สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านขนาด
8
2 บ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์)
8
3 บ้านโคกอารักษ์
8
4 บ้านขามระกา
8
5 บ้านแกใหญ่
9
6 บ้านแกน้อย
9
7 บ้านนาเกา
8
8 บ้านจักจรูก
8
9 บ้านคอโค
0
10 บ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์)
8
11 บ้านดงมัน
8
12 ราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง)
0
13 พรหมประสาทราษฎร์นุกูล
9
14 บ้านกะทม(ร่วนวิทยา)
0
15 บ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา)
9
16 บ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี)
0
17 บ้านหนองเต่า
8
18 อุปัชฌาย์พวนอุทิศ
0
19 บ้านใหม่
8
20 บ้านตระแสง
8
21 บ้านโคกเพชร
8
22 รุ่งรัฐวิทยา
8
23 บ้านตั้งใจ
9
24 บ้านระกาสังแก
8
25 บ้านปะตาเมาะ
9
26 บ้านหนองกระดาน
8
27 บ้านระไซร์(เด่นพัฒนา)
9
28 บ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58
8
29 บ้านขยอง
8
30 เสกวิทยาคม
8
31 บ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี)
8
32 บ้านตาอ็อง
8
33 บ้านจันรม
8
34 บ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1)
8
35 บ้านใต้ฆ้องโนนจิก
8
36 บ้านกาเกาะ
8
37 บ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ)
8
38 บ้านเขวา(เทพอนุสรณ์)
9
39 บ้านระเภาว์
9
40 บ้านกาเกาะระโยง
9
41 บ้านสำโรง-โคกเพชร
8
42 บ้านท่าสว่าง
8
43 บ้านส้มป่อย
9
44 บ้านตาเพชร
8
45 บ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3)
8
46 บ้านโคกปราสาท
8
47 บ้านคาบ
8
48 บ้านเทนมีย์
8
49 บ้านระหาร
8
50 บ้านไถงตรง
9

1 2 3 4 5 6 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 292 แห่ง
 
1 2 3 4 5 6 Next