สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านแป้นพิทยาคม
0
2 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
0
3 แม่ทาวิทยาคม
0
4 ป่าซาง
0
5 ป่าตาลบ้านธิพิทยา
0
6 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
0
7 ทาขุมเงินวิทยาคาร
8
8 อุโมงค์วิทยาคม
0
9 น้ำดิบวิทยาคม
8
10 วชิรป่าซาง
0
11 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง
0
12 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา
0
13 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม
0
14 แม่ตืนวิทยา
0
15 เวียงเจดีย์วิทยา
0
16 กิ่วลมวิทยา
0
17 โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก
0
18 เมืองมายวิทยา
0
19 บุญวาทย์วิทยาลัย
0
20 แม่เมาะวิทยา
0
21 ลำปางกัลยาณี
0
22 สบจางวิทยา
0
23 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร
0
24 เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
0
25 ประชาราชวิทยา
0
26 ประชารัฐธรรมคุณ
0
27 ห้างฉัตรวิทยา
0
28 แม่สันวิทยา
0
29 เวียงตาลพิทยาคม
0
30 แม่ทะวิทยา
0
31 สบปราบพิทยาคม
0
32 เกาะคาวิทยาคม
8
33 เสริมงามวิทยาคม
0
34 แม่พริกวิทยา
12
35 แม่ทะประชาสามัคคี
8
36 ไหล่หินวิทยา
0
37 เวียงมอกวิทยา
0
38 แม่ทะพัฒนศึกษา
1
39 เถินวิทยา
0
40 เมืองปานวิทยา
0
41 วังเหนือวิทยา
0
42 ทุ่งกว๋าววิทยาคม
0
43 เมืองปานพัฒนวิทย์
0
44 ทุ่งอุดมวิทยา
0
45 แจ้ห่มวิทยา
0

1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 45 แห่ง
 
1