สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านคูซอด
36
2 บ้านเวาะ
0
3 บ้านเปือย
0
4 บ้านจานหนองคู
0
5 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)
0
6 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน
24
7 บ้านแดงเหล่ายอด
0
8 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)
0
9 บ้านแทงวิทยา
0
10 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง
0
11 บ้านซำโพธิ์
0
12 ตะดอบวิทยา
25
13 บ้านหนองแคนหนองเทา
0
14 บ้านหนองม่วงหนองแวง
0
15 บ้านหางว่าวโนนบัว
0
16 บ้านฮ่องแข้ดำ
0
17 บ้านทุ่ม
0
18 บ้านขมิ้น
0
19 บ้านเสือบอง
0
20 บ้านโนนแกด
45
21 บ้านน้ำคำ
0
22 บ้านหนองโนวิทยา
62
23 บ้านหนองคำ
0
24 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม
0
25 บ้านโพธิ์โนนจานอีลอก
95
26 บ้านบก
0
27 บ้านโพนข่า(วินิตวิทยาคาร)
0
28 บ้านกุดโง้ง(สิริราษฎร์บำรุง)
0
29 บ้านหนองแวงโพนเขวา
4
30 บ้านหนองเข็งเหล่าแค
0
31 บ้านดอนสั้น
0
32 บ้านโพนค้อ
45
33 อนุบาลวัดพระโต
47
34 บ้านหญ้าปล้อง
31
35 บ้านโนนแย้
0
36 บ้านเอกสร้างเรือง
0
37 มหาราช 3
0
38 บ้านโนนอีปังโพนวัว
0
39 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม
0
40 บ้านหนองแก้วสำโรง
74
41 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)
0
42 บ้านหนองครก
119
43 บ้านหนองโพธิ์
0
44 บ้านหนองสาดโนนเจริญ
0
45 บ้านหนองสวง
0
46 บ้านดอนกลาง
0
47 อนุบาลศรีสะเกษ
17
48 บ้านหนองไผ่
47
49 บ้านหอยสะเดาพัฒนา
0
50 บ้านก่อโนนหล่อง
0

1 2 3 4 5 6 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 258 แห่ง
 
1 2 3 4 5 6 Next