สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บุรีรัมย์พิทยาคม
0
2 ภัทรบพิตร
1
3 บัวหลวงวิทยาคม
0
4 พระครูพิทยาคม
0
5 สองห้องพิทยาคม
0
6 กนกศิลป์พิทยาคม
0
7 สวายจีกพิทยาคม
0
8 หนองตาดพิทยาคม
0
9 กลันทาพิทยาคม
0
10 ธารทองพิทยาคม
8
11 ลำปลายมาศ
8
12 ตลาดโพธิ์พิทยาคม
0
13 จตุราษฏร์พิทยาคม
8
14 เมืองแฝกพิทยาคม
0
15 ทะเมนชัยพิทยาคม
0
16 ชำนิพิทยาคม
0
17 รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
0
18 กระสังพิทยาคม
0
19 ลำดวนพิทยาคม
0
20 ชุมแสงพิทยาคม
1
21 สูงเนินพิทยาคม
0
22 ประโคนชัยพิทยาคม
0
23 บ้านบุวิทยาสรรค์
0
24 ไพศาลพิทยาคม
0
25 เมืองตลุงพิทยาสรรพ์
0
26 แสลงโทนพิทยาคม
0
27 บ้านกรวดวิทยาคาร
0
28 โนนเจริญพิทยาคม
0
29 พลับพลาชัยพิทยาคม
0
30 ห้วยราชพิทยาคม
0
31 นางรอง
0
32 สิงหวิทยาคม
0
33 นางรองพิทยาคม
8
34 ทุ่งแสงทองพิทยาคม
0
35 พิมพ์รัฐประชาสรรค์
0
36 เหลืองพนาวิทยาคม
0
37 ถนนหักพิทยาคม
0
38 หนองกี่พิทยาคม
1
39 เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม
0
40 ร่วมจิตต์วิทยา
0
41 ละหานทรายวิทยา
0
42 ตาจงพิทยาสรรค์
0
43 ละหานทรายรัชดาภิเษก
0
44 ไทยเจริญวิทยา
0
45 ปะคำพิทยาคม
0
46 หนองหงส์พิทยาคม
0
47 ห้วยหินพิทยาคม
0
48 โนนสุวรรณพิทยาคม
0
49 สามัคคีพิทยาคม
0
50 ร่มเกล้า บุรีรัมย์
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 66 แห่ง
 
1 2 Next