สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดตะกาง
0
2 คลองขวาง
0
3 บ้านทุ่งไก่ดัก
0
4 วัดวรุณดิตถาราม
0
5 ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์)
0
6 วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์)
0
7 บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์)
0
8 บ้านไร่ป่า
0
9 อนุบาลตราด
0
10 อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)
0
11 บ้านท่าประดู่
1
12 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์)
1
13 บ้านเนินตาแมว
0
14 บ้านสวนใน
0
15 วัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์)มิตรภาพที่100
0
16 วัดวัง(กิ่ม - บุญอยู่ อุทิศ)
0
17 วัดแหลมหิน
0
18 วัดหนองคันทรง
0
19 วัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์)
0
20 วัดสุวรรณมงคล
0
21 วัดไทรทอง
0
22 บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว
0
23 วัดห้วงน้ำขาว
0
24 บ้านเปร็ดใน
0
25 บ้านฉางเกลือ (รักเมืองไทย 3)
1
26 บ้านบางปรง
0
27 วัดคลองขุด
0
28 วัดบางปรือ
0
29 วัดแหลมกลัด
0
30 บ้านคลองประทุน
0
31 วัดสะพานหิน
0
32 วัดอ่าวใหญ่
0
33 บ้านแหลมพร้าว
0
34 ชุมชนวัดอ่าวช่อ
0
35 อนุบาลวัดคลองใหญ่
0
36 บ้านคลองจาก
0
37 บ้านเนินตาล
0
38 บ้านตาหนึก
0
39 บ้านคลองมะนาว
0
40 บ้านไม้รูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค์)
0
41 บ้านหนองม่วง
0
42 วัดห้วงโสม
0
43 บ้านโขดทราย
0
44 บ้านคลองมะขาม
0
45 บ้านหาดเล็ก
0
46 ชุมชนบ้านเขาสมิง
0
47 บ้านดงกลาง (ธนาคารกรุงเทพ ๓๑)
0
48 วัดสลัก
0
49 บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์)
0
50 บ้านอ่างกะป่อง
2

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 106 แห่ง
 
1 2 3 Next