สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านกกจาน
0
2 บ้านน้ำหมัน
0
3 บ้านห้วยมุ่น
0
4 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง
0
5 บ้านตูบค้อ
0
6 บ้านน้ำเย็น
0
7 บ้านแก่งครก
0
8 บ้านนาหว้าน้อย
0
9 บ้านโคกงาม
0
10 บ้านห้วยตาด
0
11 บ้านนาเจียง
0
12 บ้านหนองหลวง
0
13 บ้านชั่งสี่
0
14 บ้านหนองสนุ่น
0
15 บ้านศาลาน้อย
0
16 ด่านซ้าย
0
17 อนุบาลด่านซ้าย
0
18 บ้านนาทุ่ม
0
19 บ้านน้ำพุ
0
20 บ้านห้วยปลาฝา
0
21 บ้านแก่งม่วง
0
22 บ้านแก่วตาว(นาดี)
0
23 บ้านนาหมูม่น
0
24 บ้านนาดี
0
25 บ้านหัวนาแหลม
0
26 บ้านโพนหนอง
0
27 บ้านหนองผือ
0
28 บ้านปากหมัน
0
29 บ้านนาทอง
0
30 บ้านนาข่า
0
31 บ้านเครือคู้
0
32 บ้านปากโป่ง
0
33 บ้านห้วยน้ำเมย
0
34 บ้านโป่งชี
0
35 บ้านโป่ง
0
36 บุญลักษณ์อุปถัมภ์
0
37 บ้านทุ่งน้ำใส
0
38 บ้านทุ่งเทิง
0
39 บ้านน้ำพุง
0
40 บ้านปางคอม
0
41 บ้านด่านดู่
0
42 บ้านโพนสูง
0
43 บ้านหนองอุมลัว
0
44 บ้านกกเหี่ยน
0
45 บ้านห้วยทอง
0
46 บ้านนาลานข้าว
0
47 บ้านหัวฝาย
0
48 บ้านกกโพธิ์วังกำ
0
49 บ้านวังยาว
0
50 บ้านกกสะตี
0

1 2 3 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 108 แห่ง
 
1 2 3 Next