สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1
คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558


#   โรงเรียน
กระบวนงาน(ไฟล์)
1 บ้านเกิ้ง(สามัคคีคุรุราษฎร์)
0
2 บ้านท่าปะทายโนนตูม
8
3 บ้านโขงกุดหวาย
8
4 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่
0
5 วันครู 2502
0
6 บ้านดอนตูมดอนโด
8
7 บ้านเม่นใหญ่
0
8 บ้านหนองใหญ่
0
9 บ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)
8
10 บ้านหันเชียงเหียน
8
11 บ้านเอียด
0
12 บ้านติ้วสันติสุข
8
13 บ้านหนองตื่น
0
14 บ้านหมี่เหล่าน้อย
8
15 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว
0
16 บ้านดอนดู่
0
17 บ้านสมศรี
0
18 บ้านหนองโจดสวนมอน
8
19 บ้านหัวช้างหนองแสง
8
20 บ้านโคกก่อ
8
21 บ้านภูดิน
0
22 บ้านหนองหิน
0
23 บ้านดอนหว่านหัวหนอง
0
24 บ้านหนองหล่ม
0
25 บ้านเหล่าหนาด
0
26 หลักเมืองมหาสารคาม
0
27 อนุบาลมหาสารคาม
0
28 บ้านท่าตูมดอนเรือ
0
29 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล
8
30 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง
8
31 บ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์)
0
32 บ้านหนองกุงเต่า
0
33 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์
0
34 บ้านท่าสองคอน
8
35 บ้านดงเค็งดอนหัน
0
36 บ้านหนองเขื่อนช้าง
0
37 บ้านหินลาด
0
38 บ้านหนองค้อสวนอ้อย
0
39 บ้านหนองบัวโนนมี้
8
40 บ้านหนองคูณน้ำจั้น
0
41 บ้านโคกบัวค้อ
8
42 ชุมชนบ้านลาด
0
43 บ้านกุดซุย
0
44 บ้านเลิงบ่อ
0
45 บ้านหนองหวาย
0
46 บ้านวังไผ่ป่าจั่น
0
47 บ้านม่วงโพธิ์ศรี
0
48 บ้านบุ่งคล้าท่างาม
0
49 บ้านร่วมใจ 1
1
50 บ้านหนองแวง
8

1 2 3 4 Next
จำนวนโรงเรียนทั้งหมด 197 แห่ง
 
1 2 3 4 Next