สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านคำแก้วโนนสามัคคี
0
2 บ้านหนองโดดอนเสียด
0
3 บ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์
0
4 บ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม
0
5 บ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง
0
6 บ้านคำแวง
0
7 บ้านห้วยทราย
8
8 บ้านท่าสวาทท่าลี่
0
9 บ้านโคกสะอาด
0
10 อนุบาลโซ่พิสัย
0
11 บ้านหนองตะไก้โนนมันปลา
0
12 บ้านไทรงามโนนภูดิน
0
13 สังวาลย์วิทย์ 1
0
14 บ้านถ้ำเจริญ
0
15 บ้านศรีนาวา
0
16 บ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย
0
17 บ้านโนนสวาง
1
18 บ้านหนองแวง
0
19 ชุมชนบ้านตูม
0
20 บ้านนาเหว่อโนนอุดม
0
21 บ้านท่าคำรวม
0
22 บ้านสามหนอง
0
23 บ้านหนองแวงประชาสรรค์
0
24 บ้านคำไผ่
0
25 บ้านโคกกลาง
0
26 บ้านแสงอรุณ
0
27 บ้านศรีชมภู
0
28 บ้านนาขาม
0
29 บ้านโนนประเสริฐ
0
30 บ้านห้วยลึก
0
31 บ้านโนนแก้วโพนทอง
8
32 บ้านป่าไร่โนนม่วง
0
33 บ้านหนองพันทา
0
34 บ้านเหล่าทองหลาง
0
35 บ้านคลองทิพย์
0
36 บ้านซำบอน
0
37 บ้านต้าย
0
38 บ้านนากั้ง
8
39 บ้านหนองบัว
0
40 บ้านนาดง
1
41 บ้านโสกบง
0
42 บ้านไร่โนนสำราญ
0
43 บ้านดาลบังบด
0
44 บ้านโนนเสถียร
1
45 บ้านพรสวรรค์
0
46 บ้านห้วยก้านเหลือง
0
47 อนุบาลปากคาด
0
48 บ้านห้วยไม้ซอด
0
49 สมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา
0
50 ชุมชนสมสนุก
0

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 212 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next