สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านกุดปลาดุก
9
2 บ้านวังแคน
0
3 บ้านนาสีนวน
9
4 ป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์
0
5 บ้านนาเมือง
10
6 โคกศรีหนองคลอง
7
7 บ้านสามัคคีพัฒนา
8
8 บ้านไก่คำ
8
9 บ่อบุโปโล
20
10 บ้านไร่สมบูรณ์
0
11 บ้านโคกค่าย
8
12 บ้านคึมใหญ่
9
13 บ้านภูเขาขาม
8
14 บ้านดอนไร่
8
15 บ้านหนองเม็ก
9
16 บ้านนาคำ
8
17 บ้านหัวภู
1
18 บ้านดอนเมย
8
19 บ้านหนองปลิง
9
20 บ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2)
8
21 หนองนาเทิงโนนผึ้ง
9
22 บ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด
8
23 บ้านเชือก
1
24 นาแต้โคกสำราญ
8
25 บ้านกุดน้ำกิน
14
26 บ้านเหล่าหนาด
8
27 นาผือโคกกอก
3
28 โคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง
9
29 บ้านโคกสูง
0
30 บ้านนาเรือง
10
31 บ้านนายม
8
32 บ้านนาเยีย
7
33 หนองแห่โนนสมบูรณ์
8
34 บ้านนาดอกไม้
8
35 บ้านโคกช้างฮ้าย
18
36 บ้านนาโพธิ์
8
37 บ้านดงสวาง
8
38 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว
8
39 นาวังกุดตากล้า
0
40 บ้านนาคำสามัคคี
10
41 บ้านนาหมอม้า
11
42 บ้านหนองเรือ
18
43 แก้งกฐินภูจำปา
8
44 บ้านดงบังพัฒนา
8
45 บ้านคำสร้างบ่อ
9
46 บ้านดอนดู่
8
47 ชุมชนบ้านน้ำปลีก
8
48 บ้านโนนโพธิ์
8
49 โพธิ์ศิลานาหว้า
9
50 นาห้วยยางสองคอน
7

1 2 3 4 5 6 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 252 แห่ง
 
1 2 3 4 5 6 Next