สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านดงบัง
0
2 บ้านดงธาตุ
0
3 บ้านดงหวาย
0
4 บ้านหนองโนไชยวาน
0
5 บ้านกุดจับ
0
6 บ้านโคกวิชัยโนนไชยพร
0
7 บ้านลำภู
0
8 บ้านขอนยูง
0
9 บ้านหนองฆ้องนาสีนวล
0
10 บ้านหนองกุงหนองเจริญ
0
11 บ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า
0
12 บ้านถิ่น
2
13 ชุมชนบ้านสร้างแป้น
5
14 ชุมชนหนองแปนหินโงม
0
15 บ้านเชียงเพ็ง
0
16 ชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน
0
17 บ้านเหล่าตำแย
0
18 บ้านโคกสว่าง
8
19 บ้านหนองสร้างไพร
0
20 บ้านโพธิ์โนนแดง
0
21 บ้านกานต์สามัคคี
0
22 บ้านหันเทาผักกาดย่า
0
23 โนนสูงวิทยา
0
24 บ้านหัวขัว
0
25 บ้านข่า
0
26 บ้านโสกแกคำเจริญ
0
27 บ้านดงน้อย
0
28 อนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138
0
29 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2
0
30 โนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา
0
31 นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 1
0
32 บ้านหนองทุ่ม
0
33 บ้านโนนฐานะ
0
34 บ้านสร้างก่อ
0
35 บ้านผักบุ้ง
0
36 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์
0
37 บ้านเม็ก
0
38 บ้านข้าวสาร
0
39 บ้านหินตั้ง
0
40 บ้านเขือน้ำ
0
41 บ้านเทื่อม
0
42 บ้านหลุมข้าว
0
43 บ้านค้อปัญญานุสรณ์
0
44 บ้านนาสี
0
45 บ้านโนนสะอาด
0
46 บ้านนางิ้ว
0
47 บ้านคำด้วง
0
48 บ้านสระคลองพัฒนา
1
49 อุดรวัฒนานุสรณ์
0
50 บ้านตาดน้ำพุ
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 144 แห่ง
 
1 2 3 Next