ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด จังหวัด/ศธจ. ชัยนาท
ลำดับ
รหัส สพท.
สพท.
โรงเรียน
โรงเรียนภาษาอังกฤษ
ผู้บริหาร
รหัส 10 หลัก
รหัส Smis
รหัส Obec
ประเภทการศึกษา
เครือข่าย
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัส ปณ.
อีเมล์
เว็บไซต์
อปท.
โทรศัพท์
โทรสาร
วันที่ก่อตั้ง
ระยะทางถึงเขตพื้นที่ (กม.)
ระยะทางถึงอำเภอ (กม.)
ขนาดสถานศึกษา
ไฟฟ้า
ปรับปรุงข้อมูล
1
101705
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
ชัยนาทพิทยาคม
chainatphittayakom
นายวิเชียร แก่นไร่
1018090208
18012001
090208
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ธรรมจักร
หมู่ 1 บ้าน
บ้านกล้วย
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
chainatpit@hotmail.com
www.chainattpit.ac.th
ชัยนาท
056411645
056411507
2454
50
5
type4
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 14:22:24 น.
2
101705
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์
ULITPHAIBOONCHANOOPATHAM
นายอนุสรณ์ สีมะสิทธิกุล
1018090211
18012004
090211
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5
หมู่ 3 บ้านคุ้งสำเภา
คุ้งสำเภา
มโนรมย์
ชัยนาท
17110
ulitphaiboon@gmail.com
www.ulitphaiboon.ac.th/
เทศบาลตำบลมโนรมย์
056491323
056491322
20 พฤษภาคม 2498
73
2
type3
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:35:48 น.
3
101705
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
สาครพิทยาคม
sakornpittayakom
นางสาวพรประภา พัฒนพงษ์
1018090212
18012005
090212
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 4 บ้าน-
หางน้ำสาคร
มโนรมย์
ชัยนาท
17170
sakornpit@gmail.com
www.sakorn.ac.th
หางน้ำสาคร
056431380-1
056431317
2524
50
15
type2
Y
09 พฤษภาคม 2563 เวลา 19:58:07 น.
4
101705
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
วัดสิงห์
Watsing School
นายรชต ปานสมบูรณ์
1018090213
18012006
090213
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
มัธยมศึกษา เขต 5
หมู่ 1 บ้านปากคลอง
มะขามเฒ่า
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
mailbox@watsingschool.ac.th
www.watsingschool.ac.th
มะขามเฒ่า
056461603
056461732
2496
65
3
type2
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:16:31 น.
5
101705
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
สรรพยาวิทยา
SAPPHAYAWITTHAYA
นายสมชาย บุษบงค์
1018090214
18012007
090214
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ขุนสรรค์
หมู่ 4 บ้านสรรพยา
สรรพยา
สรรพยา
ชัยนาท
17150
sapphayawitthaya_154@hotmail.com
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1018090214
สรรพยา
056499154
056499295
14 /06/2501
35
1
type2
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:02:57 น.
6
101705
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
บุญนาคพิทยาคม
Bunnakpittayakom
นายภูมิภัทร ลอยเจริญ
1018090215
18012008
090215
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 5 บ้านกรุณา
บางหลวง
สรรพยา
ชัยนาท
17150
bunnak.thai.ac
บางหลวง
056426248-9
056426249
4 มิถุนายน 2519
40
10
type1
Y
17 มิถุนายน 2563 เวลา 10:34:30 น.
7
101705
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
ชยานุกิจพิทยาคม
chayanukijpittayakom
นางสาวสายชล บุตรเสนห์
1018090216
18012009
090216
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 6 บ้าน-
โพนางดำออก
สรรพยา
ชัยนาท
17150
chayanukit@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1018090216
เทศบาลตำบลโพนางดำออก
0648133913
-
12/02/2522
30
8
type1
Y
26 กันยายน 2562 เวลา 09:13:09 น.
8
101705
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
คุรุประชาสรรค์
KHURUPRACHASAN SCHOOL
นายเผด็จ สุพันธนา
1018090217
18012010
090217
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 8 บ้าน-
แพรกศรีราชา
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
khuruprachasanschool.ks@gamail.com
www.khu.ac.th
สรรคบุรี
056481439
056481439
1 เมษายน 2504
40
1
type3
Y
04 ตุลาคม 2562 เวลา 12:49:39 น.
9
101705
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
ห้วยกรดวิทยา
Huaikrotwittaya
นางสาวสุวารีศิริ ภู่เปี่ยมสินธุ์
1018090218
18012011
090218
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 7 บ้านวัดดอนเก่า
ห้วยกรด
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
huaikrot@huaikrot.ac.th
www.huaikrot.ac.th
ห้วยกรด
056438026
056438078
14 กรกฎาคม 2519
45
11
type2
Y
24 ตุลาคม 2562 เวลา 11:27:25 น.
10
101705
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
หันคาราษฎร์รังสฤษดิ์
Hankharatrungsarit
นายวินัย คำวิเศษ
1018090219
18012012
090219
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 2 บ้านสามง่ามท่าโบสถ์
สามง่ามท่าโบสถ์
หันคา
ชัยนาท
17160
???????????????
056489115
056489115
6 พฤศจิกายน 2504
80
7
type2
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 10:00:24 น.
11
101705
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
หันคาพิทยาคม
Hunkhapitthayakom School
นายชูชาติ พารีสอน
1018090220
18012013
090220
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
หมู่ 1 บ้านบ้านหัวทอง
หันคา
หันคา
ชัยนาท
17130
hunkhapit@gmail.com
http://www.hunkhapit.ac.th
หันคา
056451184
056451692
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2499
65
1
type3
Y
20 กรกฎาคม 2563 เวลา 11:08:17 น.
12
101705
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
ศรีสโมสรวิทยา
SRISAMOSORNWITTAYA
นายเมธี วัฒนสิงห์
1018090221
18012014
090221
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
-
หมู่ 1 บ้านบ้านกุดจอก
กุดจอก
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
กุดจอก
056466081
056466081
2 มิถุนายน 2520
98
4
type2
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:50:53 น.
13
101705
สพม.เขต 5(สิงห์บุรี-ลพบุรี-ชัยนาท-อ่างทอง)
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์
nernkhamratprachanukoa
นายศักดา ใจตรง
1018090222
18012015
090222
มัธยมศึกษาตอนต้น-มัธยมศึกษาตอนปลาย
ธรรมจักร
หมู่ 8 บ้านเนินขาม
เนินขาม
เนินขาม
ชัยนาท
17130
nk.075@hotmail.com
http://www.nkr.ac.th
เนินขาม
056946306
056946307
2524
70
6
type2
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 22:11:57 น.
14
1801
สพป.ชัยนาท
วัดหลวงพ่อขาว
Watlaungpokaw
นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี
1018090013
18010002
090013
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านปากคลองแพรก
ชัยนาท
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
ชัยนาท
056416740
19 ตุลาคม 2483
7
7
type1
Y
25 มิถุนายน 2561 เวลา 14:44:21 น.
15
1801
สพป.ชัยนาท
วัดส่องคบ(ท้ายเมืองอนุสรณ์)
Wat Song Khob ( Thai Mueang Anuson )
-
1018090015
18010004
090015
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านท้ายเมือง
ชัยนาท
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
songkhob.chainat@gmail.com
www.facebook.com/profile.php?id=100006921586892&fref=ts
ตำบลชัยนาท
0817273632
17 พฤษภาคม 2509
10
10
type1
Y
15 สิงหาคม 2563 เวลา 06:08:42 น.
16
1801
สพป.ชัยนาท
วัดฝาง
watfang
นายกนก กองคูณ
1018090016
18010005
090016
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านวังไผ่่
ชัยนาท
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
Nooknick_at@msn.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1018090016
เทศบาลตำบลชัยนาท
0870904345
พ.ศ.2466
12
12
type2
Y
10 สิงหาคม 2563 เวลา 15:37:09 น.
17
1801
สพป.ชัยนาท
วัดไผ่โพธิ์ทอง
Wadphaiphothong
ส.ต.ต.เจษฎา จำบุญ
1018090017
18010006
090017
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านหนองตาดำ
ท่าชัย
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
deesom2531@gmail.com
www.cnt.obec.go.th/pt/
ท่าชัย
099-3699119
19 มกราคม 2519
15
15
type1
Y
07 สิงหาคม 2563 เวลา 13:57:00 น.
18
1801
สพป.ชัยนาท
วัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4)
WATGNIEW
นายเกรียงไกร เลื่อนสกุล
1018090019
18010008
090019
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านวัดงิ้ว
ท่าชัย
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
-
-
ท่าชัย
056406098
-
2482
4
4
type1
Y
15 กันยายน 2563 เวลา 09:10:27 น.
19
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านท่าไม้
Bantamai
นายอมรเทพ เครืออนันต์
1018090002
18010010
090002
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านท่าไม้
ท่าชัย
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
ท่าชัย
056475087
056475050
พ.ศ.2482
12
12
type2
Y
13 สิงหาคม 2563 เวลา 14:21:28 น.
20
1801
สพป.ชัยนาท
วัดธรรมามูล
Wattunmamoon
นายสมกมล จ๋วงพานิช
1018090029
18010012
090029
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านธรรมามูล
ธรรมามูล
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
wattunmamoon@gmail.com
เทศบาลตำบลธรรมามูล
08-1284-6089
1 เมษายน 2465
11
11
type1
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 14:07:06 น.
21
1801
สพป.ชัยนาท
ชุมชนวัดดักคะนน
Chomchonwat dukkanon School
ว่าที่ร้อยตรีภูดิศ พันแสน
1018090030
18010013
090030
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านดักคะนน
ธรรมามูล
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
chumchonwatdukkanonschool@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090030
เทศบาบตำบลธรรมามูล
056457870
056457863
1 มิถุนายน 2475
12
12
type2
Y
29 สิงหาคม 2563 เวลา 20:45:34 น.
