สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 วัดกุดตะเคียน
0
2 วัดวังทิพย์พันธาราม
0
3 วัดเกาะกระชาย
0
4 วัดสมบูรณ์สามัคคี(ปากช่องประชานุกูล)
0
5 วัดหนองทองทราย
0
6 วัดคลองโพธิ์
0
7 วัดสันติวัฒนาราม
0
8 บ้านคลอง 3 วิทยา(ประชาสามัคคี)
0
9 บ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา)
0
10 วัดดอนยอ
0
11 บ้านชวดบัว
0
12 วัดท่าช้าง(แสงปัญญาวิทยาคาร)
0
13 ชลนายกสงเคราะห์
0
14 วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร)
0
15 วัดโบสถ์การ้อง
0
16 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)
0
17 วัดท่าทราย
0
18 อนุบาลนครนายก
0
19 วัดวังไทร
0
20 วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล)
0
21 วัดวังตูม
0
22 วัดโคกลำดวน
0
23 วัดวังปลาจีด
0
24 วัดเอี่ยมประดิษฐ์
0
25 วัดธรรมปัญญา
0
26 วัดสุตธรรมาราม
0
27 วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม
0
28 วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร)
0
29 วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8
0
30 วัดสันตยาราม
0
31 ชุมชนบ้านคลองเหมือง
0
32 บ้านดอนเจริญ
0
33 วัดบางปรัง
0
34 บ้านกำแพงเศียร
0
35 วัดบางหอย
0
36 วัดศรีจุฬา
0
37 วัดคีรีวัน
0
38 วัดสบกเขียว
1
39 ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา)
1
40 วัดพราหมณี
0
41 สาริกา
0
42 วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์)
0
43 หัวเขาแก้ว
0
44 วังดอกไม้
0
45 บ้านดงวิทยาคาร
0
46 วัดหุบเมย
0
47 วัดวังยายฉิม
0
48 วัดท่าด่าน
0
49 วัดท่าชัย
0
50 วันครู 2504
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 132 แห่ง
 
1 2 3 Next