สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านกระทุ่มราย
8
2 บ้านเขว้าวิทยา
0
3 บ้านหนองแวง
0
4 วัดบ้านดอนตะหนิน
0
5 วัดบ้านสี่เหลี่ยม
0
6 วัดบ้านหนองเดิ่น
0
7 หนองกรดวิทยา
0
8 บ้านละเลิงหิน
0
9 บ้านหนองแสง
0
10 ดอนมัน
0
11 ช่องแมวพิทยา
0
12 ดอนใหญ่พัฒนา
0
13 วัดปลักแรต
0
14 สระประดู่
0
15 วัดบ้านหนองกก
0
16 ดอนอีลุ่ม(ประชารัฐพัฒนา)
0
17 บ้านตลาดไทร
0
18 บ้านประทาย
0
19 วัดบ้านขี้เหล็ก
0
20 วัดบ้านทุ่งสว่าง
0
21 บ้านโคกล่ามขี้เหล็ก
0
22 บ้านฝาผนัง
0
23 บ้านวังม่วง
0
24 บ้านหญ้าคา
0
25 วัดบ้านหนองสะแบง
0
26 บ้านโนนสูง
0
27 ปราสาทหินนางรำ
0
28 บ้านหนองห่าง
0
29 บ้านหนองบัวนาค
0
30 รวมมิตรพัฒนา
8
31 โนนเพ็ดวิทยา
0
32 ชุมชนประทาย
0
33 บ้านเตยกระโตน
0
34 บ้านหนองโน(คุรุราษฎร์พัฒนา)
0
35 บ้านหันเตย
0
36 วัดบ้านถนนโพธิ์
0
37 วัดบ้านนางิ้ว
0
38 บ้านดอนวัว
0
39 บ้านดอนสามัคคี
0
40 เมืองโดนสำโรง(รัฐประชานุกูล)
0
41 วัดบ้านหนองคู
8
42 หนองม่วงหนองแวง
2
43 บ้านคึมหญ้านาง
0
44 บ้านโนนภิบาลโคกกลาง
0
45 บ้านหนองพลวงน้อย
0
46 วัดบ้านโคกพระ
0
47 วัดบ้านโคกสีโนนรัง
0
48 วัดบ้านอุ่มจานโนนงิ้ว
0
49 บ้านทุ่งมนวิทยาคาร
0
50 ไตรราษฎร์สามัคคี
2

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 225 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next