สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านท่าเปิบ
0
2 บ้านไผ่โทน
0
3 บ้านห้วยเหล็ก
0
4 บ้านตูบโกบ
0
5 บ้านลาดค้อ
0
6 บ้านกำพี้
0
7 บ้านกกดู่
0
8 บ้านห้วยหวาย
0
9 บ้านกกทอง
0
10 บ้านห้วยกระทิง
0
11 บ้านสวนกล้วย
0
12 เมืองเลย
0
13 อนุบาลเลย
0
14 บ้านก้างปลา
0
15 บ้านท่าข้าม
0
16 บ้านหัวฝาย
0
17 บ้านห้วยทราย
0
18 บ้านโป่ง
0
19 บ้านนาแขม
0
20 บ้านวังยาว
0
21 บ้านนาดินดำ
0
22 บ้านหนองหญ้าไซ
0
23 บ้านห้วยม่วง
0
24 บ้านหนองผำ
0
25 บ้านนาโป่ง
0
26 บ้านขอนแก่นหนองบอน
0
27 บ้านติ้วน้อย
0
28 บ้านห้วยโตก
0
29 บ้านกกชุมแสง
0
30 บ้านป่าข้าวหลาม
0
31 บ้านโพน
0
32 ชุมชนบ้านนาอ้อ
0
33 บ้านท่ามะนาว
0
34 บ้านแหล่งควาย
0
35 บ้านไร่ทาม
0
36 บ้านเพียซำพุวิทยา
0
37 บ้านสูบ
0
38 บ้านวังแคน
0
39 บ้านหนองดอกบัว
0
40 บ้านสะอาดลายเหนือ
0
41 มโนบุเรศรบำรุงการ
0
42 บ้านห้วยลวงไซ
0
43 บ้านห้วยสีเสียด
0
44 บ้านส้าน
0
45 บ้านน้ำภู
0
46 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร
0
47 บ้านนาโคก
0
48 บ้านปากหมาก
0
49 บ้านวังโป่งท่าวังแคน
0
50 บ้านโพนป่าแดง
0

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 151 แห่ง
 
1 2 3 4 Next