22
1801
สพป.ชัยนาท
วัดสระเนินพระราม
watsarnonepraram
นางกิ่งขวัญ นวลศรี
1018090032
18010015
090032
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านเชียร
ธรรมามูล
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
-
-
ธรรมามูล
056477051
-
8 มิถุนายน 2483
11
11
type1
Y
29 สิงหาคม 2563 เวลา 12:22:45 น.
23
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านหนองแค
bannongkae
นางสาววัลคุ์ณภัทร โม่ทิม
1018090009
18010016
090009
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านบ้านหนองแค
นางลือ
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1018090009
นางลือ
0891931006
4 เมษายน 2504
23.6
23.2
type2
Y
15 สิงหาคม 2563 เวลา 09:46:58 น.
24
1801
สพป.ชัยนาท
วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
watmaisattarat
นางมิ่งขวัญ ณัฐรุจาสกุลพงศ์ (รก.ผอ.รร.)
1018090006
18010017
090006
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านวัดใหม่
นางลือ
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
wms_school@hotmail.com
นางลืิอ
056457014
-
18
18
type1
Y
30 กรกฎาคม 2563 เวลา 21:31:21 น.
25
1801
สพป.ชัยนาท
ชุมชนวัดวังเคียน
chumchonwatwangkian
นายวิเนต เลิศศิริภิญโญ
1018090007
18010018
090007
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านวังเคียน
นางลือ
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
wangkianschool59@gmail.com
202.143.169.114/vk
เทศบาลตำบลนางลือ
087-2138454
1 เมษายน 2505
14
13.5
type2
Y
27 ตุลาคม 2562 เวลา 14:07:06 น.
26
1801
สพป.ชัยนาท
วัดนางลือ
WATNANGLUE
นายนายสุรัตน์ เครือแสง
1018090008
18010019
090008
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านหมู่บ้านนางลือ
นางลือ
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
suratsound@gmil.com
เทศบาลตำบลนางลือ
056-477269
056-477269
13 กรกฎาคม 2466
19
19
type2
Y
14 สิงหาคม 2563 เวลา 20:38:14 น.
27
1801
สพป.ชัยนาท
วัดศรีวิชัย
Watsriwichai School
นางปรางกมล ล้อจงเฮง
1018090001
18010020
090001
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ - บ้านวัดศรีวิชัย
ในเมือง
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
wadsriwichai01@gmail.com
เทศบาลเมืองชัยนาท
056411205
056411205
25 กันยายน 2481
0.5
0.3
type2
Y
13 สิงหาคม 2563 เวลา 12:02:31 น.
28
1801
สพป.ชัยนาท
พระยาตาก
prayatak
นางสาวนภัสวรรณ แจ้งแสง
1018090003
18010021
090003
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาเมือง 1
หมู่ 3 บ้าน-
บ้านกล้วย
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
prayatak.school61@gmail.com
-
บ้านกล้วย
091-9964953
-
14 มิถุนายน 2465
5
5
type1
Y
11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:32:34 น.
29
1801
สพป.ชัยนาท
อนุบาลชัยนาท
anubanchainat
นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล
1018090004
18010022
090004
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้าน-
บ้านกล้วย
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
53anuban2562@gmail.com
www.anubancnt.com
เทศบาลเมืองชัยนาท
056-411278
056-412602
1 มิถุนายน 2509
1
1
type4
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 14:46:33 น.
30
1801
สพป.ชัยนาท
ลัดดาประชาสรรค์
Laddaprachasun
นางสาวษมาภรณ์ ไทยเขียว
1018090005
18010023
090005
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านบ้านฝายน้ำล้น
บ้านกล้วย
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
ladda_school@outlook.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090005
บ้านกล้วย
-
-
01/05/2504
5
5
type1
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 15:47:03 น.
31
1801
สพป.ชัยนาท
อนุบาลเมืองชัยนาท
ANUBANMUANGCHAINAT
นายชาลี สุขสบาย
1018090021
18010024
090021
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านเขาพลอง
บ้านกล้วย
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
anubanmuang.cnt@gmail.com
บ้านกล้วย
056412681
1 เมษายน 2479
3.5
3.5
type2
Y
25 ตุลาคม 2562 เวลา 22:16:35 น.
32
1801
สพป.ชัยนาท
วัดโรงวัว
Wadrongwua
นายนิยม สงเคราะห์
1018090026
18010025
090026
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านวัดโรงวัว
เสือโฮก
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
wadrongwua@hotmail.com
school.obec.go.th/wrv
เสือโฮก
056415809
056413239
2506
22
22
type2
Y
15 สิงหาคม 2563 เวลา 09:20:10 น.
33
1801
สพป.ชัยนาท
วัดหนองเต่าดำ
Nongtaodum
นางสาวทดสอบ ทดสอบ
1018090027
18010026
090027
ประถมศึกษา
-
หมู่ 1 บ้านหนองเต่าดำ
เสือโฮก
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
taodum@hotmail.com
เสือโฮก
056449023
-
1 มีนาคมพ.ศ.2470
17
17
type1
Y
12 มิถุนายน 2562 เวลา 12:59:07 น.
34
1801
สพป.ชัยนาท
วัดแหลมหว้า
WADLAMWA
นายเกียรติศักดิ์ แสนสีอ่อน
1018090022
18010027
090022
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านแหลมหว้า
เสือโฮก
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
lamwaschool@hotmail.com
-
เสือโฮก
056476796
-
2482
10
10
type2
Y
25 สิงหาคม 2563 เวลา 14:12:38 น.
35
1801
สพป.ชัยนาท
วัดดอนรังนก
Watdonrangnok School
นายบงกช พรหมมี
1018090023
18010028
090023
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านดอนรังนก
เสือโฮก
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
waddonrangnok@gmail.com
เสือโฮก
15 มกราคม 2486
16
16
type1
Y
11 สิงหาคม 2563 เวลา 10:38:39 น.
36
1801
สพป.ชัยนาท
วัดหนองพังนาค
Nongphangnak
นางสาวกมลวรรณ แตงฉ่ำ
1018090024
18010029
090024
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 7 บ้านหนองพังนาค
เสือโฮก
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
ืnongpangnak@gmail.com
-
เสือโฮก
056456155
-
20 เม.ย. 2488
13
13
type1
Y
13 มิถุนายน 2562 เวลา 15:01:11 น.
37
1801
สพป.ชัยนาท
วัดเนินถ่าน
WATNOENTHAN
นางสาววรรณภา อิ่มสบาย
1018090025
18010030
090025
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านเนินถ่าน
เสือโฮก
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
noentahn@hotmail.com
-
เสือโฮก
0966619822
-
๑๗ เมษายน ๒๔๘๒
13
13
type1
Y
22 มกราคม 2563 เวลา 14:50:56 น.
38
1801
สพป.ชัยนาท
รัฐเขื่อนพลเทพอุปถัมภ์
Ratkhuanpoltepuppatum
นางปวัณรัตน์ ท่องแจ้ง
1018090010
18010031
090010
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านบ้านท่าแห
หาดท่าเสา
เมืองชัยนาท
ชัยนาท
17000
www.ratkhun.ac.th
หาดท่าเสา
056475509
10 มกราคม 2481
20
20
type2
Y
25 สิงหาคม 2563 เวลา 16:03:01 น.
39
1801
สพป.ชัยนาท
วัดพิกุลงาม
Watpikulngam School
-
1018090036
18010033
090036
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านท่าหาด
คุ้งสำเภา
มโนรมย์
ชัยนาท
17110
-
-
เทศบาลตำบลมโนรมย์
056491371
-
2 กรกฎาคม 2465
11
11
type1
Y
14 สิงหาคม 2563 เวลา 16:35:50 น.
40
1801
สพป.ชัยนาท
ชุมชนวัดศรีมณีวรรณ(ธรรมศิริอุปถัมภ์)
Chumchonwatsrimaneewan School
นางรุ่งทิพย์ ชาติดี
1018090037
18010034
090037
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านคุ้งสำเภา
คุ้งสำเภา
มโนรมย์
ชัยนาท
17110
srimaneewan_siri@hotmail.com
http://school.obec.go.th
อบต.คุ้งสำเภา
056491827
-
22 พฤษภาคม 2483
15
2
type1
Y
14 สิงหาคม 2563 เวลา 16:26:07 น.
41
1801
สพป.ชัยนาท
อนุบาลมโนรมย์
ANUBANMANOROM
นายมานะ เพียรมุ่งงาน
1018090038
18010035
090038
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านคุ้งสำเภา
คุ้งสำเภา
มโนรมย์
ชัยนาท
17110
anubanmanorom@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090038
เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา
092-693-5619
-
14 มิถุนายน 2467
15
3
type2
Y
10 กันยายน 2563 เวลา 10:27:15 น.
42
1801
สพป.ชัยนาท
วัดใหญ่(นากประสุตประชานุสรณ์)
watyai
นางสาวพิกุล แย้มเจิม
1018090043
18010038
090043
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านวัดใหญ่
ท่าฉนวน
มโนรมย์
ชัยนาท
17110
18010038@cnt.go.th
data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1018090043
ท่าฉนวน
056410513
056410513
พ.ศ.2459
30
15
type2
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 10:17:15 น.
43
1801
สพป.ชัยนาท
ไทยรัฐวิทยา๕๗(บ้านท่าฉนวน)
Thairathwithtaya 57
นางเบญจพร เสมา
1018090044
18010039
090044
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านท่าฉนวน
ท่าฉนวน
มโนรมย์
ชัยนาท
17110
Thairathwittaya57@gmail.com
อบต.ท่าฉนวน
056434238
-
30
12
type2
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 10:18:26 น.
44
1801
สพป.ชัยนาท
วัดหัวยาง(รัฐราษฎร์นุเคราะห์)
wathuayang
นายกิตติพร กล่ำเพ็ง
1018090045
18010040
090045
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านหัวยาง
ท่าฉนวน
มโนรมย์
ชัยนาท
17110
huayang2466@gmail.com
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน
056010209
20 พฤษภาคม 2466
32
17
type1
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 09:45:47 น.
