สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านกุดกว้าง
0
2 บ้านกุดน้ำใส
0
3 บ้านฟากพอง
0
4 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป
0
5 อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์
0
6 บ้านโคกสง่านางาม
0
7 บ้านจำปาหัวบึง
0
8 บ้านทรายมูล
0
9 บ้านหนองหว้าสุขใจ
0
10 บ้านหนองแสง
0
11 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย
0
12 บ้านท่ามะเดื่อ
0
13 บ้านกุดพังเครือ
0
14 บ้านท่ากระเสริม
0
15 น้ำพองประชานุกูล
0
16 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา
0
17 บ้านห้วยไผ่หนองโน
0
18 โคกสูงกุดน้ำใส
0
19 บ้านคำมืด
0
20 บ้านหนองหารจาง
0
21 บ้านห้วยเสือเต้น
0
22 บ้านนาฝายเหนือ
0
23 บ้านโนนแดงโคกเล้า
0
24 บ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์
0
25 บ้านหนองกุงขี้ควง
0
26 บ้านหนองแวง
0
27 บ้านโคกใหญ่
0
28 บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)
0
29 คำบอนวิทยา
0
30 บ้านดงเย็น
0
31 กู่สว่างสามัคคี
0
32 ชุมชนบ้านบัวใหญ่
0
33 บ้านคอกคีแสนตอ
0
34 บ้านคำม่วมดงเย็น
0
35 บ้านโนนหัวช้าง
0
36 พระธาตุขามแก่น
0
37 บ้านโนนเชือก
0
38 บ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์
0
39 บ้านสำโรง
0
40 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล
0
41 บ้านหัวดง
0
42 บ้านหินลาด
0
43 บ้านหัวบึง
0
44 บ้านกุดพังทุย
0
45 บ้านนาขาม
0
46 บ้านสระกุด
0
47 บ้านห้วยหินลาด
0
48 บ้านคำแก่นคูณ
0
49 บ้านโนนพยอม
0
50 บ้านโนนศรีสวัสดิ์
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 175 แห่ง
 
1 2 3 4 Next