สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านเชือก
0
2 บ้านจิก
0
3 บ้านมะฟัก
0
4 บ้านหนองบ่อ
0
5 บ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา)
1
6 บ้านดงแดง
1
7 บ้านดู่ค้อ
0
8 บ้านกระเดาอุ่มแสง
0
9 บ้านครั่ง
0
10 บ้านกอย
16
11 บ้านท่าบ่อ
1
12 ส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม)
0
13 บ้านดอนไม้งาม
0
14 บ้านโก
0
15 บ้านบึงหมอก
0
16 บ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี)
0
17 บ้านหนองกก
8
18 บ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล)
0
19 บ้านห้วย
8
20 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง
0
21 บ้านโนนตุ่น
8
22 บ้านไผ่
0
23 บ้านเมี่ยงแคนดวน
0
24 บ้านคูสระ
0
25 เมืองคง(คงคาวิทยา)
0
26 อนุบาลราษีไศล
0
27 บ้านแสงเมืองแคน
0
28 บ้านยาง
0
29 บ้านท่า
1
30 บ้านสร้างปี่
0
31 บ้านด่านนอกดง
0
32 จินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา)
0
33 บ้านหนองสวง(อสพป.2)
0
34 บ้านดอนงูเหลือม
0
35 บ้านปลาขาว
0
36 บ้านมะยาง
0
37 บ้านหนองแคสวนสวรรค์
0
38 บ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร)
1
39 บ้านตัง
0
40 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม
0
41 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ
0
42 บ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร)
0
43 บ้านโต่งโต้น
9
44 บ้านฮ่องข่า
0
45 บ้านโกทา
0
46 บ้านเปือยขาม
0
47 บ้านหนองโง้งหนองขี้นก
0
48 บ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล)
8
49 บ้านน้ำอ้อมน้อย
0
50 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 181 แห่ง
 
1 2 3 4 Next