45
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านไร่พัฒนา(ราษฎร์บูรณะวิทยา)
banraipattana scholl
นายบุญเลิศ ป้องแก้วน้อย
1018090056
18010043
090056
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านไร่พัฒนา
ไร่พัฒนา
มโนรมย์
ชัยนาท
17170
18010043@cnt.go.th
http://202.143.168.114/
ไร่พัฒนา
091-0266787
6/5/2494
25
16
type1
Y
14 สิงหาคม 2563 เวลา 10:45:29 น.
46
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านเขาแหลม
bankaolam
-
1018090057
18010044
090057
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านเขาแหลม
ไร่พัฒนา
มโนรมย์
ชัยนาท
17170
bankaolam@gmail.com
ไรพัฒนา
056440000
01052516
25
18
type1
Y
11 มิถุนายน 2562 เวลา 09:19:04 น.
47
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านหัวถนน
Banhuatanon
นายสมศักดิ์ ทับนิล
1018090058
18010045
090058
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหัวถนน
ไร่พัฒนา
มโนรมย์
ชัยนาท
17170
-
www.cnt.obec.go.th/ht/
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
-
16 เมษายน 2499
25
10
type1
Y
21 มิถุนายน 2561 เวลา 14:56:20 น.
48
1801
สพป.ชัยนาท
วัดหัวหว้า
WATHUAVA
นายศรเพ็ชร ศรศรี
1018090060
18010047
090060
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหัวหว้า
ไร่พัฒนา
มโนรมย์
ชัยนาท
17170
aekmath47@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090060
ไร่พัฒนา
084 5799767
27 เมษายน 2482
32
24
type1
Y
14 กันยายน 2563 เวลา 09:45:48 น.
49
1801
สพป.ชัยนาท
วัดคลองกลาง(พวงเกิดราษฎร์รังสรรค์)
watklongklang
นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี
1018090055
18010048
090055
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านคลองกลาง
วัดโคก
มโนรมย์
ชัยนาท
17170
saman2507@hotmail.com
hatt//202.143.169.114/k
อบต.วัดโคก
056431311
-
20 กรกฎาคม 2486
20
11
type1
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 12:16:33 น.
50
1801
สพป.ชัยนาท
วัดโคกแจง (ประชานุกุลวิทยาสำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง337)
Watkhokjang
นายสุเทพ นิยมธรรม
1018090039
18010049
090039
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านแหลมยาง
วัดโคก
มโนรมย์
ชัยนาท
17110
khokjang.2554@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090039
วัดโคก
-
-
2483
17
2
type2
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 14:33:00 น.
51
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านเนินไผ่(ไพศาลชลประชาสรรค์)
Bannernpai
-
1018090034
18010050
090034
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านเนินไผ่
วัดโคก
มโนรมย์
ชัยนาท
17110
-
-
อบต.วัดโคก
056491372
-
-
16
3
type1
Y
29 มิถุนายน 2561 เวลา 12:55:27 น.
52
1801
สพป.ชัยนาท
วัดธรรมขันธ์(ประชาสงเคราะห์)
Wat Tummakhan School
นายวิโรจน์ ษมาวิมล
1018090040
18010052
090040
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านหาดมะตูม
ศิลาดาน
มโนรมย์
ชัยนาท
17110
tummakhan@hotmail.co.th
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090040
เทศบาลตำบลศิลาดาน
0650046926
10 ก.ย. 2503
25
15
type1
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 10:18:04 น.
53
1801
สพป.ชัยนาท
ชุมชนบ้านหางน้ำสาคร(รัฐราษฎร์ร่วมจิตร)
CHUMCHONBANHANGNAMSAKORN SCHOOL
นายสมาน ฟักนุช
1018090048
18010053
090048
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านหางน้ำสาคร
หางน้ำสาคร
มโนรมย์
ชัยนาท
17170
hangnamsakon@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090048
หางน้ำสาคร
0819535972
-
19 มิถุนายน 2466
25
12
type2
Y
07 กันยายน 2563 เวลา 12:51:39 น.
54
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านดอนแตง
BANDONTHANG
นายบรรฑูรณ์ สิงห์ดี
1018090052
18010055
090052
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านดอนแตง
หางน้ำสาคร
มโนรมย์
ชัยนาท
1770
saman2507@hotmail.com
-
เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร
056447394
-
15 พฤษภาคม 2490
15
10
type1
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 12:19:47 น.
55
1801
สพป.ชัยนาท
คงรักษ์ประชานุเคราะห์
-
นางรุญณี ศรีภูธร
1018090053
18010056
090053
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 4 บ้านท่าอู่
อู่ตะเภา
มโนรมย์
ชัยนาท
17170
-
-
อู่ตะเภา
056447192
-
14 สิงหาคม 2505
15
13
type2
Y
10 มิถุนายน 2562 เวลา 12:36:09 น.
56
1801
สพป.ชัยนาท
วัดหนองตาตน
NONGTATON SCHOOL
นางสาวพัชรี แซ่เล้า
1018090049
18010058
090049
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองตาตน
อู่ตะเภา
มโนรมย์
ชัยนาท
17170
อู่ตะเภา
2482
21
15
type1
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 22:20:32 น.
57
1801
สพป.ชัยนาท
วัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
-
1018090074
18010060
090074
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านบ่อแร่
บ่อแร่
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1018090074
บ่อแร่
0888933388
2456
26
8
type1
Y
04 สิงหาคม 2563 เวลา 15:03:51 น.
58
1801
สพป.ชัยนาท
วัดหนองจิก
wadnongchick
นายปรีชา พึ่งเจียม
1018090076
18010061
090076
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านหนองจิก
บ่อแร่
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
บ่อแร่
0851916206
2465
35
12
type1
Y
10 กันยายน 2563 เวลา 11:16:13 น.
59
1801
สพป.ชัยนาท
วัดคลองบุญ
klongbun
นางสาวอธิชญา วันทอง
1018090067
18010063
090067
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านคลองมอญ
มะขามเฒ่า
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
klongbunschool@hotmail.com
มะขามเฒ่า
056475597
-
พ.ศ. 2471
22
4
type2
Y
14 มิถุนายน 2563 เวลา 13:08:59 น.
60
1801
สพป.ชัยนาท
วัดหนองน้อย
watnongnoi
นายวิมล มีมุข
1018090068
18010064
090068
ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านหนองน้อย
มะขามเฒ่า
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
มะขามเฒ่า
พ.ศ.2461
30
6
type1
Y
04 สิงหาคม 2563 เวลา 09:15:28 น.
61
1801
สพป.ชัยนาท
อนุบาลวัดสิงห์
Anubanwatsing school
นายไกรสร เขมทัศน์
1018090069
18010065
090069
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านปากคลอง
มะขามเฒ่า
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
kri449@gmail.com
มะขามเฒ่า
091-4746259
-
2466
12
3
type2
Y
15 สิงหาคม 2563 เวลา 10:44:15 น.
62
1801
สพป.ชัยนาท
สำราญราษฎร์บำรุง
Sumranrasdhbomrung School
นายคำสิงห์ เภาพาน
1018090063
18010067
090063
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านหัวตะเฆ่
วังหมัน
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
sumranrad@hotmail.com
อบต.วังหมัน
0899599210
14 พฤษภาคม 2519
35
19
type1
Y
20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 01:57:17 น.
63
1801
สพป.ชัยนาท
วัดวังหมัน
watwangman
นายธวัชชัย ผิวทอง
1018090064
18010068
090064
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 4 บ้านวังหมัน
วังหมัน
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
องค์การบริหารส่วนตำบลวังหมัน
0878391424
2473
45
20
type2
Y
20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 01:49:52 น.
64
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านท่าข้ามวังน้ำ
BanThaKhamWangNam
นางภาวี กุหลาบมงคล
1018090066
18010069
090066
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านท่าข้ามวังน้ำ
วังหมัน
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
วังหมัน
056415910
2495
49
25
type1
Y
02 กันยายน 2563 เวลา 08:31:19 น.
65
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านหนองขุ่นมิตรภาพที่136
bannongkhunmittapattee136
นางสาวจำเนียร นุ้ยปรี
1018090075
18010071
090075
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านหนองขุ่น
หนองขุ่น
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
nongkhuntee136@gmail.com
หนองขุ่น
0899599210
2482
25
7
type2
Y
15 สิงหาคม 2563 เวลา 14:52:17 น.
66
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านทุ่งกว้าง
banthungkwang
-
1018090078
18010072
090078
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านทุ่งกว้าง
หนองขุ่น
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
หนองขุ่น
0830788665
2465
40
15
type1
Y
03 กันยายน 2563 เวลา 10:22:24 น.
67
1801
สพป.ชัยนาท
วัดโคกสุก
WATKHOKSUK
นายรัตนะ วสุลีวรรณ์
1018090065
18010074
090065
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านโคกสุก
หนองน้อย
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
หนองน้อย
0812842288
2478
35
8
type1
Y
05 มิถุนายน 2562 เวลา 09:20:00 น.
68
1801
สพป.ชัยนาท
วัดดอนตาล
WATDONTAL
นางขวัญเรือน จันทร์กระจ่าง
1018090061
18010075
090061
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านดอนตาล
หนองน้อย
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
watdontalschool@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090061
หนองน้อย
0954599384
2469
25
12
type1
Y
19 สิงหาคม 2563 เวลา 13:28:31 น.
69
1801
สพป.ชัยนาท
วัดดอนตูมกมลาวาส
WatDonToom
นางธนรรภรณ์ อริยพฤกษ์
1018090073
18010076
090073
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านดอนตูม
หนองบัว
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
หนองบัว
056461511
02/05/2511
20
5
type1
Y
13 สิงหาคม 2563 เวลา 15:03:46 น.
70
1801
สพป.ชัยนาท
วัดหนองบัว(รัฐปทุมราษฎร์อุปถัมภ์)
watnongbua
-
1018090077
18010077
090077
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 2 บ้านหนองบัว
หนองบัว
วัดสิงห์
ชัยนาท
17120
-
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1018090077&page=info
หนองบัว
056949837
-
2500
20
5
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:54:57 น.
