สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านผือวิทยายน
0
2 สระไข่น้ำขุนีวิทยา
0
3 บ้านหนองไผ่ล้อม
0
4 บ้านหนองเขื่อง
0
5 กุดตุ้มสามัคคีวิทยา
0
6 บ้านหนองคอนไทย(คุรุประชาสรรค์)
0
7 โนนโพธิ์บะก่ามวิทยา
0
8 บ้านห้วยตะแคง
0
9 บ้านห้วยยาง
0
10 โนนหว้านไพล
0
11 วัดพุทโธวาท
0
12 หนองสระสำราญราษฎร์
0
13 บ้านหนองบัวขาว
0
14 โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์
0
15 บ้านท่าหินโงม สาขาบ้านวังคำแคน
0
16 บ้านท่าหินโงม
0
17 บ้านห้วยหมากแดง
0
18 บ้านวังโพน
0
19 บ้านตาดโตน(คุรุประชาสามัคคี)
0
20 นาฝายวิทยา
0
21 บ้านช่อระกา
1
22 บ้านกุดขมิ้น
0
23 บ้านหนองหญ้าปล้อง
0
24 นาเสียวศึกษาคาร
0
25 บ้านนาวัง
1
26 บ้านซับรวงไทร
0
27 ไทรงามผดุงวิทย์
0
28 บ้านนาสีนวล
0
29 บ้านแจ้งน้อย
0
30 โนนสำราญวิทยา
0
31 ฉิมพลีวิทยา
0
32 เมืองน้อยราษฎร์สงเคราะห์
0
33 บ้านขี้เหล็กใหญ่
0
34 สุนทรวัฒนา
0
35 อนุบาลชัยภูมิ
0
36 ชุมพลสวรรค์วิทยา
0
37 โค้งน้ำตับวิทยาคาร
1
38 วังก้านเหลืองดรุณกิจ
0
39 กุดเวียนวิทย์ผดุง
0
40 อนุบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว
0
41 บ้านเล่าวิทยาคาร
0
42 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสงเคราะห์ 1(บ้านโพธิ์น้อยกุดสวง)
0
43 บ้านโพธิ์ใหญ่
0
44 บ้านเสี้ยวน้อย
0
45 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา
0
46 บ้านขวาน้อย
0
47 บ้านซับพระไวย์
0
48 บ้านหนองหญ้ารังกา
0
49 บ้านซับม่วง
0
50 โพนทองพิทยา
0

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 226 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next