สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 โพธิ์ศรีสะอาดวิทยา
0
2 บ้านโนนอุดม
0
3 ยางหลวงพิทยาคม
0
4 ทุ่งโปร่งประชาสรรค์
0
5 บ้านกุดจิก
0
6 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
0
7 บ้านหนองกุง
0
8 ชุมชนนาคำไฮวิทยา
0
9 บ้านกุดฉิม
0
10 บ้านนามะเฟือง
0
11 บ้านทรายงาม
0
12 บ้านโนนสมบูรณ์พัฒนา
0
13 บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
0
14 บ้านกุดเต่า
0
15 บ้านนาอ่าง
0
16 บ้านโนนขมิ้น
0
17 บ้านห้วยโจด
0
18 บ้านโนนคูณ
0
19 บ้านนาเลิง
0
20 บ้านห้วยไร่
0
21 ร่มเกล้า
0
22 บ้านโนนทัน
0
23 บ้านอ่างบูรพา
0
24 บ้านภูพานคำ
0
25 บ้านหินคูณ
0
26 บ้านข้องโป้สาขาบ้านค้อ
0
27 บ้านโคกกุง
0
28 บ้านดอนนาดี
0
29 บ้านข้องโป้
0
30 บ้านห้วยค้อ
0
31 บ้านโคกม่วย
0
32 บ้านพร้าว
0
33 บ้านบกโนนเรียง
0
34 บ้านศรีสุขนาล้อม
0
35 บ้านโนนสูงใหม่วังทอง
0
36 บ้านบุ่งบก
0
37 ป่าไม้งามโนนนาดีประชานุกูล
0
38 โคกกลางใหม่โพธิ์ทอง
0
39 บ้านโคกน้ำเกี้ยง
0
40 บ้านลาด
0
41 บ้านห้วยหามต่าง
0
42 บ้านห้วยลึก
0
43 บ้านตำแย
0
44 บ้านคึมชาดห้วยบง
0
45 บ้านนาวังเวิน
0
46 บ้านลำภู
0
47 อนุบาลหนองบัวลำภู
0
48 หนองบัววิทยายน
0
49 บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
0
50 บ้านสุขเกษม
0

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 203 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next