71
1801
สพป.ชัยนาท
วัดนมโฑ(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง338)
wat nom tho
นายนิติ นิยมศิลป์ชัย
1018090132
18010078
090132
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านบ้านนมโฑ
เขาแก้ว
สรรพยา
ชัยนาท
17150
watnomtho.school@gmail.com
-
เขาแก้ว
0865993733
-
2468
30
15
type2
Y
14 สิงหาคม 2563 เวลา 10:45:08 น.
72
1801
สพป.ชัยนาท
วัดเขาแก้ว
Watkhaokaew
นายวัลลภ สินอำพล
1018090133
18010079
090133
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 3 บ้านเขาแก้ว
เขาแก้ว
สรรพยา
ชัยนาท
17150
-
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1018090133
เขาแก้ว
0989744654
-
05/07/2471
40
25
type1
Y
25 มีนาคม 2562 เวลา 13:55:51 น.
73
1801
สพป.ชัยนาท
ชุมชนวัดโคกเข็ม(พุทธสรานุสรณ์)
-
นางสาวสาวิตรี จันทร์ควง
1018090125
18010081
090125
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 12 บ้านโคกเข็มฯ
ตลุก
สรรพยา
ชัยนาท
17150
-
-
ตลุก
056478967
-
2466
8
12
type1
Y
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 14:01:33 น.
74
1801
สพป.ชัยนาท
วัดบ้านหนอง
Watbannong School
นายธวัชชัย โพธิ์หลำ
1018090126
18010082
090126
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 9 บ้านบ้านหนอง
ตลุก
สรรพยา
ชัยนาท
17150
-
wbn.dataonweb.info
ตลุก
056433375
-
07/07/2484
10
17
type2
Y
21 มิถุนายน 2562 เวลา 09:32:21 น.
75
1801
สพป.ชัยนาท
บางไก่เถื่อน(ตันติวิสิษฐ์ประชานุกูล)
Bangkaituan
นางสุภาพร จิตรเอื้อตระกูล
1018090127
18010083
090127
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 3 บ้านบางไก่เถื่อน
ตลุก
สรรพยา
ชัยนาท
17150
foresthen@gmail.com
-
ตลุก
056433511
-
07/07/2484
15
15
type2
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 13:32:51 น.
76
1801
สพป.ชัยนาท
วัดอินทาราม(เสนาณรงค์อุปถัมภ์3)
WATINTARAM SCHOOL
นายณัฐชัย จีนบุญ
1018090124
18010084
090124
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านตลุก
ตลุก
สรรพยา
ชัยนาท
17150
intaram49@yahoo.com
-
ตลุก
056433513
-
1 กุมภาพันธ์ 2465
17
13
type1
Y
06 สิงหาคม 2563 เวลา 09:07:01 น.
77
1801
สพป.ชัยนาท
เขื่อนเจ้าพระยา
Khueanchaophraya
นายเวหา มลัยทิพย์
1018090115
18010085
090115
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านบางกระเบื้อง
บางหลวง
สรรพยา
ชัยนาท
17150
เทศบาลตำบลบางหลวง
056405138
056405138
3 มิถุนายน 2498
10
10
type2
Y
20 ตุลาคม 2562 เวลา 09:30:38 น.
78
1801
สพป.ชัยนาท
วัดกรุณา
watkaruna
นายเวหา มลัยทิพย์
1018090118
18010087
090118
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านกรุณา
บางหลวง
สรรพยา
ชัยนาท
17150
monkonlao@hotmail.com
-
บางหลวง
-
-
1 มีนาคม 2465
10
12
type1
Y
15 สิงหาคม 2563 เวลา 14:49:35 น.
79
1801
สพป.ชัยนาท
วัดมะฝ่อ(สรรพวิทยา)
Watmafoh School
-
1018090136
18010088
090136
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านวัดมะฝ่อฯ
โพนางดำตก
สรรพยา
ชัยนาท
17150
mafoh.school@gmail.com
เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์
0860808281
2482
25
8
type1
Y
24 ตุลาคม 2562 เวลา 10:31:41 น.
80
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านคลองยาง
BanKlongYang
นางภัทรมน จงธนวดี
1018090138
18010090
090138
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านคลองยาง
โพนางดำตก
สรรพยา
ชัยนาท
17150
โพนางดำตก
17 สิงหาคม2515
33
13
type1
Y
20 สิงหาคม 2563 เวลา 22:59:07 น.
81
1801
สพป.ชัยนาท
วัดตะกู (สมจิตรัชนีอุปถัมภ์)
Wattaku(Somjitrachaneeupatham)
นายสัมฤทธิ์ ชาญวัฒนศิลป์
1018090139
18010091
090139
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านบ้านเกาะ
โพนางดำตก
สรรพยา
ชัยนาท
17150
18010091@cnt.go.th
โพนางดำตก
065-5060590
1 กันยายน 2492
32
11
type1
Y
28 ตุลาคม 2562 เวลา 16:21:07 น.
82
1801
สพป.ชัยนาท
วัดคงคาราม (คุ้มมั่นพุมมะระประชาสรรค์)
kongkaram Khum Man Phum Mara Pracha San
นางเกษร ศรีจันทร์
1018090140
18010092
090140
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านคงคาราม
โพนางดำตก
สรรพยา
ชัยนาท
17150
watkongkaram_school@outlook.co.th
โพนางดำตก
056410610
056410610
5 กุมภาพันธ์ 2465
26
7
type2
Y
24 สิงหาคม 2563 เวลา 19:26:48 น.
83
1801
สพป.ชัยนาท
วัดมะปราง
wadmaprang
นายธนาสันต์ จำนงค์
1018090128
18010093
090128
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรพยา 2
หมู่ 5 บ้านบ้านงิ้ว
โพนางดำออก
สรรพยา
ชัยนาท
17150
wadmaprang@gmail.com
-
โพนางดำออก
056432147
-
2465
30
5
type1
Y
28 มิถุนายน 2560 เวลา 01:41:54 น.
84
1801
สพป.ชัยนาท
วัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)
watsamor
นายประสิทธิ์ ศรีจันทร์
1018090130
18010095
090130
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านสวนมะม่วง
โพนางดำออก
สรรพยา
ชัยนาท
17150
samor257@gmail.com
โพนางดำออก
056432159
17 พ.ค.2460
22
7
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 13:28:48 น.
85
1801
สพป.ชัยนาท
วัดดอนตะไล้
WatDontalai School
นายวิเชียร ยอดดำเนิน
1018090116
18010097
090116
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านดอนตะไล้
บางหลวง
สรรพยา
ชัยนาท
17150
thong_d2010@yahoo.co.th
บางหลวง
ไม่มี
17/07/2483
15
13
type1
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 13:52:48 น.
86
1801
สพป.ชัยนาท
อนุบาลสรรพยา
Anubansapphaya
นายสนธยา โชติภิวัฒน์
1018090119
18010098
090119
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านสรรพยา
สรรพยา
สรรพยา
ชัยนาท
17150
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090119
เทศบาลตำบลสรรพยา
26 มิถุนายน 2465
20
0.5
type2
Y
26 สิงหาคม 2563 เวลา 15:10:44 น.
87
1801
สพป.ชัยนาท
วัดโพธิมงคล
Watphotimongkon
นายดรัสวัต เจนวิทย์การ
1018090120
18010099
090120
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านอ้อย
สรรพยา
สรรพยา
ชัยนาท
17150
kok_2527@hotmail.co.th
เทศบาลตำบลเจ้าพระยา
056478311
27 มิถุนายน 2465
14
5
type1
Y
21 ตุลาคม 2562 เวลา 20:50:41 น.
88
1801
สพป.ชัยนาท
วัดกำแพง
Watkumphang
นางเทพินทร์ พุ่มน้อย
1018090141
18010100
090141
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ชัยนาท
หมู่ 1 บ้านวัดกำแพง
สรรพยา
สรรพยา
ชัยนาท
17150
watkhumpang@gmail.com
เจ้าพระยา
056436458
2496
22
3
type1
Y
12 มิถุนายน 2561 เวลา 13:24:58 น.
89
1801
สพป.ชัยนาท
วัดหลวงสิริบูรณาราม
Wat Luangsiribooranaram School
-
1018090142
18010101
090142
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์สรรพยา 1
หมู่ 2 บ้านวัดหลวงฯ
สรรพยา
สรรพยา
ชัยนาท
17150
watluangs@gmail.com
เจ้าพระยา
056436369
14 ก.ค. 2493
22
3
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 14:08:27 น.
90
1801
สพป.ชัยนาท
วัดยางศรีเจริญ
WATYANGSRICHAREAN
นายพรรคพงศ์ นามเทพ
1018090123
18010102
090123
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบางใหญ่
หาดอาษา
สรรพยา
ชัยนาท
17150
watyangsri@gmail.com
-
หาดอาษา
056432421
-
22 เมษายน 2489
21
8
type1
Y
27 ตุลาคม 2562 เวลา 07:34:34 น.
91
1801
สพป.ชัยนาท
วัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)
Watsrimongkol
นายสำราญ แพร่หลาย
1018090121
18010103
090121
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านวัดศรีมงคล
หาดอาษา
สรรพยา
ชัยนาท
17150
srimk2555@hotmail.co.th
โรงเรียนวัดศรีมงคล(สถิตมงคลราษฎร์อุปถัมภ์)
หาดอาษา
2 พฤษภาคม พ.ศ. 2480
22
15
type2
Y
26 สิงหาคม 2563 เวลา 14:26:42 น.
92
1801
สพป.ชัยนาท
วัดโพธิ์ประสิทธิ์
watphoprasit
นายนัตติวัฒน์ ศรีบุษย์
1018090122
18010104
090122
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านตึก
หาดอาษา
สรรพยา
ชัยนาท
17150
poprasit@outlook.com
www.watphoprasit.ac.th
เทศบาลตำบลหาดอาษา
1 กรกฎาคม 2465
22
6
type1
Y
06 สิงหาคม 2563 เวลา 09:09:55 น.
