สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านกั้งโนนสะอาด
0
2 บ้านหนองกล้า
0
3 บ้านหนองเต่าดอนหายโศก
0
4 บ้านบ่อคํา
0
5 บ้านนาอุดม
0
6 บ้านดูนประชารัฐ
0
7 บ้านคำอ้อ
0
8 บ้านเชียง(ประชาเชียงเชิด)
0
9 บ้านปูลู
0
10 บ้านหันน้อย
0
11 ธาตุดอนตูม
0
12 บ้านยา
0
13 บ้านหนองผือ
0
14 บ้านป่าก้าว
0
15 บ้านหนองกุงดอนบาก
0
16 บ้านนาฮัง
0
17 บ้านผักตบประชานุกูล
0
18 บ้านหนองบัว
0
19 บ้านพังงู
0
20 บ้านขาวัว
0
21 บ้านพังซ่อน
0
22 บ้านเรืองชัย
0
23 บ้านโคกถาวรทรายงาม
0
24 บ้านม่วง
0
25 บ้านนาดี
0
26 บ้านดอนกลางตาลเดี่ยว
0
27 บ้านหนองหญ้ารังกา
0
28 บ้านนางิ้ว
0
29 บ้านหนองสองห้องหนองแห้วโนนศรี
0
30 บ้านศาลา
0
31 บ้านโคกสว่างนาดี
0
32 บ้านสะคาม
0
33 บ้านโคกทุ่งยั้ง
0
34 บ้านดอนยางเดี่ยว
0
35 บ้านนิคมหนองตาล
0
36 บ้านโพนงาม
0
37 บ้านดงคำ
0
38 บ้านวังฮาง
0
39 บ้านนาเยีย
0
40 บ้านสร้อยพร้าว
0
41 บ้านหงษาวดี
0
42 บ้านโคกมุ่นเหล่าสวรรค์
0
43 บ้านดอนนางคำ
0
44 บ้านสะแบง
0
45 บ้านโนนนาสร้าง
0
46 บ้านบ่อปัทม์
0
47 บ้านดงวังพัง
0
48 บ้านหนองสะหนาย
0
49 บ้านหนองบัวแดง
0
50 บ้านหนองไผ่พิทยาคม
0

1 2 3 4 5 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 203 แห่ง
 
1 2 3 4 5 Next