สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 อนุบาลปราสาทศึกษาคาร
0
2 บ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา)
0
3 บ้านตาเสาะ
0
4 บ้านสีโค
8
5 ปราสาท
0
6 กันทราราม(นุ่นศึกษาคาร)
1
7 บ้านทำนบ
0
8 อมรินทราวารี
8
9 บ้านจบก
0
10 บ้านโคกทม
0
11 บ้านสวายซอ
8
12 บ้านกะดาด
0
13 บ้านโคลด
2
14 บ้านจรูกแขวะ
2
15 บ้านกูน
0
16 บ้านรันเดง
8
17 บ้านตายัวะ
0
18 บ้านตาวร
8
19 บ้านกาบกระบือ
0
20 นิคมสร้างตนเองปราสาท 3
0
21 รัฐประชาสามัคคี
0
22 บ้านโพธิ์กอง
0
23 บ้านเชื้อเพลิง
0
24 บ้านโชคนาสาม
1
25 บ้านเจ้าคุณ
0
26 บ้านมะเมียง
8
27 มหาราช ๔
0
28 บ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง)
0
29 บ้านจีกแดก
8
30 บ้านหนองปรือ
1
31 บ้านนาครอง
8
32 บ้านตานี
11
33 บ้านโคกจำเริญ
0
34 บ้านตาเตียว
0
35 บ้านสวาย
8
36 บ้านลำพุก
8
37 บ้านโชค
9
38 บ้านตาเบา
8
39 บ้านตะคร้อ
7
40 บ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์)
0
41 บ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง)
8
42 บ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง)
10
43 บ้านเจริญสุข
0
44 บ้านหนองหรี่
1
45 บ้านกำไสจาน
0
46 บ้านสะพานหัน
8
47 บ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์)
0
48 บ้านลำดวนพัฒนา
5
49 วันเจริญสามัคคี
8
50 บ้านไทร
8

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 233 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next