สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 นครสวรรค์
0
2 สตรีนครสวรรค์
0
3 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา
0
4 พระบางวิทยา
0
5 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม
0
6 บึงบอระเพ็ดวิทยา
0
7 โกรกพระ
0
8 ทับกฤชพัฒนา
0
9 ชุมแสงชนูทิศ
0
10 เก้าเลี้ยววิทยา
0
11 หัวดงราชพรหมาภรณ์
0
12 พยุหะพิทยาคม
0
13 เขาทองพิทยาคม
0
14 เขากะลาวิทยาคม
0
15 บรรพตพิสัยพิทยาคม
0
16 หนองกรดพิทยาคม
8
17 รัฐราษฎร์อนุสรณ์
0
18 วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม
0
19 เทพศาลาประชาสรรค์
8
20 ลาดยาววิทยาคม
0
21 แม่วงก์พิทยาคม
0
22 ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร
0
23 หนองบัว
0
24 วังบ่อวิทยา
0
25 ตาคลีประชาสรรค์
0
26 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์
0
27 หนองโพพิทยา
8
28 ทหารอากาศอนุสรณ์
0
29 ลาดทิพรสพิทยาคม
0
30 ช่องแคพิทยาคม
8
31 ท่าตะโกพิทยาคม
0
32 พนมรอกวิทยา
0
33 ไพศาลีพิทยา
0
34 ตะคร้อพิทยา
0
35 วังข่อยพิทยา
0
36 ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
0
37 อุดมธัญญาประชานุเคราะห์
0
38 ทัพทันอนุสรณ์
0
39 สว่างอารมณ์วิทยาคม
8
40 หนองฉางวิทยา
0
41 อุทัยวิทยาคม
0
42 หนองเต่าวิทยา
0
43 ตลุกดู่วิทยาคม
0
44 บ่อยางวิทยา
0
45 บ้านทุ่งนาวิทยา
8
46 พุทธมงคลวิทยา
0
47 ทุ่งโพวิทยา
0
48 หนองขาหย่างวิทยา
0
49 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี
1
50 บ้านไร่วิทยา
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 58 แห่ง
 
1 2 Next