สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก
8
2 วัดโคกป่าแพง
8
3 บ้านหนองช้างลง
8
4 บ้านชำโสม
0
5 บ้านนางเลง
8
6 วัดปากแพรก
0
7 วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์)
0
8 บ้านโปร่งสะเดา
0
9 บ้านเขาไม้แก้ว
0
10 บ้านคลองตามั่น
0
11 บ้านคลองเจ้าแรง
0
12 บ้านนาคลองกลาง
8
13 บ้านหนองประดู่
0
14 บ้านหนองหัวช้าง
0
15 บ้านโนนสะอาด
0
16 บ้านหนองบัว
0
17 วัดศรีสุวรรณาราม
0
18 วัดตันทาราม
0
19 บ้านหนองอนามัย
0
20 วัดเนาวรัตนาราม
0
21 บ้านท่าอุดม
0
22 บ้านหนองมันปลา
0
23 วัดศรีสวัสดิ์
0
24 บ้านหนองไผ่ล้อม
0
25 บ้านหนองโดน
0
26 วัดปากน้ำ
1
27 บ่อทองวิทยา
0
28 โรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์
0
29 บ้านบุเสี้ยว
0
30 บ้านพระปรง
0
31 วัดวัฒนารังษี
0
32 บ้านหนองนาใน
0
33 บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ)
0
34 อนุบาลกบินทร์บุรี
0
35 บรรหารวิทยา
0
36 บ้านไผ่
8
37 วัดราษฎร์รังษี
0
38 บ้านโคกหอม
8
39 บ้านโคกสว่าง
0
40 บ้านโนนหัวบึง
0
41 บ้านหนองปรือ
0
42 บ้านตรอกปลาไหล
0
43 บ้านซ่ง
0
44 วัดย่านรี
0
45 บ้านเขาด้วน
0
46 ชุมชนบ้านเขาลูกช้าง
0
47 บ้านโคกกระท้อน
1
48 ไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน)
0
49 บ้านหนองตลาด
0
50 บ้านคลองร่วม
1

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 113 แห่ง
 
1 2 3 Next