93
1801
สพป.ชัยนาท
วัดหาดอาษา
Wathadasa
นางสาวธิดารัตน์ คำบุญมี
1018090135
18010105
090135
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหาดอาษา
หาดอาษา
สรรพยา
ชัยนาท
17150
wadhadasa@gmail.com
หาดอาษา
056432220
-
2477
30
8
type1
Y
21 มิถุนายน 2561 เวลา 13:06:25 น.
94
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านทุ่งกระถิน
BANTUNGKRATIN
นายสุพจน์ มหาสุภาพ
1018090101
18010106
090101
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบ้านทุ่งกระถิน
ดงคอน
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
bantung2442@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090101
ดงคอน
0864478685
-
2442
35
15
type2
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 10:18:19 น.
95
1801
สพป.ชัยนาท
ชุมชนวัดโคกดอกไม้
chumchonwatkoddongmai
นายภิญโญ จูสี
1018090102
18010107
090102
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 3 บ้านบ้านดงคอน
ดงคอน
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
school.obec.go.th/chainat03/web/
ดงคอน
056482942
-
30/11/2464
23
2.8
type2
Y
06 ธันวาคม 2561 เวลา 11:09:21 น.
96
1801
สพป.ชัยนาท
วัดเทพรัตนวนาราม
watthepparattanawanaram
นายวงศพัทธ์ จงธนวดี
1018090103
18010108
090103
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านวัดเทพ
ดงคอน
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
watthep55@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1018090103&Area_CODE=1801
ดงคอน
0979437936
056448646
2510
26
6
type1
Y
07 สิงหาคม 2563 เวลา 10:53:16 น.
97
1801
สพป.ชัยนาท
เทพรัตน์
Theppharatschool
นางนริสรา ภู่เหล็ก
1018090105
18010110
090105
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 13 บ้านบ้านดงเทพรัตน์
ดงคอน
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
Theppharat.sc@gmail.com
Theppharatschool.ac.th
ดงคอน
056410846
-
15/05/2523
25
5
type2
Y
11 กันยายน 2563 เวลา 09:31:16 น.
98
1801
สพป.ชัยนาท
วัดอารีทวีวนาราม
watareetaveewanaram
นางนวรัตน์ ร้อยดาพันธุ์
1018090106
18010111
090106
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านหนองอีดุก
ดงคอน
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
areeschool@hotmail.co.th
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090106
ดงคอน
056010148
056010148
6 กรกฎาคม 2481
29
12
type1
Y
18 กันยายน 2563 เวลา 10:45:31 น.
99
1801
สพป.ชัยนาท
วัดหนองแขม
nongkhamschool
นายสุรินทร์ นามอยู่
1018090107
18010112
090107
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านบ้านหนองแขม
ดงคอน
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1018090107
ดงคอน
056554316
2482
31
13
type2
Y
22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 05:25:20 น.
100
1801
สพป.ชัยนาท
วัดโพธิ์งาม
watphongam
นายชยุต นามอยู่
1018090083
18010113
090083
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านดอนกำ
ดอนกำ
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
sontha1304@obecmial.obec.go.th
www.watphongamschool.ac.th
ดอนกำ
056484827
056484827
27/01/2462
30
13
type2
Y
13 กรกฎาคม 2563 เวลา 13:18:24 น.
101
1801
สพป.ชัยนาท
วัดสนามชัย
WatSanamchai School
นายเชิดชัย ช้ำเกตุ
1018090084
18010114
090084
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านหอมกระจุย
ดอนกำ
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
ดอนกำ
0982924398
-
30 มกราคม2467
37
17
type1
Y
12 สิงหาคม 2563 เวลา 19:12:44 น.
102
1801
สพป.ชัยนาท
วัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)
Watsangkharam(Pluemprachasongkhor)
นายเร่ง มีเผ่า
1018090093
18010115
090093
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านท่าระบาด
เที่ยงแท้
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
watsangkharamschool@gmail.com
เที่ยงแท้
056484562
20 สิงหาคม 2480
20
5
type1
Y
13 สิงหาคม 2563 เวลา 13:54:35 น.
103
1801
สพป.ชัยนาท
วัดมะเห-ยงคณ์(ประชาเนรมิต)
maheyyong school
นางสมใจ เพ็ชร์สุกใส
1018090094
18010116
090094
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านมะเห-ยงคณ์
เที่ยงแท้
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
maheyyong@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
เที่ยงแท้
-
2517
20
5
type1
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 10:19:29 น.
104
1801
สพป.ชัยนาท
วัดท่ากระแส
thakrasae
นางสาวฤทัยรัตน์ สุ่มเข็มทอง
1018090092
18010117
090092
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านบ้านท่ากระแส
เที่ยงแท้
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
tksaschool@gmail.com
http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1018090092
เทศบาลตำบลเที่ยงแท้
056484600
056484600
1กันยายน 2462
23
5
type1
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 10:19:06 น.
105
1801
สพป.ชัยนาท
วัดโพธิ์ทอง
Watphotong
นายศุภกร บางจั่น
1018090089
18010118
090089
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบางขุด
บางขุด
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
watpothong088@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090089
เทศบาลตำบลบางขุด
056944114
056944114
2441
30
10
type1
Y
08 กันยายน 2563 เวลา 15:05:44 น.
106
1801
สพป.ชัยนาท
วัดหัวเด่น
huadenschool
นายนิติ กองคูณ
1018090085
18010119
090085
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านหัวเด่น
บางขุด
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
huaden.school@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090085
บางขุด
-
17ตุลาคม 2500
30
17
type2
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 10:17:09 น.
107
1801
สพป.ชัยนาท
วัดโฆสิตาราม
kositarm
นายปราโมทย์ บุญเจิด
1018090086
18010120
090086
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 9 บ้านบ้านแค
บางขุด
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
kositarm_school@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090086
บางขุด
0818865885
21 มิถุนายน 2498
30
17
type2
Y
07 กันยายน 2563 เวลา 14:33:31 น.
108
1801
สพป.ชัยนาท
วัดหอระฆัง
wathorakhung
-
1018090109
18010121
090109
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านบ้านหอระฆัง
บางขุด
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
horakhungschool31805@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090109
ตำบลบางขุด
-
9 กรกฎาคม 2482
28
10
type1
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 10:18:34 น.
109
1801
สพป.ชัยนาท
วัดสกุณาราม(ประสิทธิ์ชัยประชาสรรค์)
Watsakunaram(Prasitchaiprachasan) School
นายกฤษฎา ศรีฉ่ำ
1018090087
18010122
090087
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านบ้านท่าสำโรง
บางขุด
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
SAKUNARAM@hotmail.com
บางขุด
0952533246
19 พฤษภาคม 2523
30
8
type2
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 10:18:24 น.
110
1801
สพป.ชัยนาท
วัดท่าสมอ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์258)
TASAMOE
นางราตรี ช้ำเกตุ
1018090088
18010123
090088
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านท่าสมอ
บางขุด
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
wathasamor258@gmail.com
-
บางขุด
0899604948
-
2462
25
6
type1
Y
07 สิงหาคม 2563 เวลา 15:05:14 น.
111
1801
สพป.ชัยนาท
วัดสระไม้แดง
sramaidang
นางศกุนตลา วิไลขำ
1018090099
18010124
090099
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 16 บ้านบ้านสระไม้แดง
แพรกศรีราชา
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
samaidangschool@gmail.com
แพรกศรีราชา
0838317104
4 กรกฎาคม 2482
23
6
type1
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:02:34 น.
112
1801
สพป.ชัยนาท
วัดกำแพง
watkamkheang
นางสมหมาย เทศขำ
1018090100
18010125
090100
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 15 บ้านบ้านวัดกำแพง
แพรกศรีราชา
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
kampheangsan@hotmail.co.th
202.143.169.114/kp/
สรรคบุรี
056437075
01/05/2476
28
8
type2
Y
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 07:50:33 น.
113
1801
สพป.ชัยนาท
วัดหัวตะพาน
WATHUATAPAN
นายนิรุต กลีบจันทร์
1018090108
18010126
090108
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 14 บ้านบ้านหัวตะพาน
แพรกศรีราชา
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
huathapan@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1018090108&page=info
แพรกศรีราชา
056437071
27 มิถุนายน 2483
28
8
type1
Y
24 สิงหาคม 2563 เวลา 09:59:17 น.
114
1801
สพป.ชัยนาท
วัดพระแก้ว
watprakaew
นายถวัลย์ น้ำจันทร์
1018090095
18010127
090095
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้าน056481390วัดพระแก้ว
แพรกศรีราชา
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
watpra999@hotmail.com
แพรกศรีราชา
0644277269
4 มิถุนายน 2460
20
2
type1
Y
25 ตุลาคม 2562 เวลา 19:30:47 น.
115
1801
สพป.ชัยนาท
อนุบาลสรรคบุรี
Kindergarten Sanburi School
นายประยูร เขียวอินทร์
1018090096
18010128
090096
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์ฯ สรรคบุรี1
หมู่ 8 บ้านบ้านหมู่ใหญ่
แพรกศรีราชา
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
rachadaporn.k@gmail.com
www.SANKHABURI.th
สรรคบุรี
056481325
056481329
2472
20
1/2
type2
Y
19 มิถุนายน 2562 เวลา 13:59:24 น.
116
1801
สพป.ชัยนาท
วัดใหม่สรรคบุรีวิทยา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์)
WATMAISANKHABURI
-
1018090097
18010129
090097
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์ประสานงานทางการศึกษาสรรคบุรี1
หมู่ 7 บ้านบ้านจีน
แพรกศรีราชา
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
phanida-th@hotmail.com
-
เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
0-5648-1498
0-5648-1498
28 มิถุนายน 2484
19
5
type1
Y
26 มิถุนายน 2562 เวลา 17:51:37 น.
117
1801
สพป.ชัยนาท
วัดโพธาราม
WATPOTHARAM
นางสุภาวดี พุ่มลำเจียก
1018090098
18010130
090098
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านบ้านช่อง
แพรกศรีราชา
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
watpotharam.112561@gmail.com
-
สรรคบุรี
056481326
2461
17
4
type1
Y
05 กันยายน 2563 เวลา 11:32:54 น.
