สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านแฮหนามแท่ง
1
2 บ้านคำขวาง
0
3 บ้านท่าข้องเหล็ก
0
4 บ้านคำนางรวย
1
5 บ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า
0
6 บ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์)
0
7 วัดบ้านค้อหวาง
0
8 บ้านโนนจิก
0
9 บ้านดอนผอุง
0
10 บ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์)
0
11 บ้านท่าลาด
0
12 บ้านโนนทรายน้อย
1
13 บ้านถ่อน
0
14 บ้านโนนเกษม
1
15 บ้านบัววัด
0
16 บ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์)
0
17 บ้านหนองสองห้อง
0
18 บ้านจั่น
0
19 บ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ)
0
20 บ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร)
0
21 บ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล)
0
22 บ้านคอนสาย
0
23 บ้านนาโหนนน้อย
1
24 บ้านท่างอย
0
25 บ้านวังยาง
0
26 บ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์)
0
27 บ้านบุ่งหวาย
0
28 บ้านดอนชาด
0
29 บ้านห่องชัน
0
30 บ้านกุดระงุม
0
31 บ้านยางวังกางฮุง
0
32 บ้านโนนแดง
0
33 บ้านโพธิ์
0
34 บ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี)
0
35 โนนชาดผดุงวิทย์
0
36 ชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร)
0
37 บ้านหาดสวนยา
1
38 บ้านท่าบ้งมั่ง(ทหารอากาศอเมริกันสงเคราะห์)
0
39 ชุมชนบ้านกุดเป่ง
0
40 บ้านกุดปลาขาว
0
41 บ้านหนองตาปู่
0
42 บ้านหนองบัวแดนเกษม
0
43 บ้านบาก
0
44 บ้านสระสมิง
0
45 บ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี)
0
46 ประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13)
0
47 บ้านโนนยาง
0
48 บ้านคำเจริญ
0
49 อนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร)
0
50 บ้านธาตุ
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 144 แห่ง
 
1 2 3 Next