สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
0
2 วัดสระบัว
0
3 วัดมูลจินดาราม
8
4 วัดเขียนเขต
1
5 วัดขุมแก้ว
0
6 วัดแสงสรรค์
0
7 ทองพูลอุทิศ
0
8 ชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร
0
9 ธัญญสิทธิศิลป์
0
10 วัดนาบุญ
1
11 วัดอัยยิการาม
8
12 วัดนพรัตนาราม
0
13 แสนชื่นปานนุกูล
8
14 คลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์)
0
15 วัดจตุพิธวราวาส
0
16 วัดราษฎรบํารุง
0
17 วัดเจริญบุญ
0
18 วัดจุฬาจินดาราม
0
19 หิรัญพงษ์อนุสรณ์
0
20 วัดศรีคัคณางค์
0
21 วัดสุขบุญฑริการาม
0
22 วัดสอนดีศรีเจริญ
0
23 วัดพวงแก้ว
3
24 นิกรราษฎร์บํารุงวิทย์
0
25 วัดศรีสโมสร
8
26 ศาลาลอย
0
27 ชุมชนบึงบา
8
28 วัดแสงมณี
0
29 วัดปทุมนายก
8
30 อยู่ประชานุเคราะห์
8
31 แสนจําหน่ายวิทยา
0
32 วัดธรรมราษฏร์เจริญผล
0
33 คลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง)
0
34 นิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ)
0
35 ราษฎร์สงเคราะห์วิทยา
0
36 ชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์
0
37 วัดโปรยฝน
0
38 วัดลาดสนุ่น
8
39 วัดโพสพผลเจริญ
0
40 วัดประยูรธรรมาราม
0
41 วัดโสภณาราม
0
42 รวมราษฎร์สามัคคี
0
43 ร่วมจิตประสาท
0
44 ร่วมใจประสิทธิ์
0
45 ชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม
0
46 สหราษฎร์บํารุง
0
47 วัดแจ้งลําหิน
1
48 วัดประชุมราษฏร์
0
49 วัดเกตุประภา
1
50 วัดสุวรรณ
0

1 2 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 67 แห่ง
 
1 2 Next