118
1801
สพป.ชัยนาท
วัดพร้าว
wadprao
นายณรงค์ รอดแก้ว
1018090090
18010131
090090
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านวัดพร้าว
โพงาม
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
wadprao1@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1018090090&page=info
โพงาม
056484429
056484429
12 กันยายน 2468
35
15
type1
Y
17 สิงหาคม 2563 เวลา 14:32:44 น.
119
1801
สพป.ชัยนาท
วัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
Watbotratbamrung
นายปรีชา สุดมี
1018090091
18010132
090091
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านม่วงงาม
โพงาม
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
Meeklueab.wasana@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090091
โพงาม
0817596495
-
2500
25
9
type2
Y
18 สิงหาคม 2563 เวลา 14:43:21 น.
120
1801
สพป.ชัยนาท
วัดท่า
WATTA
นางสาวสาลิตา เรียนทัพ
1018090079
18010133
090079
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านบ้านวัดท่า
โพงาม
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
-
https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1018090079&page=info
โพงาม
0819790041
-
2487
38
19
type1
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 10:17:34 น.
121
1801
สพป.ชัยนาท
วัดธรรมิกาวาส
wattammikavas
นางกมลยุภา มีสุข
1018090080
18010134
090080
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 5 บ้านบ้านใหญ่
โพงาม
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
TWschool01@gmail.com
-
โพงาม
0655353295
14มิถุนายน2484
35
15
type1
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 21:22:10 น.
122
1801
สพป.ชัยนาท
วัดจั่นเจริญศรี
Watchanjarernsri
นางสาวกุลชรินทร์ หมื่นใจมั่น
1018090081
18010135
090081
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านใหม่
โพงาม
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
chanjarernsri@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/emis/editschooldata.php
เทศบาลตำบลโพงาม
-
-
29/11/2442
39
20
type1
Y
15 กันยายน 2563 เวลา 19:51:57 น.
123
1801
สพป.ชัยนาท
วัดบำเพ็ญบุญ
watbampenboon
นายสุภาพ พิมพ์แก้ว
1018090112
18010137
090112
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 8 บ้านท่ากร่าง
ห้วยกรด
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
bampenboon@gmail.com
www.bampenboon.ac.th
ห้วยกรด
056945139
056945139
1 เมษายน 2465
17
8.6
type2
Y
13 สิงหาคม 2563 เวลา 13:23:14 น.
124
1801
สพป.ชัยนาท
วัดจันทน์
watchan
นางวราภรณ์ นิพล
1018090114
18010138
090114
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบางยายอ้น
ห้วยกรด
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
phanida-th@hotmail.com
-
ห้วยกรด
0972259383
-
13 มิถุนายน 2483
19
7
type1
Y
15 สิงหาคม 2563 เวลา 21:47:59 น.
125
1801
สพป.ชัยนาท
วัดคลองงิ้ว
watklongngew
นางสาวอัญชนก เข็มจันทร์
1018090113
18010139
090113
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 2 บ้านคลองงิ้ว
ห้วยกรดพัฒนา
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
klongngew321@gmail.com
ห้วยกรดพัฒนา
056945321
056945321
4 ตุลาคม 2477
25
12
type1
Y
30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:23:17 น.
126
1801
สพป.ชัยนาท
วัดดอนโพธิ์ศรี
watdonphosi
นางธิดารัตน์ บู่ทอง
1018090111
18010140
090111
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านหัวโพธิ์
ห้วยกรดพัฒนา
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
donphosri2485@gmail.com
-
ห้วยกรดพัฒนา
0862085615
-
1 พฤศจิกายน 2485
20.7
11.6
type1
Y
10 สิงหาคม 2563 เวลา 13:22:23 น.
127
1801
สพป.ชัยนาท
ชุมชนวัดมาติการาม
Chumchonwatmatikaram
นางสอิ้ง มีเผ่า
1018090110
18010141
090110
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านท่ารี
ห้วยกรดพัฒนา
สรรคบุรี
ชัยนาท
17140
matikaram090@gmail.com
www.chmr.ac.th/
เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา
056438090
056438443
2465
18
8
type2
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 11:29:38 น.
128
1801
สพป.ชัยนาท
วัดราษฎร์ศรัทธาราม
Watradsattharam
นางสาววันทนา มหาสุภาพ
1018090161
18010142
090161
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านดอนกะพี้
เด่นใหญ่
หันคา
ชัยนาท
17130
watradsattaram@hotmail.com
เด่นใหญ่
056451505
056451505
2467
40
3
type2
Y
26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:25:56 น.
129
1801
สพป.ชัยนาท
วัดเด่นใหญ่
Watdenyai
นางสาวนวพรรษ พรมสละ
1018090163
18010143
090163
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านเด่นใหญ่
เด่นใหญ่
หันคา
ชัยนาท
17130
denyaischool@gmail.com
www.denyaischool.com
เด่นใหญ่
056946030
10102486
54
10
type1
Y
25 ตุลาคม 2562 เวลา 16:23:31 น.
130
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านสระแก้ว
bansagaew
นางสาวสุภาภรณ์ แสงภู่
1018090164
18010144
090164
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านสระแก้ว
เด่นใหญ่
หันคา
ชัยนาท
17130
bansrakaewschool63@gmail.com
data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=1018090164
เด่นใหญ่
0992747780
-
2508
50
12
type1
Y
01 กันยายน 2563 เวลา 14:39:53 น.
131
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านหนองแจง
Bannongjang School
นายสมชาย มาภรณ์
1018090147
18010145
090147
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
-
หมู่ 3 บ้านบ้านหนองแจง
เด่นใหญ่
หันคา
ชัยนาท
17130
อบต.เด่นใหญ่
0810422723
6 กรกฎาคม 2503
50
14
type2
Y
28 มิถุนายน 2561 เวลา 09:28:03 น.
132
1801
สพป.ชัยนาท
วัดประชุมธรรม(สัจจะญาณ)
Prachumtham
นายบุญธรรม มีผิว
1018090149
18010146
090149
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านทับนา
บ้านเชี่ยน
หันคา
ชัยนาท
17130
Prachumtham088@gmail.com
บ้านเชี่ยน
0817272562
-
19 ก.ค. 2463
45
5
type2
Y
17 สิงหาคม 2563 เวลา 11:58:59 น.
133
1801
สพป.ชัยนาท
วัดวิจิตรังสิตาราม
Watwijitrangsitaram School
นางสาวเมทินี มั่นนวล
1018090150
18010147
090150
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านห้วยซุง
บ้านเชี่ยน
หันคา
ชัยนาท
17130
ssssschoolwj@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090150
บ้านเชี่ยน
056406753
-
15/09/2481
50
8
type1
Y
06 กันยายน 2563 เวลา 21:19:11 น.
134
1801
สพป.ชัยนาท
ชุมชนวัดพิชัยนาวาส(รัฐราษฎร์ประดิษฐ์วิทยา)
Choomchoonwatpichainawat
นายดิเรก แดงงาม
1018090151
18010148
090151
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านบ้านเชี่ยน
บ้านเชี่ยน
หันคา
ชัยนาท
17130
watpicchainawatschool2536.gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090151
บ้านเชี่ยน
056406522
-
1 มิถุนายน 2459
40
3.5
type2
Y
29 สิงหาคม 2563 เวลา 14:42:17 น.
135
1801
สพป.ชัยนาท
วัดบ้านใหม่
Watbanmai
นางสาวแสงดาว ดำนิล
1018090152
18010149
090152
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านบ้านใหม่
บ้านเชี่ยน
หันคา
ชัยนาท
17130
watbanmai815@gmail.com
-
บ้านเชี่ยน
056451106
-
14/12/2464
44
2.5
type1
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 10:24:51 น.
136
1801
สพป.ชัยนาท
ไกรราษฎร์วิทยา
Kriratwittaya
นางสาวสิริกร ศรีเพชรภาภร
1018090153
18010150
090153
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านบ้านหนองทาระกู
บ้านเชี่ยน
หันคา
ชัยนาท
17130
https://www.facebook.com/Krailadwitthaya/?ref=settings
เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน
091-8424736
2496
48
10
type1
Y
17 ตุลาคม 2562 เวลา 11:53:28 น.
137
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านวังเดือนห้า
Banwangdernha
นางสาวศยามล สุขแจ่ม
1018090148
18010151
090148
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 13 บ้านบ้านวังเดือนห้า
ไพรนกยูง
หันคา
ชัยนาท
17130
thueanpwanchalerm@gmail.com
www.cnt.obec.go.th/eoffice49/report.php
ไพรนกยูง
0987950772
056415896
18 มิถุนายน 2518
75
30
type1
Y
25 ตุลาคม 2562 เวลา 14:18:24 น.
138
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านรางจิก
Rangjik
นายสุวิทย์ เชื้ออภัย
1018090143
18010152
090143
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านบ้านรางจิก
ไพรนกยูง
หันคา
ชัยนาท
17130
rangjik.hk02@gmail.com
ไพรนกยูง
0862045805
12 กรกฎาคม 2508
67
30
type1
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 14:36:16 น.
139
1801
สพป.ชัยนาท
วัดพรหมวิหาร
Watphomwiharn
นายจีระศักดิ์ ใจแสน
1018090144
18010153
090144
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านบ่อพระ
ไพรนกยูง
หันคา
ชัยนาท
17130
wpwhsc@gmail.com
ไพรนกยูง
0819715709
18 พฤศจิกายน 2490
58
21
type2
Y
17 สิงหาคม 2563 เวลา 09:17:15 น.
140
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านไพรนกยูง (วันชัยประชาสรรค์)
Banprainokyoong school
-
1018090145
18010154
090145
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านไพรนกยูง
ไพรนกยูง
หันคา
ชัยนาท
17130
parinokyoong2019@gmail.com
0
ไพรนกยูง
0835495495
0
18 สิงหาคม 2514
50
20
type2
Y
17 สิงหาคม 2563 เวลา 14:52:29 น.
