สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ศาลาสามัคคี
0
2 บ้านระหัด
0
3 บ้านขามป้อม
0
4 บ้านกุดเลาะ(คุรุประชานุสรณ์)
0
5 บ้านโนนตุ่น(คุรุประชาวิทยาคาร)
0
6 บ้านสระห้วยยางอุปถัมภ์
0
7 บ้านเมืองกลางวิทยา
0
8 บ้านโสกเชือกนกเจ่าพัฒนา
0
9 บ้านโนนเห็ดไคล
0
10 บุปผาราม
0
11 บ้านโนนเขวา
0
12 บ้านโนนทอง
0
13 บ้านโนนหนองไฮ
0
14 บ้านบุ่งสิบสี่ราษฎร์บำรุง
0
15 บ้านกลาง
0
16 บ้านแก้งตาดไซ
0
17 บ้านหนองบัว
0
18 บ้านนาสีดา
0
19 บ้านหลักแดนห้วยโป่งพัฒนา
0
20 บ้านเดื่อดอนกลาง(ประชาสงเคราะห์)
0
21 บ้านหัวโสก
0
22 บึงมะนาววิทยา
0
23 บ้านจมื่น
0
24 บ้านหนองแต้ราษฎร์สามัคคีวิทยา
0
25 บ้านโนนงิ้ว
0
26 บ้านเขวา
0
27 บ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
0
28 บ้านหามแหโนนสังข์สามัคคี
0
29 บ้านเป้า(สำราญไชยวิทยา)
0
30 บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
0
31 บ้านพรมห้วยข่าวิทยา
0
32 บ้านโนนชาด
0
33 ชุมชนบ้านเมืองเก่า
0
34 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี
0
35 บ้านหนองแต้
0
36 เกษตรศิลปวิทยา
0
37 ชุมชนบ้านหัน
0
38 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า
1
39 บ้านโนนหินลาด- กุดกว้าง
0
40 บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)
0
41 บ้านตลาดอุดมวิทย์
0
42 สระโพนทอง
0
43 บ้านโพธิ์(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)
0
44 บ้านหนองคูวิทยาคม
0
45 บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)
0
46 บ้านพีพวย
0
47 บ้านโจดพิทยาคาร
0
48 บ้านหนองข่า(คุรุประชาวิทยา)
0
49 บ้านฉนวน
0
50 บ้านท่าคร้อโนนศิลา
0

1 2 3 4 5 6 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 262 แห่ง
 
1 2 3 4 5 6 Next