สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 37
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 นารีรัตน์จังหวัดแพร่
0
2 พิริยาลัยจังหวัดแพร่
0
3 เมืองแพร่
0
4 ถิ่นโอภาสวิทยา
0
5 ท่าข้ามวิทยาคม
0
6 ห้วยม้าวิทยาคม
0
7 ร้องกวางอนุสรณ์
0
8 สองพิทยาคม
0
9 เวียงเทพวิทยา
0
10 ม่วงไข่พิทยาคม
0
11 ลองวิทยา
0
12 สูงเม่นชนูปถัมภ์
0
13 บ้านกาศประชานุเคราะห์
0
14 วิไลเกียรติอุปถัมภ์
7
15 วังชิ้นวิทยา
0
16 สรอยเสรีวิทยา
7
17 ศรีสวัสดิ์วิทยาคาร
0
18 สตรีศรีน่าน
0
19 บ่อสวกวิทยาคาร
0
20 น่านประชาอุทิศ
0
21 แม่จริม
0
22 บ้านหลวง
0
23 นาน้อย
0
24 สา
0
25 สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก
0
26 สารทิศพิทยาคม
0
27 นาหมื่นพิทยาคม
0
28 เมืองลีประชาสามัคคี
0
29 สันติสุขพิทยาคม
2
30 น่านนคร
0
31 ศรีนครน่าน
0
32 นันทบุรีวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์
0
33 ปัว
0
34 ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์
0
35 เมืองแงง
0
36 มัธยมป่ากลาง
0
37 ท่าวังผาพิทยาคม
0
38 สารธรรมวิทยาคาร
0
39 หนองบัวพิทยาคม
0
40 เมืองยมวิทยาคาร
0
41 ทุ่งช้าง
0
42 เชียงกลางประชาพัฒนา
0
43 พระธาตุพิทยาคม
0
44 บ่อเกลือ
0
45 ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก
7
46 มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ
0

1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 46 แห่ง
 
1