141
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านหนองอ้ายสาม
bangnos-sam
นายสมพร ม่วงพันธ์
1018090146
18010155
090146
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านบ้านหนองอ้ายสาม
ไพรนกยูง
หันคา
ชัยนาท
17130
sakulna.nok@hotmail.co.th
อบต.ไพรนกยูง
056410966
056410966
2508
60
17
type2
Y
10 ตุลาคม 2562 เวลา 10:21:37 น.
142
1801
สพป.ชัยนาท
วัดคลองธรรม
watklongtum
นายประเสริฐ ชัยกิจไพบูลย์
1018090154
18010156
090154
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านคลองคต
วังไก่เถื่อน
หันคา
ชัยนาท
17130
watklongtumschool@gmail.com
-
วังไก่เถื่อน
-
-
9 มกราคม พ.ศ.2477
40
7
type1
Y
14 กันยายน 2563 เวลา 15:08:45 น.
143
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านดอนกะโดน
BANDONKADONE
นายชลธิศ พวงเงิน
1018090155
18010157
090155
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านดอนกะโดน
วังไก่เถื่อน
หันคา
ชัยนาท
17130
bandonkadone@gmail.com
วังไก่เถื่อน
089 2726313
15 ธันวาคม 2483
50
4
type1
Y
17 สิงหาคม 2563 เวลา 09:20:32 น.
144
1801
สพป.ชัยนาท
ท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
tabanlaung
นางเสาวภา ปานทองคำ
1018090156
18010158
090156
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 5 บ้านท่าบ้านหลวง(รัฐรังสรรค์วิทยา)
วังไก่เถื่อน
หันคา
ชัยนาท
17130
18010158@cnt.go.th
-
วังไก่เถื่อน
056451504
-
พ.ศ.2464
50
4
type1
Y
18 สิงหาคม 2563 เวลา 14:36:34 น.
145
1801
สพป.ชัยนาท
วัดวิจิตรรังสรรค์
Wat Wijitrangsan School
นางฉวีวรรณ คงแจ๋ว
1018090157
18010159
090157
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 7 บ้านบ้านควาย
วังไก่เถื่อน
หันคา
ชัยนาท
17130
vijitrangsan@hotmail.com
-
องค์การบริหารส่วนตำบลวังไก่เถื่อน
056410901
056410902
พ.ศ 2474
30
10
type1
Y
16 ตุลาคม 2562 เวลา 10:30:00 น.
146
1801
สพป.ชัยนาท
วัดสะตือสิงห์(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
STUSANG SCHOOL
นายจิรัฏฐ์ ฐิติมงคลธรรม
1018090158
18010160
090158
อนุบาล-ประถมศึกษา
หันคา 1
หมู่ 10 บ้านวัดสะตือสิงห์
วังไก่เถื่อน
หันคา
ชัยนาท
17130
วังไก่เถื่อน
0898566615
16 พฤศจิกายน 2503
28
5
type1
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:30:57 น.
147
1801
สพป.ชัยนาท
วัดถ้ำเข้
tumkea
นางบัวลอย ตระกูลอาชาไนย
1018090159
18010161
090159
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หันคา1
หมู่ 9 บ้านวัดถ้ำเข้
วังไก่เถื่อน
หันคา
ชัยนาท
17130
วังไก่เถื่อน
0926379559
15/06/2483
30
12
type1
Y
10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08:42:23 น.
148
1801
สพป.ชัยนาท
วัดวงเดือน
Watwongduen
-
1018090166
18010162
090166
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ้านวงเดือน
สามง่ามท่าโบสถ์
หันคา
ชัยนาท
17160
watwongduen.63@gmail.com
สามง่ามพัฒนา
056489113
056489113
ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2483
35
15
type1
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 16:13:27 น.
149
1801
สพป.ชัยนาท
วัดคลองเกษม
Watklongkasem
นายณรงค์ จุ้ยขาว
1018090168
18010163
090168
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านวังจิก
สามง่ามท่าโบสถ์
หันคา
ชัยนาท
17160
-
-
สามง่ามพัฒนา
056407361
-
9 กันยายน 2500
45
9
type1
Y
09 สิงหาคม 2563 เวลา 15:57:24 น.
150
1801
สพป.ชัยนาท
วัดท่าโบสถ์(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์343)
watthabot
นางปัญญ์มณฑ์ ศรีสิทธิหิรัญ
1018090169
18010164
090169
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพฟ.ชัยนาท
หมู่ 2 บ้านบ้านท่าโบสถ์
สามง่ามท่าโบสถ์
หันคา
ชัยนาท
17160
watthabot@gmail.com
http://school.obec.go.t
เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
056489114
-
1 เมษายน 2476
60
15
type2
Y
14 มิถุนายน 2562 เวลา 13:53:50 น.
151
1801
สพป.ชัยนาท
วัดศรีเจริญธรรม
srijarerntam
นายเอกภพ เกิดอ่ำ
1018090174
18010165
090174
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านดอนจันทร์
หนองแซง
หันคา
ชัยนาท
17160
wstm2558@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/index_view.php?School_ID=1018090174&page=info
หนองแซง
056489708
14072483
35
12
type1
Y
17 สิงหาคม 2563 เวลา 13:13:44 น.
152
1801
สพป.ชัยนาท
วัดอรัญญวาสี
watarunyawasri
นางเครือมาส อนันเทพา
1018090175
18010166
090175
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
สพป ชัยนาท
หมู่ 2 บ้านดอนไร่
หนองแซง
หันคา
ชัยนาท
17130
aranyawasri@thaimail.com
wataranyawa
หนองแซง
056415802
2493
45
15
type1
Y
18 มิถุนายน 2562 เวลา 09:05:25 น.
153
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านชัฏฝาง
Banchatfang
นายพิชัย นิยมรส
1018090176
18010167
090176
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 10 บ้านบ้านชัฏฝาง
หนองแซง
หันคา
ชัยนาท
17160
Banchatfang@hotmail.com
หนองแซง
0996120805
19 พฤษภาคม 2528
65
26
type2
Y
19 สิงหาคม 2562 เวลา 15:27:16 น.
154
1801
สพป.ชัยนาท
ดอนสีนวน(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์523
Donseenuae School
นายกิตน์บดี สุดมี
1018090177
18010168
090177
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านดอนสีนวน
หนองแซง
หันคา
ชัยนาท
17160
Donseenounschool@Gmail.com
-
หนองแซง
056948092
056948092
13 พฤษภาคม 2502
50
20
type2
Y
10 สิงหาคม 2563 เวลา 14:56:56 น.
155
1801
สพป.ชัยนาท
วัดหนองแซง
watnongzang
-
1018090178
18010169
090178
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านหนองแซง
หนองแซง
หันคา
ชัยนาท
17160
surat1600@yahoo.co.th
หนองแซง
056453404
2 สิงหาคม 2463
40
20
type1
Y
30 มิถุนายน 2560 เวลา 05:46:00 น.
156
1801
สพป.ชัยนาท
วัดสระดู่
watsradoo
นางมณฑา อ่อนสระ
1018090179
18010170
090179
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป ชัยนาท
หมู่ 6 บ้านสระดู่
หนองแซง
หันคา
ชัยนาท
17160
sradu2485@gmail.com
http://school.obac.go.th
หนองแซง
056415900
20 มิถุนายน 2548
40
18
type2
Y
02 กรกฎาคม 2562 เวลา 15:42:39 น.
157
1801
สพป.ชัยนาท
วัดทองนพคุณ
WattongNobphakum School
-
1018090173
18010171
090173
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านดอนชงโค
ห้วยงู
หันคา
ชัยนาท
17130
ห้วยงู
0817851197
16 พฤษภาคม 2481
30
30
type1
Y
07 สิงหาคม 2563 เวลา 11:01:26 น.
158
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านหมื่นเทพ
muenthep school
นายภาณุวัฒน์ เรืองศรี
1018090171
18010172
090171
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านหมื่นเทพ
ห้วยงู
หันคา
ชัยนาท
17160
10000thep@gtmail.com
http://school.obec.go.th/muenthep/
สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยงู
056457070
-
7 ตุลาคม 2507
35
20
type2
Y
22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 06:12:30 น.
159
1801
สพป.ชัยนาท
วัดท่าแก้ว
Watthakaew
นายพิทักษ์ ปานเจริญ
1018090172
18010173
090172
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 7 บ้านท่าแก้ว
ห้วยงู
หันคา
ชัยนาท
17160
-
school.obec.go.th/wattakhaew
ห้วยงู
0842355011
-
29 กุมภาพันธ์ 2463
27
25
type1
Y
13 สิงหาคม 2563 เวลา 11:10:12 น.
160
1801
สพป.ชัยนาท
ชุมชนคลองจันทน์
chumchonklongjan
นายอรรถสิทธิ์ รักโสภา
1018090170
18010174
090170
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านคลองจันทน์
ห้วยงู
หันคา
ชัยนาท
17160
Klongjan@hotmail.com
ห้วยงู
0631089942
2463
30
25
type2
Y
07 สิงหาคม 2563 เวลา 15:16:17 น.
161
1801
สพป.ชัยนาท
วัดโคกหมู
Watkhokmue School
นางสาวปรานอม พรหมอินทร์
1018090167
18010175
090167
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 9 บ้านโคกหมู
ห้วยงู
หันคา
ชัยนาท
17160
s140524@gmail.com
http:school.obec.go.th/
ห้วยงู
0810396019
พ.ศ.2466
28
28
type1
Y
11 สิงหาคม 2563 เวลา 12:32:18 น.
162
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านหนองต่อ
BANNONGTO
นายวิรัตน์ แสงสิมมา
1018090165
18010176
090165
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 6 บ้านบ้านหนองต่อ
หันคา
หันคา
ชัยนาท
17130
bannongtoschool@gmail.com
www.bannongtoschool.ac.th
หันคา
0882801529
-
28 ตุลาคม 2493
47
6
type2
Y
13 สิงหาคม 2563 เวลา 15:17:37 น.
163
1801
สพป.ชัยนาท
อนุบาลหันคา(วัดท่ากฤษณา-สุชัยประชาสรรค์)
Anubanhankha School
สิบเอกฐานวัฒน์ โชติจิรธนาศักดิ์
1018090162
18010177
090162
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหันคา
หันคา
หันคา
ชัยนาท
17130
anubanhankha@thaimail.c
http://www.GEOCITIES.CO
เทศบาลตำบลหันคา
056451439
056451506
2464
40
1
type3
Y
09 กันยายน 2563 เวลา 11:25:16 น.
