สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 เกาะยาววิทยา
0
2 กะปงพิทยาคม
0
3 ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม
0
4 คลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์
0
5 ทุ่งโพธิ์วิทยา
0
6 ดีบุกพังงาวิทยายน
0
7 ตะกั่วป่า(เสนานุกูล)
0
8 สตรีพังงา
0
9 ตะกั่วป่าคีรีเขต
0
10 คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม
0
11 ทับปุดวิทยา
0
12 ท้ายเหมืองวิทยา
0
13 ทุ่งมะพร้าววิทยา
0
14 ภูเก็ตวิทยาลัย
0
15 สตรีภูเก็ต
0
16 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
0
17 กะทู้วิทยา
0
18 เมืองถลาง
0
19 เชิงทะเลวิทยาคม
0
20 วีรสตรีอนุสรณ์
0
21 พิชัยรัตนาคาร
0
22 สตรีระนอง
0
23 ละอุ่นวิทยาคาร
0
24 กะเปอร์วิทยา
0
25 กระบุรีวิทยา
0
26 ปากจั่นวิทยา
0
27 สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์
0

1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 27 แห่ง
 
1