สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 หนองบัวพิทยาคาร
1
2 บ้านขามพิทยาคม
8
3 หนองสวรรค์วิทยาคาร
8
4 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
10
5 โนนสังวิทยาคาร
8
6 โนนเมืองวิทยาคาร
8
7 กุดดู่พิทยาคม
7
8 หนองเรือพิทยาคม
7
9 ยางหล่อวิทยาคาร
0
10 กุงแก้ววิทยาคาร
8
11 นากอกวิทยาคาร
9
12 กุดสะเทียนวิทยาคาร
7
13 ศรีบุญเรืองวิทยาคาร
8
14 สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์
7
15 นาวังศึกษาวิช
8
16 คำแสนวิทยาสรรค์
8
17 ดงมะไฟวิทยาคม
14
18 นาแกวิทยา
0
19 กุดดินจี่พิทยาคม
7
20 ฝั่งแดงวิทยาสรรค์
0
21 ภูซางใหญ่วิทยาคม
8
22 เลยพิทยาคม
8
23 เลยอนุกูลวิทยา
7
24 นาอ้อวิทยา
7
25 น้ำสวยพิทยาสรรพ์
8
26 นาด้วงวิทยา
8
27 เชียงคาน
7
28 เขาแก้ววิทยาสรรพ์
7
29 ธาตุพิทยาคม
10
30 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย
0
31 ปากชมวิทยา
7
32 เชียงกลมวิทยา
7
33 คอนสาวิทยา
8
34 วังโพนงามวิทยา
7
35 พระแก้วอาสาวิทยา
0
36 ศรีสองรักษ์วิทยา
8
37 นาแห้ววิทยา
8
38 ภูเรือวิทยา
8
39 ท่าลี่วิทยา
8
40 ศรีสงครามวิทยา
8
41 ภูกระดึงวิทยาคม
7
42 ภูหลวงวิทยา
9
43 สันติวิทยาสรรพ์
9
44 เอราวัณวิทยาคม
8
45 ผาอินทร์แปลงวิทยา
8
46 วังทรายขาววิทยา
7
47 ผาสามยอดวิทยาคม
6
48 เขาหลวงวิทยา
7
49 เซไลวิทยาคม
8
50 ผาน้อยวิทยาคม
4

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 52 แห่ง
 
1 2 Next