนท์
1063160186
63020122
160186
ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านสามัคคี
อุ้มผาง
อุ้มผาง
ตาก
63170
samakkee2013school@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1063160186
อุ้มผาง
55507609
-
2513
164
3
type2
Y
18 สิงหาคม 2563 เวลา 21:52:19 น.
251
6302
สพป.ตาก เขต 2
รวมไทยพัฒนา 4 สาขาบ้านพะดี
RUAMTHAI4PADEE
-
1063160259
63020124
160259
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพฐ
หมู่ 2 บ้านพะดี
รวมไทยพัฒนา
พบพระ
ตาก
63160
องค์การบริหารส่วนตำบลรวมไทยพัฒนา
055560132
055560132
2548
71
25
type2
Y
26 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:46:54 น.
252
6302
สพป.ตาก เขต 2
ไทยราษฎร์คีรี สาขาบ้านสามยอดดอย
Thairatkeeree bansamyoddoi
-
1063160265
63020126
160265
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านสามยอดดอย
ช่องแคบ
พบพระ
ตาก
63160
bansamyoddoischool@gmail.com
www.Thairatkeeree.ac.th
ช่องแคบ
055520284
055520284
2550
35
31
type2
Y
25 กันยายน 2563 เวลา 16:11:19 น.
253
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านห้วยปลาหลด สาขาบ้านห้วยจะกือ
banhuayplalodsakabanhuayjakeu
-
1063160266
63020127
160266
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านขุนห้วยช้างไร่
ด่านแม่ละเมา
แม่สอด
ตาก
63110
null
null
ด่านแม่ละเมา
null
58
58
type1
Y
16 กรกฎาคม 2564 เวลา 08:55:31 น.
254
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านถ้ำผาโด้
banthamphado
นางสุปรีญา ศรีหาบุตร
1063160267
63020128
160267
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้าน-
แม่กุ
แม่สอด
ตาก
ุ6311
Thamphado.school@gmail.com
-
อบต.แม่กุ
0912930471
-
3/6/2554
50
50
type2
Y
23 กันยายน 2563 เวลา 09:28:09 น.
255
6302
สพป.ตาก เขต 2
บ้านแม่จวาง
BANMAEJAWANG
นายสิทธิพร ปุญญพันธ์
1063160268
63020129
160268
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านแม่จวาง
ท่าสองยาง
ท่าสองยาง
ตาก
63150
huskon1907@obecmail.obec.go.th
maejawangschool.ac.th/
อบต.ท่าสองยาง
091-8571104
-
01 ตุลาคม 2558
160
80
type2
N
10 ตุลาคม 2562 เวลา 20:13:56 น.