สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 เบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี
0
2 เดชะปัตตนยานุกูล
0
3 ท่าข้ามวิทยาคาร
0
4 วุฒิชัยวิทยา
0
5 สายบุรี(แจ้งประชาคาร)
0
6 ไม้แก่นกิตติวิทย์
0
7 สุวรรณไพบูลย์
0
8 วังกะพ้อพิทยาคม
0
9 ราชมุนีรังสฤษฏ์
0
10 โพธิ์คีรีราชศึกษา
0
11 ปทุมคงคาอนุสรณ์
0
12 ยาบีบรรณวิทย์
0
13 ศิริราษฏร์สามัคคี
0
14 ทุ่งยางแดงพิทยาคม
0
15 ประตูโพธิ์วิทยา
0
16 สะนอพิทยาคม
0
17 แม่ลานวิทยา
0
18 คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
0
19 รามันห์ศิริวิทย์
0
20 คณะราษฎรบำรุง ๒
0
21 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา
0
22 สตรียะลา
0
23 เบตง วีระราษฎร์ประสาน
0
24 จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์
0
25 บันนังสตาวิทยา
0
26 ธารโตวัฑฒนวิทย์
0
27 ยะหาศิรยานุกูล
0
28 กาบังพิทยาคม
0
29 นิคมพัฒนวิทย์
0
30 นราธิวาส
0
31 นราสิกขาลัย
0
32 เฉลิมพระเกียรติ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ บางปอ
0
33 บาเจาะ
0
34 ร่มเกล้า
0
35 ตันหยงมัส
0
36 รือเสาะชนูปถัมภ์
0
37 เรียงราษฏร์อุปถัมภ์
0
38 ศรีวารินทร์
0
39 ตากใบ
0
40 เวียงสุวรรณวิทยาคม
0
41 สุคิรินวิทยา
0
42 สุไหงโกลก
0
43 ธัญธารวิทยา
0
44 มัธยมสุไหงปาดี
0
45 สวนพระยาวิทยา
0
46 บูกิตประชาอุปถัมภ์
0

1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 46 แห่ง
 
1