สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านไฮ(วันครู 2503)
0
2 บ้านเขวา (ราษฎรพัฒนา)
0
3 บ้านโนนสูง
0
4 บ้านระโยง
0
5 บ้านจำนรรจ์
0
6 บ้านโนนจิก
0
7 บ้านกระแชงใหญ่
0
8 บ้านชำเบ็ง
0
9 บ้านหนองทา
0
10 บ้านกุดเสลาหนองขวาง
0
11 บ้านนารังกา
0
12 บ้านกันจาน
0
13 บ้านซะวาซอ
0
14 บ้านโนนคูณ
0
15 บ้านโนนงาม
0
16 บ้านสามแยก-หินกอง
0
17 บ้านหนองรุงพระทะเล
0
18 บ้านขนุน
0
19 บ้านตาเครือ
0
20 บ้านโตนด
0
21 บ้านนาขนวน
0
22 บ้านหนองหัวช้าง
0
23 บ้านโนนสมบูรณ์
0
24 บ้านจานทองกวาววิทยา
0
25 บ้านตาลอย-หนองคัน
0
26 บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)
0
27 มหาราช 2 (ภูคำ)
0
28 บ้านไร่เจริญ
0
29 บ้านชำแจงแมง
0
30 ชนะใช้กิจการ
0
31 บ้านชำม่วง
0
32 บ้านตระกาศขอนแก่น
2
33 บ้านโคกวิทยา
0
34 บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
0
35 บ้านม่วง(รามคำแหงอนุสรณ์ 11)
0
36 บ้านศรีอุดม-ซำตารมย์
0
37 บ้านร่องตาซุน
0
38 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)
0
39 บ้านทุ่งใหญ่ม่วง(คุรุราษฎร์บำรุง)
0
40 บ้านโคก(อสพป.32)
0
41 บ้านปะทาย
0
42 บ้านสว่าง
0
43 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์
0
44 บ้านขะยูง
0
45 บ้านขนา
0
46 น้ำอ้อมรัฐประชานุสรณ์
8
47 โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
0
48 บ้านท่าสว่าง
0
49 บ้านจันทน์หอมตาเสก
0
50 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)
0

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 210 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next