สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านหมากมี่
0
2 บ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา)
0
3 บ้านเค็ง
0
4 บ้านโนนบ่อหวายดินดำ
1
5 บ้านนาคำ
0
6 บ้านค้อกุดลาด
0
7 บ้านปากน้ำ
0
8 บ้านผาแก้ว
0
9 ประชาสามัคคี
8
10 บ้านหนองปลาปาก
0
11 บ้านด้ามพร้า
0
12 บ้านนาดูน
0
13 บ้านขามใหญ่
0
14 บ้านหนองหว้า
0
15 บ้านหัวคำ
0
16 บ้านหนองตอแก้ว
0
17 บ้านขี้เหล็กคำเจริญ
0
18 บ้านสว่างหนองเสือ
0
19 บ้านหนองแต้
0
20 บ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา
0
21 บ้านท่าบ่อ
0
22 บ้านคูเดื่อ
0
23 บ้านทัพไทย
0
24 บ้านหนองแก
0
25 วัดท่าวังหิน
0
26 เมืองอุบล
0
27 อุบลวิทยาคม
0
28 มูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนาราม(ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ
0
29 อนุบาลอุบลราชธานี
0
30 ปทุมวิทยากร
0
31 บ้านปากห้วยวังนอง
0
32 บ้านสร้างหมากแข้ง
0
33 บ้านปะอาว
0
34 บ้านข่าโคม
0
35 บ้านนาเมือง
0
36 บ้านนามึน
0
37 กิตติญาณอุปถัมภ์
1
38 บ้านปลาดุก
0
39 บ้านยางลุ่ม
0
40 กองบินอุบลสงเคราะห์
8
41 บ้านทุ่งขุนใหญ่
0
42 บ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์)
0
43 บ้านเชือก(ทวีปัญญา)
0
44 บ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์)
0
45 บ้านหนองช้าง
0
46 ชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี)
0
47 บ้านมะเขือ
0
48 บ้านท่าสนามชัย
0
49 บ้านจานตะโนน
0
50 บ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร)
0

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 241 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next