สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ตากพิทยาคม
0
2 ผดุงปัญญา
0
3 วังหินกิตติวิทยาคม
0
4 ถนอมราษฏร์บำรุง
7
5 วังประจบวิทยาคม
0
6 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร)
0
7 ทุ่งฟ้าวิทยาคม
0
8 สามเงาวิทยาคม
7
9 ยกกระบัตรวิทยาคม
0
10 นาโบสถ์พิทยาคม
7
11 วังเจ้าวิทยาคม
0
12 แม่ระมาดวิทยาคม
0
13 แม่จะเราวิทยาคม
8
14 ท่าสองยางวิทยาคม
7
15 สรรพวิทยาคม
0
16 แม่ปะวิทยาคม
7
17 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม
0
18 แม่กุวิทยาคม
9
19 พบพระวิทยาคม
0
20 อุ้มผางวิทยาคม
0
21 โมโกรวิทยาคม
0
22 สุโขทัยวิทยาคม
0
23 บ้านด่านลานหอยวิทยา
0
24 คีรีมาศพิทยาคม
0
25 กงไกรลาศวิทยา
0
26 ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
2
27 หนองตูมวิทยา
8
28 บ้านสวนวิทยาคม
0
29 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
8
30 ยางซ้ายพิทยาคม
1
31 ลิไทพิทยาคม
0
32 อุดมดรุณี
0
33 บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม
0
34 เมืองเชลียง
0
35 ศรีสำโรงชนูปถัมภ์
0
36 สวรรค์อนันต์วิทยา
7
37 หนองปลาหมอวิทยาคม
7
38 บ้านไร่พิทยาคม
0
39 วังทองวิทยา
0
40 หนองกลับวิทยาคม
8
41 บ้านแก่งวิทยา
0
42 เมืองด้งวิทยา
6
43 ขุนไกรพิทยาคม
0
44 สวรรค์อนันต์วิทยา 2
0
45 ท่าชัยวิทยา
7
46 ศรีนคร
7
47 ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์
0
48 ชัยมงคลพิทยา
7

1
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 48 แห่ง
 
1