สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ปาโมกข์วิทยาภูมิ
0
2 แสวงหาวิทยาคม
0
3 วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ)
0
4 อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
0
5 ราชสถิตย์วิทยา
0
6 บางเสด็จวิทยาคม
0
7 โพธิ์ทองพิทยาคม
0
8 วิเศษชัยชาญวิทยาคม
1
9 ไผ่วงวิทยา
0
10 สตรีอ่างทอง
0
11 โยธินบูรณะ อ่างทอง
0
12 โพธิ์ทอง(จินดามณี)
0
13 ริ้วหว้าวิทยาคม
0
14 สามโก้วิทยาคม
0
15 โคกสำโรงวิทยา
0
16 พิบูลวิทยาลัย
0
17 โคกกะเทียมวิทยาลัย
0
18 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี
0
19 ดงตาลวิทยา
0
20 พระนารายณ์
0
21 บ้านข่อยวิทยา
0
22 โคกตูมวิทยา
0
23 ท่าวุ้งวิทยาคาร
0
24 บ้านเบิกวิทยาคม
0
25 บ้านหมี่วิทยา
0
26 ปิยะบุตร์
0
27 บ้านชีวิทยา
0
28 พัฒนานิคม
0
29 ชัยบาดาลวิทยา
0
30 โคกสลุงวิทยา
0
31 ชัยบาดาลพิทยาคม
0
32 ขุนรามวิทยา
0
33 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
0
34 ท่าหลวงวิทยาคม
0
35 สระโบสถ์วิทยาคาร
0
36 โคกเจริญวิทยา
0
37 ยางรากวิทยา
7
38 ลำสนธิวิทยา
0
39 หนองม่วงวิทยา
0
40 ท่าช้างวิทยาคาร
0
41 หัวไผ่วิทยาคม
0
42 บางระจันวิทยา
0
43 ค่ายบางระจันวิทยาคม
0
44 พรหมบุรีรัชดาภิเษก
0
45 อินทร์บุรี
0
46 สิงห์บุรี
0
47 ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา
0
48 บ้านแป้งวิทยา
0
49 ทองเอนวิทยา
0
50 สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์)
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 64 แห่ง
 
1 2 Next