สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต
0
2 บ้านโคกแปะ
0
3 บ้านโคกสีวิทยาเสริม
0
4 บ้านเลิง
8
5 บ้านหนองไหลหนองบัวทอง
0
6 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่
0
7 บ้านหนองหัววัว
0
8 บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร)
0
9 บ้านดอนหญ้านาง
0
10 บ้านป่าสังข์หนองฮี
8
11 บ้านป่าเหลื่อม
0
12 บ้านดอนแดงดอนน้อยวิทยา
0
13 บ้านดอนหันวิทยาสาร
0
14 บ้านโนนเขวา
0
15 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง
0
16 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่
0
17 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์
0
18 บ้านแดงใหญ่(ราษฎร์คุรุวิทยาคาร)
0
19 บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง
0
20 บ้านหนองหลุบ
0
21 ชุมชนบ้านท่าพระ
0
22 บ้านท่าพระเนาว์
0
23 บ้านสวนมอนไคร่นุ่นวังหิน
8
24 บ้านหนองโข่ย (ประชารัฐบำรุง)
0
25 บ้านหนองบัวดีหมี
0
26 บ้านหนองแวงบวรวิทย์
2
27 บ้านห้วยเตยพัฒนา
0
28 บ้านคำบอน
0
29 บ้านโนนท่อนวิทยา
0
30 บ้านบึงแก
0
31 บ้านหนองค้ากลางฮุง
0
32 บ้านหนองเบ็ญ
0
33 สนามบิน
0
34 อนุบาลขอนแก่น
0
35 บ้านโคกสีโคกเปี้ย
0
36 บ้านค้อท่อนน้อย
0
37 บ้านโนนเรือง
0
38 บ้านโนนลาน
0
39 บ้านหินลาดวังตอ
0
40 บ้านหนองกุงน้อย
0
41 บ้านหนองปอ
0
42 บ้านซำจานเนินทอง
0
43 บ้านตอกแป้น
0
44 บ้านเหล่าเกวียนหัก
8
45 บ้านม่วง
8
46 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์
0
47 บ้านกุดนางทุย
0
48 บ้านแดงน้อย
0
49 บ้านทุ่ม(ทุ่มประชานุเคราะห์)
0
50 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 157 แห่ง
 
1 2 3 4 Next