สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านผือวิทยายน
0
2 สระไข่น้ำขุนีวิทยา
0
3 บ้านหนองไผ่ล้อม
0
4 บ้านหนองเขื่อง
0
5 กุดตุ้มสามัคคีวิทยา
0
6 บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
0
7 โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา
0
8 โสกตลับราษฎร์อุทิศ
0
9 บ้านห้วยตะแคง
0
10 บ้านห้วยยาง
0
11 โนนหว้านไพล
0
12 วัดพุทโธวาท
0
13 หนองสระสำราญราษฎร์
0
14 บ้านหนองบัวขาว
0
15 โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
0
16 บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน
0
17 บ้านท่าหินโงม
0
18 บ้านห้วยหมากแดง
0
19 บ้านวังโพน
0
20 บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)
0
21 นาฝายวิทยา
0
22 บ้านช่อระกา
1
23 บ้านกุดขมิ้น
0
24 บ้านหนองหญ้าปล้อง
0
25 นาเสียวศึกษาคาร
0
26 บ้านนาวัง
1
27 บ้านซับรวงไทร
0
28 ไทรงามผดุงวิทย์
0
29 บ้านนาสีนวล
0
30 บ้านแจ้งน้อย
0
31 โนนสำราญวิทยา
0
32 ฉิมพลีวิทยา
0
33 เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
0
34 บ้านขี้เหล็กใหญ่
0
35 สุนทรวัฒนา
0
36 อนุบาลชัยภูมิ
0
37 ชุมพลสวรรค์วิทยา
0
38 โค้งน้ำตับวิทยาคาร
1
39 วังก้านเหลืองดรุณกิจ
0
40 กุดเวียนวิทย์ผดุง
0
41 อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
0
42 บ้านเล่าวิทยาคาร
0
43 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)
0
44 บ้านโพธิ์ใหญ่
0
45 บ้านเสี้ยวน้อย
0
46 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
0
47 บ้านขวาน้อย
0
48 บ้านซับพระไวย์
0
49 บ้านหนองหญ้ารังกา
0
50 บ้านซับม่วง
0

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 231 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next