สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 สมุทรสาครวิทยาลัย
0
2 สมุทรสาครบูรณะ
0
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
0
4 พันท้ายนรสิงห์วิทยา
0
5 สมุทรสาครวุฒิชัย
0
6 กระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)
0
7 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์
0
8 กุศลวิทยา
0
9 วัดธรรมจริยาภิรมย์
0
10 หลักสองส่งเสริมวิทยา
0
11 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์
0
12 ศรัทธาสมุทร
0
13 ถาวรานุกูล
0
14 ท้ายหาด
0
15 เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย
0
16 สกลวิสุทธิ
0
17 อัมพวันวิทยาลัย
0
18 วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์)
0
19 เทพสุวรรณชาญวิทยา
0
20 วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์
0
21 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี
0
22 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี
0
23 บางจานวิทยา
0
24 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์)
0
25 คงคาราม
0
26 ดอนยางวิทยา
0
27 โยธินบูรณะ เพชรบุรี
1
28 เขาย้อยวิทยา
0
29 หนองหญ้าปล้องวิทยา
0
30 วชิรธรรมโศภิต
0
31 บางตะบูนวิทยา
0
32 บ้านแหลมวิทยา
0
33 โตนดหลวงวิทยา
0
34 ห้วยทรายประชาสรรค์
0
35 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี
0
36 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
0
37 หนองจอกวิทยา
0
38 หนองชุมแสงวิทยา
0
39 ท่ายางวิทยา
0
40 บ้านลาดวิทยา
0
41 แก่งกระจานวิทยา
0
42 ป่าเด็งวิทยา
0
43 ประจวบวิทยาลัย
0
44 อ่าวน้อยวิทยานิคม
0
45 หว้ากอวิทยาลัย
0
46 ทับสะแกวิทยา
0
47 ห้วยยางวิทยา
0
48 บางสะพานวิทยา
0
49 ธงชัยวิทยา
0
50 ชัยเกษมวิทยา
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 60 แห่ง
 
1 2 Next