สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านวังเสมา(พินิจอนุสรณ์)
0
2 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์)
0
3 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์)
0
4 บ้านร่วมมิตร
0
5 บ้านท่าแตง
1
6 บ้านเดื่อ
8
7 บ้านสำโรงโคก
0
8 จัตุรัสวิทยานุกูล
8
9 บ้านมะเกลือโนนทอง
0
10 บ้านหลุบงิ้ว
0
11 บ้านสระสี่เหลี่ยม
0
12 บ้านทุ่งสว่างวัฒนา
0
13 บ้านขามราษฎร์นุกูล
0
14 บ้านโนนคร้อ
0
15 บ้านใหม่นาดี
0
16 บ้านนา
0
17 บ้านหนองลูกช้าง
0
18 บ้านงิ้ว
8
19 บ้านละหาน (อภิรักษ์วิทยา)
0
20 บ้านห้วยยาง
0
21 บ้านหนองหญ้าข้าวนก
0
22 บ้านดอนละนาม
0
23 บ้านโนนจาน(เนตรขันธ์ราษฎร์บำรุง)
0
24 กันกงบ้านลี่สามัคคี
0
25 บ้านโคกแพงพวย(บัวประชาสรรค์)
0
26 บ้านส้มป่อย
0
27 บ้านโนนเชือก
0
28 บ้านหนองม่วง
0
29 บ้านห้วยบง
0
30 บ้านห้วย
0
31 บ้านหนองโดน
0
32 บ้านยางเครือ
0
33 โรงเรียนบ้านร้านหญ้า
1
34 บ้านพลับ(มีราษฎร์บำรุง)
0
35 บ้านโนนฝาย
1
36 ชุมชนหนองบัวโคก(ทองวิทยานุกูล)
0
37 บ้านหนองลุมพุก
0
38 บ้านโสกรวกหนองซึก
0
39 บ้านหนองโสน
0
40 บ้านทามจาน
0
41 ชุมชนบัวบานสามัคคี
0
42 บ้านโคกโต่งโต้น
0
43 บ้านหนองบัวใหญ่
0
44 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์)
0
45 บ้านหนองไผ่ล้อม
0
46 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง)
0
47 บ้านเกาะมะนาว
0
48 จอมแก้ววิทยา
0
49 โคกเพชรวิทยาคาร
0
50 โคกสำราญราษฎร์อำนวย
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 190 แห่ง
 
1 2 3 4 Next