สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านโกรกสำโรง
0
2 บ้านไชยวาล
0
3 บ้านดอนแสนสุข
0
4 บ้านหนองต้อ
0
5 บ้านหนองใหญ่
0
6 บ้านใหญ่
0
7 บ้านสระผักโพด
0
8 บ้านซับก้านเหลือง
0
9 บ้านหนองโสน
0
10 บ้านหนองหว้าประชาอาสา
0
11 บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร
2
12 บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม
0
13 บ้านโคกใบบัว
0
14 บ้านมาบกราด
0
15 บ้านตะกุดโนนระเวียง
0
16 บ้านหนองโบสถ์
0
17 บ้านไผ่
0
18 ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ)
0
19 บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์)
0
20 จอมทองวิทยา
0
21 บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด
0
22 บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง)
0
23 บ้านทุ่งแขวน
0
24 บ้านพนาหนองหิน
0
25 บ้านหนองรัง
0
26 บ้านแชะ
0
27 บ้านดอนกรูด
0
28 บ้านหนองตะแบก
0
29 บ้านเทพนิมิต
0
30 บ้านซับสะเดา
0
31 บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง
0
32 ครบุรีวิทยา
0
33 บ้านอังโกน-ห้วยทราย
0
34 บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี)
8
35 บ้านบุยายแลบ
0
36 บ้านมาบตะโกเอน
0
37 บ้านหนองสองห้อง
0
38 บ้านหนองไทร
0
39 บ้านทรัพย์เจริญ
0
40 บ้านโปร่งสนวน
0
41 บ้านไร่แหลมทอง
0
42 บ้านลำเพียก
0
43 บ้านหนองแคทราย
0
44 บ้านบุหว้าสามัคคี
0
45 บ้านหนองหินโคน
0
46 บ้านสระว่านพระยา
2
47 บ้านหนองเมา
0
48 ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์
0
49 บ้านโคกสะอาด
0
50 บ้านหนองเสือบอง
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 186 แห่ง
 
1 2 3 4 Next