164
1801
สพป.ชัยนาท
วัดสวนอัมพวัน
watsuanampavan
นางศรัณย์รัชต์ แสงศรี
1018090160
18010178
090160
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านบ้านพวก
หันคา
หันคา
ชัยนาท
17130
หันคา
056452355
056452355
2491
40
40
type1
Y
19 สิงหาคม 2563 เวลา 22:13:41 น.
165
1801
สพป.ชัยนาท
วัดศรีสโมสร
watsrisamosron
นางณฐพร ฉิมพาลี
1018090192
18010180
090192
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านกุดจอก
กุดจอก
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
watsri_samoson@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090192
อบต.กุดจอก
056466038
056466038
13 พฤษภาคม 2465
29
6
type2
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 10:18:16 น.
166
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านวังตะเคียน(ขยันการนาวีราษฎร์อุทิศ)
banwangtakien
นายจำนงค์ คลังสิน
1018090183
18010182
090183
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านบ้านวังตะเคียน
วังตะเคียน
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
วังตะเคียน
056010125
2489
56
12
type2
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 10:19:33 น.
167
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านวังหัวเรือ
BANWANGHOWRAE
นางนริศรา ฉลองรัตน์
1018090186
18010183
090186
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 2 บ้านบ้านวังหัวเรือ
วังตะเคียน
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
-
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090186
เทศบาลตำบลวังตะเคียน
056950084
-
05 มิถุนายน 2501
39
4.5
type1
Y
18 สิงหาคม 2563 เวลา 09:25:38 น.
168
1801
สพป.ชัยนาท
วัดวังน้ำขาว
Watwangnamkao
นายสุวิน สีดา
1018090180
18010184
090180
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านวังน้ำขาว
วังตะเคียน
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
วังตะเคียน
056010117
-
10 สิงหาคม 2476
40
6
type2
Y
01 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12:23:42 น.
169
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านหนองหวาย
Bangnongwai School
นางละออ คฤหปาน
1018090181
18010185
090181
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านบ้านหนองหวาย
วังตะเคียน
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
schoolbannongwai@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090181
วังตะเคียน
056440006
-
2499
42
7
type1
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 10:17:21 น.
170
1801
สพป.ชัยนาท
อนุบาลหนองมะโมง
ANUBANNONGMAMONG
นายธนกร สุมาลี
1018090182
18010186
090182
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 11 บ้านร่มโพธิ์ (บ่อลึก)
วังตะเคียน
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
anubannongmamong@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090182
056410639
31/05/2499
60
15
type1
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 10:17:55 น.
171
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านน้ำพุ
Bannumpuo
นายเกิดศักดิ์ ห่วงไธสงค์
1018090190
18010187
090190
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านน้ำพุ
สะพานหิน
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
kirdsak2@gmail.com
numpuo.ac.th
สะพานหิน
056415882
056413497
2512
60
25
type1
Y
29 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:46:25 น.
172
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านสะพานหิน(ประชาสามัคคี)
BANSAPHANHINSCHOOL
นายสุพจน์ วังบุญ
1018090191
18010188
090191
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 1 บ้านสะพานหิน
สะพานหิน
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
bansaphanhinschool@hotmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090191
สะพานหิน
056413611
056413611
01/10/2475
43
12
type2
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 12:55:31 น.
173
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านโพธิ์ทองชัยประสิทธิ์(จำลองราษฎร์อุปถัมภ์)
Ban Pothongchaiprasit
นางสาวกชพร วราห์รุนนท์
1018090194
18010190
090194
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 4 บ้านโพธิ์ทอง
สะพานหิน
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
bpt2553.gmail.com
http://school.obec.go.th
องค์การบริหารส่วนตำบลสะพานหิน
056448413
-
15 เมษายน 2510
53
20
type1
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 10:18:18 น.
174
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านหนองตะขบ
nongtakob
นางรุ่งระวี บุษบงค์
1018090184
18010192
090184
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 4 บ้านหนองตะขบ
หนองมะโมง
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
nongtakoba1@gmail.com
หนองมะโมง
3 กันยายน 2501
51
11
type2
Y
04 สิงหาคม 2563 เวลา 09:51:03 น.
175
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านดอนใหญ่
bandonyai
-
1018090185
18010193
090185
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 12 บ้านประชารัฐ
หนองมะโมง
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
donhyai2556@gmail.com
https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1018090185
หนองมะโมง
056448486
9/07/2494
38
3.5
type1
N
09 กันยายน 2563 เวลา 13:26:15 น.
176
1801
สพป.ชัยนาท
วัดเขาดิน(วันครู 2502)
WATKHAODIN SCHOOL
นายเกียรติศักดิ์ คำชมภู
1018090187
18010194
090187
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 1 บ้านหนองมะโมง
หนองมะโมง
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
khaodin2502school@gmail.com
www.facebook.com/544121648995402
หนองมะโมง
0882802027
3 มิุถุนายน 2468
42
3
type1
Y
10 สิงหาคม 2563 เวลา 08:44:39 น.
177
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านเขาเกล็ด
Bankaogled
นายไพโรจน์ ดีวัน
1018090188
18010195
090188
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 8 บ้านเขาเกล็ด
หนองมะโมง
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
bankaogledschool@gmail.com
เทศบาลตำบลหนองมะโมง
081-9717869
-
ตุลาคม 2516
56
18
type1
Y
07 สิงหาคม 2563 เวลา 11:11:00 น.
178
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านบ่อยายส้ม(แก้วประชาสรรค์)
Boryaisom
ดร.ชนาธิป เทียนวรรณ
1018090196
18010196
090196
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 3 บ้านบ่อยายส้ม
หนองมะโมง
หนองมะโมง
ชัยนาท
17120
Boryaisom@hotmail.com
www.schoolweb.in.th/boryaisom/
ตำบลหนองมะโมง
056010107
056010107
2 กันยายน 2483
41
8
type2
Y
16 สิงหาคม 2563 เวลา 10:17:06 น.
179
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านเก่า
Bankao School
นายสมศักดิ์ ฉ่ำคุ่ย
1018090203
18010197
090203
อนุบาล-ประถมศึกษา
ศูนย์ประสานงานเนินขาม
หมู่ 15 บ้านบ้านเก่า
กะบกเตี้ย
เนินขาม
ชัยนาท
17130
: bankao.school@gmail.com
http://www.cnt.obec.go.th/bo/
กะบกเตี้ย
056947545
-
29/11/2442
75
15
type1
Y
24 มิถุนายน 2562 เวลา 15:42:10 น.
180
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านทุ่งโพธิ์
Banthungpho
นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์สม
1018090204
18010198
090204
อนุบาล-ประถมศึกษา
-
หมู่ 6 บ้านหนองกระดาน
กะบกเตี้ย
เนินขาม
ชัยนาท
17130
กะบกเตี้ย
1 เมษายน 2506
65
20
type2
Y
20 มิถุนายน 2562 เวลา 13:34:04 น.
181
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านกะบกเตี้ย
bankaboktia
นางศิริวรรณ กลิ่นจันทร์
1018090207
18010199
090207
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 5 บ้านกะบกเตี้ย
กะบกเตี้ย
เนินขาม
ชัยนาท
17130
bankaboktiaschool@gmail.com
www.bktschool.ac.th/
อบต.กะบกเตี้ย
056945560
-
2517
70
20
type2
Y
20 พฤษภาคม 2563 เวลา 23:06:31 น.
182
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านเขาราวเทียนทอง(ประดิษฐ์ราษฎร์อุปถัมภ์)
Bankhorawteantong School
นายบุญลือ เชียงสิน
1018090200
18010201
090200
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 10 บ้านเขาราวเทียนทอง
เนินขาม
เนินขาม
ชัยนาท
17130
BKRT056449348@hotmail.com
เนินขาม
056449348
-
20/05/15
60
12
type2
Y
17 สิงหาคม 2563 เวลา 10:03:34 น.
183
1801
สพป.ชัยนาท
อนุบาลเนินขาม
ANUBARNNOENKHAM SCHOOL
นายกฤษณะ สุมาลี
1018090198
18010202
090198
อนุบาล-ประถมศึกษา
สพป.ชัยนาท
หมู่ 1 บ้านเนินขาม
เนินขาม
เนินขาม
ชัยนาท
17130
anubarnnoenkham@gmail.com
www.cnt.obec.go.th/annl/
เนินขาม
056946474
-
16 กันยายน 2463
46
4
type2
Y
25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:27:41 น.
184
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
Banwangkhorhai
นายประสพ สิงห์สม
1018090201
18010203
090201
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 3 บ้านวังคอไห
สุขเดือนห้า
เนินขาม
ชัยนาท
17130
banwangkhorhai@hotmail.com
www.wangkhorhai.ac.th
สุขเดือนห้า
056947180
056947180
28 ตุลาคม 2500
60
10
type2
Y
30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:34:22 น.
185
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านหนองยาง
Bannongyang
นายวิรัช พุ่มเข็ม
1018090205
18010204
090205
อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
หมู่ 2 บ้านหนองยาง
สุขเดือนห้า
เนินขาม
ชัยนาท
17130
bannongyangchainat@hotmail.com
สุขเดือนห้า
056407867
-
1 สิงหาคม 2482
65
8
type2
Y
04 กันยายน 2562 เวลา 16:13:32 น.
186
1801
สพป.ชัยนาท
บ้านสุขเดือนห้า
bansukduenha
นางสาววรรณฑนา ทองทอดทาน
1018090206
18010205
090206
อนุบาล-ประถมศึกษา
หมู่ 6 บ้านสุขเดือนห้า
สุขเดือนห้า
เนินขาม
ชัยนาท
17130
อบต.สุขเดือนห้า
056947058
พ.ศ.2506
60
10
type1
Y
28 ตุลาคม 2562 เวลา 12:17:45 น.