สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 ประเสริฐแก้วอุทิศ
0
2 ไตรคามประชาสรรค์
0
3 บ้านแคนเหนือ
0
4 โคกโกโคกกลาง
0
5 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า
0
6 บ้านหนองเจ้าเมือง
0
7 บ้านไผ่ประถมศึกษา
0
8 บ้านหนองลุมพุก
0
9 วัดจันทร์ประสิทธิ์
0
10 บ้านศิลานาโพธิ์
0
11 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน
0
12 บ้านทางพาดหนองแวงโอง
0
13 บ้านหนองแวงไร่
8
14 บ้านเก่าน้อย
0
15 บ้านทุ่งมน
0
16 เบญจมิตรวิทยาคม
0
17 บ้านเป้าประชาบำรุง
0
18 บ้านหนองผือกอบง
0
19 บ้านเกิ้ง
0
20 ชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ
0
21 บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
0
22 บ้านขามเรียน
0
23 บ้านชีกกค้อ
0
24 บ้านดู่ใหญ่
0
25 บ้านเมืองเพีย
0
26 บ้านละว้า
0
27 บ้านหนองนางขวัญ
0
28 บ้านผักหวานโนนสวาง
0
29 บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
0
30 บ้านกุดเชือก
5
31 บ้านขามป้อม
0
32 บ้านลาน
0
33 บ้านสร้างเอี่ยน
0
34 บ้านหนองตับเต่า
0
35 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย
0
36 บ้านป่าปอ
0
37 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น
0
38 บ้านเสือเฒ่า
0
39 บ้านหนองดู่ดอนเปือย
0
40 บ้านภูเหล็ก
0
41 บ้านหนองหญ้าปล้อง
0
42 บ้านหนองรูแข้
0
43 ไตรมิตรประชาบำรุง
0
44 เก่านาโนมีวิทยา
0
45 จตุรมิตรบ้านไผ่
0
46 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์
0
47 บ้านหนองน้ำใส
0
48 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า
0
49 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว
0
50 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง
0

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 208 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next