สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดชนะสงคราม
0
2 อนุบาลวัดปรินายก
0
3 พระตำหนักสวนกุหลาบ
0
4 ราชวินิต
0
5 ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
0
6 วัดพลับพลาชัย
0
7 วัดโสมนัส
0
8 ประถมนนทรี
0
9 วัดด่าน
0
10 มหาวีรานุวัตร
0
11 วัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก)
0
12 อนุบาลสามเสนฯ
0
13 ทุ่งมหาเมฆ
0
14 วัดเวตวันธรรมาวาส
0
15 สายน้ำทิพย์
0
16 ดาราคาม
0
17 พญาไท
0
18 อนุบาลพิบูลเวศม์
0
19 วัดอุทัยธาราม
0
20 พิบูลอุปถัมภ์
0
21 บางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร)
0
22 บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์)
0
23 วัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ)
0
24 ไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ
0
25 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย (กระจ่าง สิงหเสนี)
0
26 วัดประยุรวงศาวาส
0
27 วัดเจ้ามูล
0
28 วัดสังข์กระจาย (แจ่มวิชาสอน)
0
29 วัดหงส์รัตนาราม
0
30 ประถมทวีธาภิเศก
0
31 วัดช่างเหล็ก
0
32 วัดอมรินทราราม
0
33 โฆสิตสโมสร
0
34 ราชวินิตประถมบางแค
0
35 วัดนาคปรก
0
36 วัดหนัง
0
37 อนุบาลวัดนางนอง
0

1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 37 แห่ง
 
1