สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านท่าตูมดงสระพัง
2
2 มิตรภาพ 6
1
3 บ้านโนนยางโนนบ่อ
1
4 บ้านขมิ้นบ่อโคลน
1
5 บ้านดอนหวาย
2
6 บ้านยางบึง
1
7 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3
1
8 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5
1
9 บ้านนาสมบูรณ์
1
10 บ้านโคกสะอาดศรีบูรพา
1
11 บ้านหนองสวรรค์ (ไชยเชียงพิณ)
1
12 บ้านหนองโอนหนองฮาง
1
13 บ้านจำปาวิทยา
1
14 บ้านเชียงพิณ
1
15 นาคลองหนองศรีคามวิทยา
2
16 บ้านเชียงยืน
1
17 บ้านอีหลุ่ง
1
18 บ้านจำปา
2
19 บ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6
1
20 บ้านหนองน้ำเค็ม
1
21 บ้านโนนสวรรค์
1
22 บ้านหนองหลอด
1
23 บ้านหนองตอสูงแคน
1
24 บ่อน้อยประชาสรรค์
1
25 บ้านนาเยีย
1
26 บ้านเชียงพัง
1
27 ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา
1
28 บ้านนาทาม
1
29 บ้านหมากตูมดอนยานาง
1
30 ไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า)
1
31 ถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย
1
32 บ้านเหล่าดอนแตง
1
33 บ้านนาคำหลวง
1
34 บ้านงอยเลิงทอง
0
35 ประชาสามัคคี
1
36 บ้านศรีเชียงใหม่
1
37 บ้านกุดลิงง้อหนองแก
1
38 บ้านนาแอง
1
39 ชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2
1
40 บ้านนิคมพัฒนา
1
41 บ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา
1
42 บ้านปากดงส่งเสริมธรรม
1
43 ชุมชนโนนสูง
1
44 บ้านหนองโสกดาว
1
45 บ้านข้าวสาร
1
46 บ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67
1
47 บ้านเม่น
1
48 บ้านขาว
1
49 บ้านดู่
2
50 บ้านหัวบึง
1

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 222 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next