สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 เบญจมราชูทิศ
0
2 กัลยาณีศรีธรรมราช
0
3 ปากพูน
7
4 เมืองนครศรีธรรมราช
0
5 โยธินบำรุง
0
6 ตรีนิมิตรวิทยา
0
7 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ
0
8 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
0
9 สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช
0
10 ขุนทะเลวิทยาคม
0
11 เฉลิมราชประชาอุทิศ
0
12 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้
0
13 พระพรหมพิทยานุสรณ์
0
14 ทางพูนวิทยาคาร
0
15 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ นครศรีธรรมราช
0
16 ฉวางรัชดาภิเษก
7
17 ละอายพิทยานุสรณ์
0
18 พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ
0
19 นางเอื้อยวิทยา
0
20 ทุ่งสง
0
21 สตรีทุ่งสง
0
22 ทุ่งสงวิทยา
0
23 ทุ่งสงสหประชาสรรค์
11
24 ก้างปลาวิทยาคม
0
25 นาบอน
0
26 ทุ่งใหญ่วิทยาคม
0
27 กรุงหยันวิทยาคาร
0
28 ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก
0
29 เสม็ดจวนวิทยาคม
0
30 ทุ่งสังพิทยาคม
0
31 บางขันวิทยา
0
32 วังหินวิทยาคม
0
33 ประสาธน์ราษฎร์บำรุง
0
34 ช้างกลางประชานุกูล
0
35 เชียรใหญ่
0
36 วิเชียรประชาสรรค์
0
37 เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา
0
38 ธัญญาวดีศึกษา
0
39 ชะอวด
0
40 ชะอวดวิทยาคาร
0
41 เกาะขันธ์ประชาภิบาล
0
42 ขอนหาดประชาสรรค์
0
43 ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา
0
44 ปากพนัง
0
45 โศภนคณาภรณ์
0
46 อินทร์ธานีวิทยาคม
0
47 สตรีปากพนัง
0
48 ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
0
49 คีรีราษฎร์พัฒนา
0
50 ควนเกยสุทธิวิทยา
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 98 แห่ง
 
1 2 Next