สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านกอกโคกวิทยา
0
2 บ้านโคกใหญ่
0
3 บ้านจิก
0
4 บ้านโสกแต้
0
5 อนุบาลคูเมือง
0
6 บ้านคูบอน
0
7 บ้านหนองติ้ว
0
8 บ้านปะคำดง
0
9 บ้านโนนเจริญ
0
10 วัดบ้านสำราญราษฎร์
0
11 บ้านหนองดุม
0
12 บ้านหนองตาด
0
13 บ้านหนองบัว
0
14 บ้านตูม
0
15 บ้านหนองกระทุ่ม
0
16 บ้านปะคำสำโรง
0
17 บ้านสวายสอ
0
18 บ้านโนนกลาง
0
19 บ้านโนนเพกา
0
20 บ้านแพ
9
21 บ้านหนองนางดำ
0
22 วัดบ้านเบาน้อย
0
23 บ้านวังปลัด
8
24 บ้านหนองขุนพรม
0
25 บ้านหนองบัวแดง
0
26 บ้านดงย่อ
0
27 บ้านเขว้า
0
28 บ้านโจด
0
29 วัดบ้านปะเคียบ
0
30 บ้านสระขี้ตุ่น
0
31 บ้านพรสำราญ
0
32 วัดบัวทอง
0
33 บ้านโนนยานาง
0
34 บ้านหนองขวาง
0
35 ไตรคามศรีอนุสรณ์
0
36 บ้านสระปะคำถาวร
0
37 บ้านสระบัว
0
38 บ้านดงเค็ง
0
39 บ้านหนองหว้า
1
40 ชุมชนบ้านหนองขมาร
0
41 บ้านหนองไทร
0
42 บ้านคูบัว
0
43 โนนมาลัยหัวฝาย
0
44 บ้านโศกนาคท่าม่วง
0
45 บ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา)
0
46 บ้านหนองรัก
0
47 บ้านตาหล่ำ
1
48 บ้านสาวเอ้
0
49 บ้านหินเหล็กไฟ
7
50 วัดโพธิ์
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 193 แห่ง
 
1 2 3 4 Next